Ди­во­ви­дно – як у раю

Джим Джар­муш зняв ше­девр. Зняв із по­ли­ці жи­т­тя

Den (Ukrainian) - - Культура -

Кар­ти­на «Па­тер­сон» Джар­му­ша, одно­го із най­ві­до­мі­ших ре­жи­се­рів кі­не­ма­то­гра­фі­чної пла­не­ти ( « Див­ні­ше, аніж в раю», «Ка­ва і си­га­ре­ти», «Зла­ма­ні кві­ти»...), бу­ла в кон­кур­сі остан­ньо­го Канн­сько­го фе­сти­ва­лю і здо­бу­ла приз. До­во­лі екс­тра­ва­ган­тний, тре­ба ска­за­ти: пре­мію Palm Dog при­су­ди­ли буль­до­гу Мол­лі, яка ви­ко­на­ла роль пса Мар­ві­на, — як кра­щій со­ба­ці фе­сти­ва­лю. На жаль, Мол­лі не до­жи­ла до цьо­го трі­ум­фу, по­ли­шив­ши світ за два мі­ся­ці до ті­єї епо­халь­ної ми­ті. Не ді­йшла до неї ота­ка су­пер­при­єм­на но­ви­на...

РОСТУТЬ... З ЯКО­ГО СМІ­Т­ТЯ?

Мож ли во, со бач ку по ка ра ли за не ша ноб ли вість до за со бів транс пор ту ван ня ін фор ма ції — ко­жно­го дня філь­мо­вий Мар­він ви­бі­гає з ха­ти і штов­хає ла­па­ми стов п чик з пош то вою скринь - кою, аби той скосо­бо­чив­ся. Та­ка вже у йо го уяві пра виль на кар - тин­ка, кра­си­ва кар­тин­ка! А от в йо го гос по да ря ін ша — тож по - вер­та­ю­чись до­до­му, він по­вер­тає скринь­ку у зви­чну, стан­дар­тну, а чи й кла­си­чну по­зи­цію. Ска­за­ти б, два по­гля­ди на кра­су пов­сяк­ден­но­го жи­т­тя — со­ба­чий та люд­ський. І ко­жен має пра­во за­яви­ти про се­бе у Джар­му­ше­во­му ви­тво­рі.

Фільм має на­зву «Па­тер­сон». Па­тер­сон — це мі­сто в шта­ті Нью- Джер­сі й во­дно­час — прі­зви­ще ге­роя стрі­чки. Який пра­цює во­ді­єм ав­то­бу­са, себ­то драй­ве­ром. І так, ви вга­да­ли — цю роль грає актор на прі­зви­ще Драй­вер, Адам Драй­вер. Тут усе ри­му­є­ться: іно­ді в ота­кий від­вер­тий і без­по­се­ре­дній спо­сіб, а іно­ді й від­да­ле­но-ме­та­фо­ри­чний. Але ри­му­є­ться обов’ яз­ко­во — і в цьо­му, ма­буть, основ­ний чар філь­мо­вої кон­стру­кції: ви­яв­ля­ти в за­про­по­но­ва­ній кар­ти­ні жи­т­тя по­е­ти­чну ор­га­ні­за­цію ма­те­рі­а­лу.

А тим ча­сом те жи­т­тя більш ніж про­за­ї­чне — про­за­ї­чні­ше не бу­ває. Сім днів одно­го ро­ку, один ти­ждень жи­т­тя во­дія Па­тер­со­на. Усе по­чи­на­є­ться у по­не­діл­ко­вий ра­нок. 6.15, він про­ки­да­є­ться у по­дру­жньо­му ліж­ку, цмо­кає дру­жи­ну в пле­че, ти­хень­ко

ФОТО НАДАНО КІНОТЕАТРОМ «КИ­ЇВ»

Кар­ти­на «Па­тер­сон» на Канн­сько­му фе­сти­ва­лі здо­бу­ла пре­мію Palm Dog, яку при­су­ди­ли буль­до­гу Мол­лі — ви­ко­на­ви­ці ро­лі пса Мар­ві­на, — як кра­щій со­ба­ці кі­но­фо­ру­му

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.