Се­ул: КНДР про­ве­ла не­вда­ле ви­про­бу­ва­н­ня ра­ке­ти

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Пів­ден­ної Ко­реї учо­ра по­ві­до­ми­ло, що остан­ні ра­ке­тні стріль­би у Пів­ні­чній Ко­реї (КНДР) за­зна­ли кра­ху. Мі­ні­стер­ство не на­да­ло де­та­лей що­до ти­пу ра­ке­ти. Ек­спер­ти вва­жа­ють, що во­на ви­бу­хну­ла в по­льо­ті. Най­імо­вір­ні­ше, йде­ться про но­ву роз­роб­ку пів­ні­чно­ко­рей­ської обо­ро­ни. КНДР про­во­ди­ла те­сту­ва­н­ня на тлі спіль­них аме­ри­кан­сько-пів­ден­но­ко­рей­ських вій­сько­вих на­вчань, які Пхе­ньян спри­ймає як ре­пе­ти­цію втор­гне­н­ня на свою те­ри­то­рію, пи­ше ін­форм­а­ген­ція AP. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, дня­ми КНДР за­яв­ля­ла про ве­ли­кий про­рив сво­єї ра­ке­тної про­гра­ми та про те, що кра­ї­на ско­ро осво­ю­ва­ти­ме ко­смос. Ра­ні­ше КНДР здій­сню­ва­ли пу­ски ра­кет в на­прям­ку япон­ських бе­ре­гів, що спри­чи­ни­ло за­не­по­ко­є­н­ня з бо­ку То­кіо та Се­ул. На по­ча­тку мі­ся­ця США по­ча­ли роз­мі­щу­ва­ти в Пів­ден­ній Ко­реї ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ком­пле­кси про­ти­ра­ке­тної обо­ро­ни Terminal High Altitude Area Defence (THAAD).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.