Зу­пин­ки у трам­ваї ого­ло­шує... мер

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни -

У Дні­прі ви­про­бо­ву­ють но­ву си­сте­му спо­ві­ще­н­ня па­са­жи­рів гро­мад­сько­го транс­пор­ту

УДні­прі за про­їзд у мі­сько­му трам­ваї мар­шру­ту №1 те­пер мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся за до­по­мо­гою смар­тфо­на. Ця но­ви­на є одним з ета­пів за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го кви­тка, над яким пра­цю­ють у ме­рії. «Мар­шрут пер­шо­го трам­вая най­біль­шза­пи­та­ний се­ред го­ро­дян. Ним що­дня ко­ри­сту­є­ться близь­ко 90 ти­сяч па­са­жи­рів. Ми по­ши­рю­ва­ти­ме­мо цю си­сте­му на ін­ші мар­шру­ти. Ру­ха­ти­ме­мо­ся впе­ред і в пи­тан­ні еле­ктрон­но­го кви­тка. На­ра­зі три­ває по­шук ін­ве­сто­ра, адже пов­но­цін­не впро­ва­дже­н­ня про­е­кту ко­шту­ва­ти­ме близь­ко 8 міль­йо­нів до­ла­рів. Спра­ва то­го вар­та, то­му що так ми змо­же­мо по­бо­ро­ти ті­ньо­ві ма­ні­пу­ля­ції з опла­тою про­їзду у гро­мад­сько­му транс­пор­ті», — за­зна­чив мер Дні­пра Бо­рис ФІ­ЛА­ТОВ, ого­ло­шу­ю­чи но­ви­ну. Як про­де­мон­стру­вав мі­ський го­ло­ва, для опла­ти про­їзду у трам­ваї слід від­ска­ну­ва­ти смар­тфо­ном спе­ці­аль­ний код. Вар­тість кви­тка спи­су­є­ться че­рез ін­тер­нет-бан­кінг. Пі­сля цьо­го ко­ри­сту­ва­че­ві над­хо­дить зо­бра­же­н­ня еле­ктрон­но­го кви­тка. Схи­тру­ва­ти і зро­би­ти скрін­шот бу­де не­мо­жли­во, адже справ­жній кви­ток — це ру­хо­ма кар­тин­ка з рі­зни­ми но­ме­ра­ми.

На­клей­ка­ми з QR-ко­да­ми по­ки що осна­щу­ють 28 трам­вай­них ва­го­нів мар­шру­ту №1. Но­вий спо­сіб опла­ти опа­ну­ва­ли вже близь­ко со­тні кон­тро­ле­рів. Фа­хів­ці «При­ват­бан­ку» за­пев­ня­ють: го­то­ві й на­да­лі до­по­ма­га­ти з їх на­вча­н­ням. При цьо­му вар­тість кви­тка у трам­ваї за­ли­ша­є­ться не­змін­ною — 1,5 грив­ні. Во­дно­час за про­їзд мо­жна бу­де роз­ра­ху­ва­ти­ся й го­тів­кою.

Крім то­го, у гро­мад­сько­му транс­пор­ті Дні­пра ви­про­бо­ву­ють но­ву сис- те­му спо­ві­ще­н­ня па­са­жи­рів. Су­ча­сний ком­плекс скла­да­є­ться з бор­то­во­го комп’юте­ра, 22-дюй­мо­во­го LED-мо­ні­то­ра в ан­ти­ван­даль­но­му ме­та­ле­во­му кор­пу­сі і ме­ха­ні­змів ві­део- та ау­діо­ін­фор­му­ва­н­ня. Си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно ого­ло­шує ко­жну зу­пин­ку, на­га­дує па­са­жи­рам про не­об­хі­дність спла­ти­ти за про­їзд і пред’яви­ти про­їзні до­ку­мен­ти кон­ду­кто­ро­ві. На­зви зу­пи­нок на мар­шру­ті пер­шо­го трам­вая озву­чив мер Бо­рис Фі­ла­тов. При цьо­му го­ло­со­ве по­ві­дом­ле­н­ня ду­блю­є­ться на мо­ні­то­рі — це зру­чна фун­кція для лю­дей із про­бле­ма­ми слу­ху. У пла­нах та­кож вста­нов­ле­н­ня у транс­пор­ті ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня і «три­во­жних» кно­пок для зв’яз­ку з по­лі­ці­єю. Очі­ку­є­ться та­кож, що під час ру­ху на екра­нах транс­лю­ва­ти­муть ро­ли­ки із со­ці­аль­но ва­жли­вою ін­фор­ма­ці­єю. У ме­рії уто­чню­ють, що по­ки що си­сте­ма пра­цює в те­сто­во­му ре­жи­мі. За­кін­чи­ти обла­шту­ва­н­ня ва­го­нів пла­ну­ють до кін­ця цьо­го мі­ся­ця.

Ва­дим РИЖ­КОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.