«Всі за­пу­ски від­бу­ли­ся успі­шно»

«Укр­обо­рон­пром» ви­про­бу­вав ві­тчи­зня­ні ра­ке­ти

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Дня­ми укра­їн­ські вій­сько­ві про­ве­ли пла­но­ві ви­про­бу­валь­ні за­пу­ски укра­їн­ських ра­кет, які бу­ли ви­го­тов­ле­ні під­при­єм­ства­ми Дер­жав­но­го Кон­цер­ну «Укр­обо­рон­пром » у ко­о­пе­ра­ції з Дер­жав­ним ко­смі­чним агент­ством Укра­ї­ни, йде­ться на сай­ті « Укр­обо­рон­про­му » . Під час ви­про­бу­вань бу­ло здій­сне­но пе­ре­вір­ку си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня ра­ке­та­ми та то­чно­сті ура­же­н­ня ці­лей на ма­кси­маль­ній даль­но­сті. « Всі за­пу­ски від­бу­ли­ся успі­шно. Ра­ке­ти то­чно вра­зи­ли ви­зна­че­ні ці­лі » , — за­явив се­кре­тар Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни Оле­ксандр ТУРЧИНОВ. Він на­го­ло­сив, що зав­дя­ки ре­а­лі­за­ції ра­ке­тної про­гра­ми, за­твер­дже­ної РНБО, «вже з че­твер­то­го квар­та­лу 2016 ро­ку Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни по­ча­ли одер­жу­ва­ти по­ту­жну ра­ке­тну зброю, зда­тну на­дій­но ви­ко­ну­ва­ти скла­дні бо­йо­ві зав­да­н­ня». Їх роз­роб­кою за­йма­ю­ться укра­їн­ські фа­хів­ці, а цикл ви­ро­бни­цтва є за­мкне­ним на по­ту­жно­стях укра­їн­сько­го обо­рон­но­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу.

Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

ФОТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.