Мі­жна­ро­дний центр трансфе­ру те­хно­ло­гій

Бу­де ство­ре­но на ба­зі на­у­ко­вих пар­ків уні­вер­си­те­тів Ужго­ро­да і Ко­ши­це

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

Умі­сті Ко­ши­це (Сло­вач­чи­на) від­бу­ло­ся під­пи­са­н­ня Ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю між На­ціо­наль­ною на­у­ко­во- те­хно­ло­гі­чною асо­ці­а­ці­єю Укра­ї­ни, Ужго­род­ським на­ціо­наль­ним уні­вер­си­те­том і Те­хні­чним уні­вер­си­те­том мі­ста Ко­ши­це. До­ку­мент під­пи­са­ли ра­дник го­ло­ви На­ціо­наль­ної на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чної асо­ці­а­ції Укра­ї­ни про­фе­сор Юрій Се­нюк, ре­ктор УжНУ про­фе­сор Во­ло­ди­мир Смо­лан­ка та про­ре­ктор з на­у­ко­вої ро­бо­ти Те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту м. Ко­ши­це про­фе­сор Вла­ді­мір Мо­драк.

За­зна­че­ним ме­мо­ран­ду­мом за­кла­де­но осно­ви для подаль­шо­го роз­ви­тку спів­пра­ці між на­у­ко­ви­ми уста­но­ва­ми двох кра­їн шля­хом ство­ре­н­ня на ба­зі на­у­ко­вих пар­ків УжНУ і Те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту мі­ста Ко­ши­це «Укра­їн­сько-сло­ва­цько­го між­на­ро­дно­го Цен­тру трансфе­ру те­хно­ло­гій». Йо­го ді­яль­ність бу­де спря­мо­ва­на на ор­га­ні­за­цію та ко­ор­ди­на­цію на­у­ко­во­те­хно­ло­гі­чної та ін­но­ва­цій­но-ін­ве­сти­цій­ної ко­о­пе­ра­ції на­у­ко­во­осві­тніх за­кла­дів на­ціо­наль­них і ре­гіо­наль­них ін­сти­ту­тів, вза­єм­ний трансфер те­хно­ло­гій, ін­но­ва­цій­ний роз­ви­ток ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств Укра­ї­ни, Сло­вач­чи­ни та ін­ших кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Для до­ся­гне­н­ня спіль­ної ме­ти сто­ро­ни ма­ють на­мір бра­ти участь у між­на­ро­дних гран­то­вих про­гра­мах та про­е­ктах між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги.

Про­ре­ктор УжНУ зна­у­ко­вої ро­бо­ти про­фе­сор Ігор СТУДЕНЯК так про­ко­мен­ту­вав за­зна­че­ну по­дію: «Під­пи­са­н­ням цьо­го до­ку­мен­та у сті­нах Те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту мі­ста Ко­ши­це за­вер­ши­ла­ся три­ва­ла ба­га­то­пла­но­ва ро­бо­та на­у­ков­ців двох пар­тнер­ських ви­шів су­сі­дніх кра­їн зі ство­ре­н­ня ці­єї уні­каль­ної ін­сти- ту­ції. Пі­дго­тов­ча ро­бо­та вклю­ча­ла дво­сто­рон­ні кон­суль­та­тив­ні зу­стрі­чі, спіль­но про­ве­де­ну на­у­ко­ву кон­фе­рен­цію, під час якої бу­ло пред­став­ле­но на­у­ко­ві та ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки уче­них двох уні­вер­си­те­тів, а та­кож під­пи­са­н­ня до­го­во­ру про спів­пра­цю між на­у­ко­ви­ми пар­ка­ми УжНУ і Те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту в Ко­ши­це, який ста­вить за ме­ту по­ши­рю­ва­ти і ре­а­лі­зо­ву­ва­ти су­ча­сні ви­ро­бни­чі те­хно­ло­гії, які ґрун­ту­ю­ться на но­ві­тніх на­у­ко­вих роз­роб­ках, мі­стять су­ча­сні під­хо­ди до роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва, вра­хо­ву­ють сьо­го­ча­сні еко­ло­гі­чні та без­пе­ко­ві ви­мо­ги. З під­пи­са­н­ням ме­мо­ран­ду­му на­стає по­ра пра­кти­чно­го вті­ле­н­ня пе­ре­до­вих ідей, ре­а­лі­зо­ва­них у кон­кре­тні про­е­кти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.