«Спра­ва Єфре­мо­ва»: pro et contra

«На­го­ло­шую на то­му, що мій підза­хи­сний був са­ме при­зна­че­ний обви­ну­ва­чу­ва­ним», — адво­кат екс-ре­гіо­на­ла

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

УСта­ро­біль­сько­му су­ді три­ває роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви екс-очіль­ни­ка фра­кції Пар­тії ре­гіо­нів Оле­ксан­дра Єфре­мо­ва. Остан­ній, як ві­до­мо, сім ро­ків пе­ре­бу­вав на по­са­ді го­ло­ви Лу­ган­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, на яку за­сту­пив пе­ред пре­зи­дент­ськи­ми ви­бо­ра­ми 1999 ро­ку. Пе­рі­од йо­го прав­лі­н­ня озна­ме­ну­вав­ся по­си­ле­н­ням адмі­ні­стра­тив­но­го ре­сур­су, по­бу­до­вою чі­ткої вер­ти­ка­лі вла­ди в ре­гіо­ні, бан­крут­ством шахт і під­при­ємств, які бу­кваль­но рі­за­лись на ме­та­ло­брухт, та си­стем­ною про­ро­сій­ською по­лі­ти­кою. Про­те, го­во­ря­чи про Єфре­мо­ва, не мо­жна не за­га­да­ти ін­шо­го екс-очіль­ни­ка Лу­ган­ської обл­ра­ди Віктора Ти­хо­но­ва, який ни­ні пе­ре­бу­ває в оку­по­ва­но­му Кри­му. Чо­мусь пра­во­охо­рон­ці й на­тя­ком не зга­ду­ють йо­го прі­зви­ща, адже, за рі­зни­ми да­ни­ми, са­ме Ти­хо­нов ще з 1980-х ро­ків актив­но спів­ро­бі­тни­чав з ра­дян­ським КГБ. Біль­што­го, і Ва­ле­рій Го­лен­ко, і Ві­ктор При­стюк ма­ли мо­жли­вість ще во­се­ни 2014 ро­ку в роз­пал вій­ни ба­ло­ту­ва­тись до укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту. Ви­хо­дить, що одіо­зна фі­гу­ра Оле­ксан­дра Єфре­мо­ва ста­ла сво­го ро­ду гро­мо­від­во­дом від до­сить ши­ро­ко­го спе­ктра пер­со­на­лій, що чи­мось на­га­дує гу­чний суд над ко­ли­шньою мі­ською го­ло­вою Слов’ян­ська Не­лею Ште­пою, тим ча­сом як без­ліч ме­рів, які під­три­ма­ли «рус­скую ве­сну», не тіль­ки пе­ре­бу­ва­ють на сво­бо­ді, а й про них не зга­ду­є­ться ні в ЗМІ, ні в опе­ра­тив­них зве­де­н­нях.

ДОКАЗИ МА­ЮТЬ БУ­ТИ БЕЗДОГАННИМИ»

Та­кий роз­клад спо­ну­кає до сер­йо­зних пі­дозр у ви­бір­ко­во­сті, а ча­сто й у без­по­ра­дно­сті сто­ро­ни обви­ну­ва­че­н­ня. На­при­клад, Ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко, який, як ві­до­мо, не має юри­ди­чної осві­ти, ча­сто до­зво­ляє со­бі по­лі­ти­чні, екс­пре­сив­ні за­яви на адре­су обви­ну­ва­чу­ва­них і тим са­мим дає при­від пі­до­зрю­ва­ти йо­го в упе­ре­дже­но­сті. На тлі «ко­ля­со­чни­ків», які не­при­том­ні­ють під час ого­ло­ше­н­ня їм пі­до­зри, Оле­ксандр Єфре­мов ви­гля­дає до­сить впев­не­но. Так ви­йшло, що лу­ган­ча­нам не вар­то до­во­ди­ти йо­го осо­бли­ву роль у то­му, що оку­пан­то­ві на Лу­ган­щи­ні две­рі бу­ли від­чи­не­ні. Про­те на су­ді докази ма­ють бу­ти бездоганними. Ба біль­ше — за мас­шта­бів тра­ге­дії, яка роз­гор­ну­ла­ся на схо­ді й пів­дні Укра­ї­ни, на ла­ві під­су­дних не мо­же бу­ти ли­ше одна лю­ди­на. От­же, що сим­во­лі­зує «спра­ва Єфре­мо­ва»? Спра­ве­дли­ве пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ви­ну­ва­тців оку­па­ції ча­сти­ни Дон­ба­су чи не­спро­мо­жність пра­во­су­д­дя про­фе­сій­но ді­я­ти у спра­ві за­хи­сту на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів?

■ «Я вже тре­тій рік за­йма­ю­ся спра­вою Оле­ксан­дра Єфре­мо­ва, і, на моє гли­бо­ке пе­ре­ко­на­н­ня, мій підза­хи­сний був при­зна­че­ний обви­ну­ва­чу­ва­ним, — го­во­рить «Дню» адво кат Єфре мо ва Олек сандр МЕЛЬНИКОВ. — На­го­ло­шую — при­зна­че­ним. Адже він ви­явив­ся ду­же зру­чною пер­со­ною на роль го­лов­но­го ви­ну­ва­тця тих по­дій. Що біль­ше я за­йма­ю­ся ці­єю спра­вою, то біль­ше в цьо­му пе­ре­ко­ну­ю­ся. Єфре­мов є фі­гу­рою до­во­лі впі­зна­ва­ною. Бу­ла по­ру­ше­на пре­зум­пція не­ви­ну­ва­то­сті. Крім то­го, Ген­про­ку­рор за­явив на за­гал, що він Єфре­мо­ва не­на­ви­дить, адже остан­ній на­чеб­то від­чи­нив две­рі вій­ні. Ая, у свою чер­гу, пе­ре­ко­на­ний, що Ген- про­ку­рор сво­ї­ми за­ява­ми й ді­я­ми від­чи­нив две­рі без­за­кон­ню. Про­тя­гом двох ро­ків Єфре­мов є пе­ре­слі­ду­ва­ним за вчи­не­н­ня так зва­но­го зло­чи­ну за «за­ко­на­ми 16 сі­чня». Там не бу­ло жо­дно­го еле­мен­та скла­ду зло­чи­ну, що пе­ред­ба­чає суб’єкт, об’єкт, суб’єктив­ну сто­ро­ну та об’єктив­ну сто­ро­ну. Крім то­го, цю ста­т­тю бу­ло де­кри­мі­на­лі­зо­ва­но ще 13 трав­ня 2014 ро­ку. Із цьо­го при­во­ду не­о­дно­ра­зо­во ви­слов­лю­вав свою по­зи­цію в то­му чи­слі Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни. Зга­да­є­мо та­кож той факт, що Яну­ко­вич втік 22 лю­то­го, і цей вчи­нок то­ді­шній очіль­ник фра­кції Пар­тії ре­гіо­нів Оле­ксандр Єфре­мов пу­блі­чно за­су­див. Біль­ше то­го, він ні­ку­ди не втік і зна­йшов у со­бі смі­ли­вість за­ли­ши­тись на те­ре­нах Укра­ї­ни. Ко­ли йо­го за­а­ре­шту­ва­ли, він ні­ко­ли не вда­вав із се­бе хво­ро­го, не па­дав на ліж­ко, не імі­ту­вав не­при­том­ність, як це ро­би­ли ба­га­то хто. Хоч він най­стар­ший із тих, ко­го остан­нім ча­сом пе­ре­слі­ду­ють, і має по­ва­жний вік — йо­му 63 ро­ки».

«СТО­РО­НА ОБВИ­НУ­ВА­ЧЕ­Н­НЯ ВЕДЕ СЕ­БЕ ВКРАЙ НЕПРОФЕСІЙНО»

«От­же, обви­ну­ва­че­н­ня бу­кваль­но зве­ло до одні­єї ку­пи аж п’ять ста­тей, на­віть не за­ми­слю­ю­чись про ґрун­тов­ність до­ка­зів, — про­дов­жує за­хи­сник Єфре­мо­ва. — Від­по­від­аль­но за­яв­ляю: ре­аль­них до­ка­зів у спра­ві Єфре­мо­ва не­має жо­дно­го. За­раз ми ма­є­мо 17 то­мів спра­ви, і це аб­со­лю­тне смі­т­тя, ма­ку­ла­ту­ра. На­при­клад, два то­ми при­свя­че­ні Сє­вє­ро­до­не­цько­му з’їзду, який від­був­ся ще 2004 ро­ку і до сьо­го­дні­шніх по­дій жо­дно­го сто­сун­ку не має. Окре­ма ча­сти­на при­свя­че­на те­ро­ри­стам. Про­ку­рор го­во­рить, що він зби­рав докази, див­ля­чись те­ле­ві­зор. Огля­да­ти мо­жна мі­сто зло­чи­ну, пре­дме­ти, до­ку­мен­ти, труп, але що та­ке «ди­ви­тись те­ле­ві­зор» — юри­спру­ден­ції не­ві­до­мо. Вра­жає аб­со­лю­тна не­ком­пе­тен­тність сто­ро­ни обви­ну­ва­че­н­ня й від­су­тність про­фе­сіо­на­лі­зму. Про­ку­рор пи­ше: я огля­нув ро­лик на юту­бі. На ньо­му на­товп штур­мує обл­держ­адмі­ні­стра­цію 9 бе­ре­зня 2014 ро­ку. А Єфре­мов тут до чо­го? Мо­же, він сто­яв за спи­на­ми штур­му­валь­ни­ків? Ні. Мо­же, він звер­нув­ся до Пу­ті­на? Ні. Мо­же, він сто­їть, а в ру­ках йо­го три­ко­лор? Ні. То в чо­му до­каз?»

■ «Ко­ли оче­ви­дною ста­ла без­під­став­ність обви­ну­ва­чень, Єфре­мо­ва ви­рі­ши­ли від­пра­ви­ти по­да­лі від Ки­є­ва, де в Пе­чер­сько­му су­ді зби­ра­ло­ся по 15 ві­део­ка­мер, — ка­же Оле­ксандр Мельников. — Те­пер суд три­ває за 700 км від сто­ли­ці, у Ста­ро­біль­ську, де на суд­дів мо­жна чи­ни­ти осо­бли­вий тиск, адже ба­га­то з них є пе­ре­се­лен­ця­ми, на­при­клад, двоє суд­дів — із Ал­чев­ська. Ви­сві­тле­н­ня про­це­су мі­ні­маль­не. Во­ни до­пи­та­ли 73 осо­би. З них два-три де­ся­тки де­пу­та­тів обла­сної ра­ди, які про­сто ка­жуть, що Єфре­мов був при­су­тній на за­сі­да­н­нях Ра­ди як по­че­сна лю­ди­на. Три-чо­ти­ри ек­заль­то­ва­ні осо­би зви­ну­ва­чу­ють Єфре­мо­ва в аб­со­лю­тно не­аде­ква­тній фор­мі, тоб­то ґрун­ту­ю­чись ли­ше на вла­сних при­пу­ще­н­нях і вла­сній не­на­ви­сті до ньо­го».

«Те­пер пі­ді­йде­мо до спра­ви з ін­шо­го бо­ку, — на­го­ло­шує адво­кат. — Про­ти слід­чо­го вже мо­жна ви­су­ну­ти низ­ку ста­тей. Не­за­кон­не за­три­ма­н­ня, вне­се­н­ня за­зда­ле­гідь не­прав­ди­вих свід­чень в офі­цій­ні до­ку­мен­ти то­що. І про це я ре­гу­ляр- но за­яв­ляю. За­раз ці лю­ди за «спра­ву Єфре­мо­ва» отри­ма­ли пев­ні по­са­ди, тим ча­сом як ско­ї­ли зга­да­ні зло­чи­ни. Але на­ста­не час, і з цим не­об­хі­дно бу­де роз­би­ра­тись. Це не ли­ше зло­чин про­ти гро­ма­дя­ни­на Оле­ксан­дра Єфре­мо­ва, а й зло­чин про­ти дер­жа­ви і на­ро­ду, адже ті, хто має пред­став­ля­ти за­кон та пра­во­су­д­дя, на­справ­ді під­мі­ни­ли йо­го ан­га­жо­ва­ним пе­ре­слі­ду­ва­н­ням і, по­вто­рюсь, при­зна­чи­ли ви­ну­ва­тця, а не пра­гнуть зна­йти істи­ну та спра­ве­дли­вість. Най­стра­шні­ше те, що обви­ну­ва­че­н­ня хо­ває справ­жніх ви­ну­ва­тців. На­га­даю, що в за­хо­пле­но­му СБУ бан­ди­ти за­бра­ли зброю із збро­яр­ні. Тож де був то­ді то­ді­шній очіль­ник Лу­ган­сько­го СБУ? Чо­му ми не чу­є­мо ні про які спра­ви про­ти ньо­го? Пе­ред цим очіль­ник Лу­ган­сько­го МВС фа­кти­чно від­пу­стив шість зло­чин­ців під не­зро­зумі­лі га­ран­тії й увів осо­би­стий склад, який мав би за­хи­ща­ти адмі­ні­стра­тив­ні бу­дів­лі. Та­ким чи­ном, за­раз два ге­не­ра­ли СБУ та МВС обви­ну­ва­чу­ють один одно­го, ви­прав­до­ву­ють се­бе, але жо­ден з них не си­дить на ла­ві під­су­дних. Крім то­го, СБУ має ґрун­тов­ну ін­фор­ма­цію про ті по­дії. То чо­му ж її не­має в ма­те­рі­а­лах спра­ви? Як­би Єфре­мов десь про­хо­див в опе­ра­тив­ній ін­фор­ма­ції, то це дав­но б уже про­я­ви­ло­ся в су­ді».

«ЄФРЕ­МОВ ДАВАВ НАКАЗИ ЗАПУСКАТИ «ТУРИСТІВ» ПУ­ТІ­НА»

По­зи­ція адво­ка­та як за­хи­сни­ка під­су­дно­го зро­зумі­ла — він має за­хи­ща­ти ін­те­ре­си сво­го клі­єн­та. Але не мо­жна не зва­жа­ти на те, що « спра ва Єфре мо ва » на - справ­ді ого­лює ту­пість шти­ків обви­ну­ва­че­н­ня, яке бу­кваль­но му­со- лить докази, тим ча­сом як без­ліч свід­ків, які не­що­дав­но пе­ре­бу­ва­ли в Ки­є­ві, за­раз ви­пад­ко­во мо­жна зу­стрі­ти то в Кри­му, то в Москві, то в Кар­ло­вих Ва­рах... Ви­ни­кає вра жен ня по двій ної гри. «День», на­при­клад, не­о­дно­ра­зо­во зга­ду­вав га­не­бну істо­рію із вте­чею про­во­ка­то­ра Ар­се­на Клін­ча­є­ва з Ки­є­ва до Мо­скви. Ви­я­ви­ло­ся, що по­ли­ши­ти те­ре­ни ви­ко­нав­цю (а от­же, свід­ку) про­во­ка­цій бе­ре­зня 2014 ро­ку в Лу­ган­ську да­ла змо­гу зви­чай­на бю­ро­кра­ти­чна тя­га­ни­на, в що важ­ко по­ві­ри­ти.

■ «По­си­ле­на ува­га до Єфре­мо­ва аб­со­лю­тно за­ко­но­мір­на, — ка­же «Дню» на­ро­дний де­пу­тат від « На род но го фрон ту » Дмит ро ТИМЧУК. — Він є одним із го­лов­них ви­ну­ва­тців то­го, що від­бу­ло­ся при­найм­ні в Лу­ган­ській обла­сті в пе­ре­бі­гу ре­а­лі­за­ції Пу­ті­ним про­е­кту так зва­ної «Но­во­рос­сии». Із са­мо­го по­ча­тку по­дій на Дон­ба­сі гру­па «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив» ма­ла ін­фор­ма­цію про зв’яз­ки Єфре­мо­ва з то­ді­шнім ке­рів­ниц т вом при кор дон ни ків. На жаль, ця ін­фор­ма­ція над­хо­ди­ла не за­до­ку­мен­то­ва­ною, і то­му ми не мо­же­мо на­да­ти її як до­каз. Нам ві­до­мо, що за до­зво­лом Єфре­мо­ва з РФ про­пу­ска­ли «ті­ту­шок», умов­но ка­жу­чи, «туристів» Пу­ті­на, по­тім над­хо­ди­ла зброя... Та­ким чи­ном Єфре­мов зро­бив ба­га­то чо­го для то­го, щоб тра­гі­чні по­дії, які від­бу­ли­ся на Дон­ба­сі, для ро­сі­ян за­вер­ши­лись успі­хом».

«Ко­ли ж ве­сти мо­ву про ін­ших уча­сни­ків зло­чи­нів, то га­даю, що тут ва­жли­во до­ве­сти до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня суд над Єфре­мо­вим, який має ста­ти пре­це­ден­том за­слу­же­но­го по­ка­ра­н­ня то­го, хто в то­му чи­слі при­вів в Укра­ї­ну вій­ну, — на­го­ло­шує на­ро­дний де­пу­тат. — Адже ма­є­мо не­о­дно­ра­зо­ву пра­кти­ку то­го, що у нас все по­чи­на­є­ться ба­дьо­ро та ве­се­ло, а по­тім зна­хо­ди­ться ти­ся­чі пе­ре­пон, і, кі­нець кін­цем, за­а­ре­што­ва­ні лю­ди, про­ви­на яких не ви­кли­кає сум­ні­вів, опи­ня­ю­ться на сво­бо­ді ба на­віть по­чи­на­ють пра­во­охо­рон­цям по­гро­жу­ва­ти су­да­ми. На жаль, у нас до­сі на по­лі­ти­чній аре­ні пе­ре­бу­ва­ють ті, хто від­вер­то ло­яль­но ста­ви­ться до оку­пан­тів. На­при­клад, ми­ну­ло­го ти­жня Шу­фрич у Вер­хов­ній Ра­ді пря­мо з три­бу­ни но­сталь­гу­вав за ча­са­ми Яну­ко­ви­ча і ка­зав, що при ньо­му бу­ло кра­ще жи­ти. Тоб­то при ди­кта­то­рі, який кри­ва­во ро­зі­гнав Май­дан, зро­бив все, щоб роз­по­ча­ла­ся вій­на, а по­тім втік з Укра­ї­ни, пе­ред цим ще й по­гра­бу­вав­ши її».

■ «Що ж до ін­ших ви­ну­ва­тців, то тут, пев­на річ, ви­ни­кає ба­га­то за пи тань, — про дов жує Тим - чук. — Ще у ве­ре­сні 2014 ро­ку ми про­ве­ли мо­ні­то­ринг звіль­не­них те­ри­то­рій і зна­йшли ве­ли­ку кіль­кість мі­сце­вих чи­нов­ни­ків та по­са­дов­ців у рі­зних держ­стру­кту­рах, які в бе­ре­зні-кві­тні 2014 ро­ку бі­га­ли з три­ко­ло­ра­ми. Ни­ми ні­хто не за­ймав­ся, а обме­жи­лись ли­ше окре­ми­ми прі­зви­ща­ми. Че­рез рік ми зно­ву про­ве­ли по­ді­бний мо­ні­то­ринг, і ви­я­ви­ло­ся, що фа­кти­чно ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. Ми на­ма­га­ли­ся з’ясу­ва­ти в СБУ, чо­му так ста­є­ться? Від­по­відь за­зви­чай та­ка, що спра­ви, які ве­ло СБУ, роз­би­ва­ли­ся в мі­сце­вих су­дах. Ча­сто й суд­ді са­мі бу­ли ло­яль­ни­ми до Крем­ля. От­же, до­ки у нас до­сить ко­рум­по­ва­на су­до­ва си­сте­ма, та­кі спра­ви бу­ксу­ва­ти­муть, і з «рус­ским ми­ром» ми бу­де­мо бо­ро­тись дов­го. На жаль, у нас кра­ї­на до­го­вор­ня­ків, і як­би не цей факт, то з гі­бри­дною агре­сі­єю Пу­ті­на ми бо­ро­ли­ся б на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ше».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.