Ро­сія акти­ві­зує «гі­бри­дну ін­те­гра­цію» «ДНР/ЛНР»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

11 сі­чня 2017 ро­ку уря­дом Укра­ї­ни бу­ло за­твер­дже­но «План за­хо­дів, спря­мо­ва­них на ре­а­лі­за­цію де­яких за­сад дер­жав­ної вну­трі­шньої по­лі­ти­ки що­до окре­мих ра­йо­нів До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, де ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди тим­ча­со­во не здій­сню­ють свої пов­но­ва­же­н­ня».

До­ку­мент ви­зна­чив план ді­яль­но­сті укра­їн­ської вла­ди що­до ре­ін­те­гра­ції «укра­їн­сько­го на­се­ле­н­ня, яке про­жи­ває в ОРДЛО».

У рам­ках про­е­кту «Адво­ка­ція та пра­во­ва до­по­мо­га вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам», що ре­а­лі­зу­є­ться БФ «Пра­во на за­хист» за під­трим­ки Агент­ства ООН у спра­вах бі­жен­ців (UNHCR), бу­ло про­ве­де­но ре­тель­ний ана­ліз Пла­ну. На дум­ку екс­пер­тів, осно­вою для ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки що­до тим­ча­со­во не­під­кон­троль­них те­ри­то­рій ви­зна­че­но до­ся­гне­н­ня май­же пів­то­ра де­ся­тка ці­лей. Це, зокре­ма, по­си­ле­н­ня про­ти­дії ко­ру­пції; ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва; за­без­пе­че­н­ня га­ран­то­ва­них Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни прав і сво­бод гро­ма­дян та пра­ва на со­ці­аль­ний за­хист; не­д­опу­ще­н­ня ви­ни­кне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті із за­ро­бі­тної пла­ти; ре­а­лі­за­ція дер­жав­ної мов­ної по­лі­ти­ки — за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку і фун­кціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ської мо­ви, га­ран­ту­ва­н­ня за­хи­сту ро­сій­ської, ін­ших мов на­ціо­наль­них мен­шин;за­без­пе­че­н­ня до­сту­пу гро­ма­дян до які­сної осві­ти; спри­я­н­ня куль­тур­но­му роз­ви­тку; ство­ре­н­ня умов для фор­му­ва­н­ня то­ле­ран­тно­го су­спіль­ства;за­без­пе­че­н­ня сво­бо­ди за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції...

Ба­га­то екс­пер­тів та по­лі­ти­ків сприйня­ли цей план ске­пти­чно від­ра­зу пі­сля йо­го опри­лю­дне­н­ня. Мов­ляв, як Ки­їв мо­же до­сяг­ти за­де­кла­ро­ва­них ці­лей, якщо Укра­ї­на не кон­тро­лює те­ри­то­рію ОРДЛО і не має впли­ву на «мі­сце­ву вла­ду»?

Те­пер, пі­сля по­дій та дер­жав­них рі­шень, пов’яза­них з бло­ка­дою, План за­хо­дів що­до укра­їн­ської ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су вза­га­лі ви­гля­дає геть не­ре­аль­ним.

На­то­мість ро­сій­ська сто­ро­на ге­не­рує, та, що ще біль­шва­жли­во, ре­а­лі­зує на пра­кти­ці свої ін­те­гра­цій­ні «пла­ни за­хо­дів».

17 бе­ре­зня в Кри­му був ство­ре­ний та­кий со­бі «Ін­те­гра­цій­ний ко­мі­тет «Ро­сія—Дон­бас». Ді­яль­ність стру­кту­ри бу­де на­ці­ле­на на по­си­ле­н­ня про­це­сів еко­но­мі­чної, ін­фра­стру­ктур­ної, тор­гі­вель­ної, гу­ма­ні­тар­ної, со­ці­аль­ної, куль­тур­ної ін­те­гра­ції Дон­ба­су і Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Клю­чо­вих на­прям­ків ді­яль­но­сті ко­мі­те­ту два — еко­но­мі­чна і пра­во­ва ін­те­гра­ція.

Як ствер­джу­ють ке­рів­ни­ки ОРДЛО, на­ра­зі вже акти­во­ва­но про­цес пе­ре­орі­єн­та­ції «еко­но­мік «ДНР» і «ЛНР» на Ро­сію. Одним із зав­дань є на­ла­го­дже­н­ня ті­сних еко­но­мі­чних в’яз­ків між ОРДЛО і Кри­мом — са­ме то­му пер­ше за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту від­бу­ва­ло­ся в Ял­ті.

У рам­ках пра­во­вої ін­те­гра­ції РФ бу­де на­ма­га­ти­ся і да­лі про­су­ва­ти­ся на шля­ху ле­гі­ти­ма­ції «ДНР» та «ЛНР». Ви­зна­н­ня па­спор­тів та ін­ших до­ку­мен­тів, ви­да­них «ДНР/ЛНР», що йо­го бу­ло про­ве­де­но ра­ні­ше, тре­ба роз­гля­да­ти са­ме в цьо­му кон­текс­ті. Один з на­сту­пних кро­ків — ска­су­ва­н­ня тру­до­во­го па­тен­ту для жи­те­лів Дон­ба­су на те­ри­то­рії РФ — до Дер­жду­ми вже вне­се­но від­по­від­ний за­ко­но­про­ект.

В 2017 ро­ці ко­мі­тет за­пла­ну­вав про­ве­де­н­ня близь­ко 500 за­хо­дів.

Що в но­вих умо­вах бу­де ро­би­ти Ки­їв у рам­ках стра­те­гії , яка за­про­по­но­ва­на Ка­бмі­ном?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.