Бій за лі­дер­ство в гру­пі

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Зав­тра збір­на Укра­ї­ни з фут­бо­лу зі­грає в За­гре­бі про­ти Хор­ва­тії. Які шан­си на пе­ре­мо­гу?

На ма­тчі від­бо­ру до чем­піо­на­ту сві­ту-2018 між Хор­ва­ті­єю та Укра­ї­ною, який від­бу­де­ться в За­гре­бі на ста­діо­ні Ма­кси­мір 24 бе­ре­зня (по­ча­ток о 21.45), очі­ку­є­ться справ­жній ан­шлаг. Як по­ві­дом­ля­ють хор­ват­ські ЗМІ, всі кви­тки на ста­діон, який мо­же вмі­сти­ти 27 760 вбо­лі­валь­ни­ків, уже роз­ку­пле­ні. На­га­да­є­мо, во­се­ни укра­їн­ці на­бра­ли ві­сім очок і за­раз роз­та­шо­ву­ю­ться в тур­нір­ній та­бли­ці гру­пи «І» на дру­гій по­зи­ції, пропу­стив­ши впе­ред ли­ше хор­ва­тів (10 очок). На по­са­ді го­лов­но­го тре­не­ра на­ціо­наль­ної збір­ної Ан­дрій Шев­чен­ко де­бю­ту­вав із двох ні­чи­їх — вдо­ма укра­їн­ці ро­зі­йшли­ся ми­ром з ко­ман­дою-сен­са­ці­єю Єв­ро-2016 — ісланд­ця­ми (1:1), а на ви­їзді на­ша ко­ман­да зі­гра­ла 2:2 з Ту­реч­чи­ною. Да­лі збір­на Укра­ї­ни пе­ре­мо­гла на ней­траль­но­му по­лі у Кра­ко­ві де­бю­тан­та ква­лі­фі­ка­ції Ко­со­во — 3:0, а в Хар­ко­ві взя­ла три про­гно­зо­ва­них очки в ма­тчі з ін­шим ау­тсай­де­ром гру­пи — Фін­лян­ді­єю. Від­так пе­ре­мо­га над хор­ва­та­ми за­без­пе­чить на­шій збір­ній пер­ше мі­сце в гру­пі й сут­тє­во під­ви­щить шан­си на ви­хід.

—Я з ве­ли­ким опти­мі­змом че­каю на цей матч, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» фут­боль­ний екс­перт, ве­ду­чий про­гра­ми «Про­фут­бол» (ка­нал «2+2») Ігор ЦИГАНИК. — Хоч як це па­ра­до­ксаль­но, а в укра­їн­сько­му фут­бо­лі мо­же спра­цю­ва­ти фор­му­ла: «чим гір­ше, тим кра­ще». За­раз у на­шій кра­ї­ні по­га­на си­ту­а­ція у фут­бо­лі: «штор­мить» чем­піо­нат, на­ші то­по­ві ле­гіо­не­ри не гра­ють в осно­ві за свої клу­би, є про­бле­ми з мо­лод­дю... Але все це мо­же «ви­стре­ли­ти» у грі за збір­ну, до­по­мог­ти грав­цям з до­да­тко­вою мо­ти­ва­ці­єю ви­сту­пи­ти по­над свої си­ли. Фут­бо­лі­сти ро­зу­мі­ють, що це бу­де матч, пі­сля яко­го про них мо­жуть за­го­во­ри­ти на­но­во. Я ба­га­то остан­нім ча­сом спіл­ку­вав­ся з го­лов­ним тре­не­ром збір­ної і зав­жди від­чу­вав у ньо­му не­ймо­вір­ну впев­не­ність. Він до­бре ро­зу­мі­є­ться на фут­бо­лі й чі­тко знає, що са­ме хо­че. Спо­ді­ва­ю­ся, фут­бо­лі­сти ви­прав­да­ють йо­го на­ста­но­ви. Якщо го­во­ри­ти про склад фут­бо­лі­стів, ви­кли­ка­них до збір­ної, то, на мою дум­ку, це справ­ді опти­маль­на ко­ман­да. Ко­гось по­мі­тно­го й силь­но­го Ан­дрій Шев­чен­ко не пропу­стив. У нас є про­бле­ма з край­ні­ми за­хи­сни­ка­ми, є про­бле­ми з від­су­тні­стю по­стій­ної ігро­вої пра­кти­ки де­яких ви­кли­ка­них грав­ців, але це, по­вто­рю­ся, мо­же бу­ти до­да­тко­вим сти­му­лом. Я ві­рю в пе­ре­мо­гу і вже то­чно пе­ре­ко­на­ний — що­най­мен­ше ні­чию ми із За­гре­ба при­ве­зе­мо».

ФОТО АНДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.