Бель­гія вша­ну­ва­ла пам’ять за­ги­блих під час на­па­дів на мі­жна­ро­дний ае­ро­порт

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Че­рез рік пі­сля те­ра­кту Бель­гія зга­дує жертв на­па­дів на мі­жна­ро­дний ае­ро­порт Брюс­се­ля та сто­ли­чне ме­тро, які ско­ї­ли три смер­тни­ки. 32 лю­ди­ни за­ги­ну­ли і по­над 320 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Це­ре­мо­нія вша­ну­ва­н­ня пам’яті за­ги­блих по­ча­ла­ся хви­ли­ною мов­ча­н­ня в ае­ро­пор­ту Брюс­се­ля. Ні ній бу­ли при­су­тні ко­ро­лів­ське по­друж­жя, лю­ди, яким по­ща­сти­ло ви­жи­ти, спів­ро­бі­тни­ки ря­ту­валь­них служб та ае­ро­пор­ту. Ке­рів­ни­ця ае­ро­пор­ту за­чи­та­ла іме­на 16 за­ги­блих сі­мох рі­зних на­ціо­наль­но­стей, які втра­ти­ли жи­т­тя там рів­но рік то­му. Ко­роль Бель­гії Фі­ліп по­клав кві­ти від іме­ні усі­єї на­ції до ме­мо­рі­а­лу бі­ля вхо­ду до за­ли від­льо­тів ае­ро­пор­ту. Це­ре­мо­нія про­дов­жи­ла­ся на стан­ції ме­тро «Маль­бек», де на­пад смер­тни­ка вко­ро­тив жи­т­тя 16 осо­бам. Се­ред за­пла­но­ва­них цьо­го дня за­хо­дів — інав­гу­ра­ція ко­ро­лів­ським по­друж­жям скуль­пту­ри на згад­ку про жертв те­ра­ктів по­ряд зі штаб-квар­ти­рою Єв­ро­ко­мі­сії в Брюс­се­лі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.