Ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Пів­ден­ної Ко­реї до­пи­ту­ва­ли біль­ше 20 го­дин

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­ли­шній пре­зи­дент Пів­ден­ної Ко­реї Пак Кин Хє учо­ра по­вер­ну­ла­ся до­до­му пі­сля до­пи­ту в про­ку­ра­ту­рі. За да­ни­ми ЗМІ, во­на про­ве­ла в про­ку­ра­ту­рі біль­ше 21 го­ди­ни. В ефі­рі пів­ден­но­ко­рей­сько­го те­ле­ба­че­н­ня бу­ли по­ка­за­ні ка­дри то­го, як 65-рі­чна Пак Кин Хє за­ли­шає бу­дів­лю про­ку­ра­ту­ри. Бі­ля її до­му екс-пре­зи­ден­та з пра­по­ра­ми ві­та­ли її при­хиль­ни­ки, пи­ше ін­форм­а­ген­ція AFP. Допит є не­об­хі­дною ча­сти­ною ро­бо­ти про­ку­ра­ту­ри за­для ви­зна­че­н­ня то­го, чи ви­су­ва­ти Пак Кин Хє офі­цій­ні обви­ну­ва­че­н­ня. На до­пи­ті во­на від­мо­ви­ла­ся від­по­від­а­ти на низ­ку за­пи­тань про­ку­ра­ту­ри. На­га­да­є­мо, що в гру­дні 2016 ро­ку пар­ла­мент Пів­ден­ної Ко­реї ого­ло­сив пре­зи­ден­тці ім­пі­чмент, в кра­ї­ні від­бу­ла­ся ма­со­ва кам­па­нія з за­су­дже­н­ням гла­ви дер­жа­ви. 10 бе­ре­зня кон­сти­ту­цій­ний суд під­твер­див від­став­ку Пак Кин Хє. Скан­дал нав­ко­ло екс-пре­зи­ден­та пов’яза­ний з її по­дру­гою Цой Сун Сіль, яка, ко­ри­сту­ю­чись до­ві­рою і при­кри­ва­ю­чись ім’ ям гла­ви дер­жа­ви, на­ма­га­ла­ся втру­ча­ти­ся в дер­жав­ні спра­ви, ви­ма­га­ла ко­шти у ве­ли­ких пів­ден­но­ко­рей­ських ком­па­ній з ме­тою осо­би­сто­го зба­га­че­н­ня. Во­на вже по­ста­ла пе­ред су­дом.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.