Юлія Са­мой­ло­ва не спів­а­ти­ме у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - День України -

Про це по­ві­дом­ляє ре­чник СБУ Оле­на Гі­тлян­ська на сво­їй сто­рін­ці у Facebook.

«Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни за­бо­ро­ни­ла в’їзд на те­ри­то­рію Укра­ї­ни гро­ма­дян­ці Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції Юлії Са­мой­ло­вій тер­мі­ном на три ро­ки. Рі­ше­н­ня прийня­то на під­ста­ві одер­жа­них да­них про по­ру­ше­н­ня нею за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні.

На­га­да­є­мо, спів­а­чка з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми Ю. Са­мой­ло­ва, яку бу­ло обра­но 12 бе­ре­зня кон­кур­сан­ткою від Ро­сії на Єв­ро­ба­че­н­ня-2017, ви­сту­па­ла в ане­ксо­ва­но­му Кри­му в черв­ні 2015 ро­ку на фе­сти­ва­лі «Світ спор­ту і до­бра», по­ру­шив­ши цим за­кон Укра­ї­ни.

Як за­явив ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Єв­ро­ба­че­н­ня Йон Ола Санд (Єв­ро­пей­ська мов­на спіл­ка є ор­га­ні­за­то­ром пі­сен­но­го кон­кур­су Єв­ро­ба­че­н­ня), по­ві­дом­ляє Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на: «Ми пов­ні­стю по­ва­жа­є­мо і ро­зу­мі­є­мо за­ко­ни Укра­ї­ни...»

Пі­дго­ту­ва­ла Алі­са АНТОНЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.