Laima Love Show — 29 бе­ре­зня, Па­лац «Укра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - Культура -

По пу ляр на ес т рад на спі вач ка з Лат вії пред с та вить но ву про гра му. Сьо год ні ім’ я Лай ми Вай­ку­ле зна­йо­ме ба­га­тьом ша­ну­валь­ни­кам її твор­чо­сті по оби­два бо­ки Атлан­ти­ки. Її піс - ні по­до­ба­ю­ться слу­ха­чам із рі­зних кра­їн, їх під­спі­ву­ють, під них тан­цю­ють або про­сто мрі­ють... Її пі­сні жит­тє­ві, а са­ма Ла­йма Вай­ку­ле ха­ри­зма­ти­чна, еле­ган­тна, лі­ри­чно-ро­ман­ти­чна. За сло­ва­ми спів­а­чки, про­гра­ма Laima Love Show під­го­тов­ле­на у твор­чій спів­пра­ці з ві - до мим ук ра їнсь ким хо ре ог ра фом Оле ною Ко ля ден ко. Лу на ти муть хі ти ми ну лих ро ків («Вер­ні­саж», «Еще не ве­чер», «Скри­пач на крыше», «Я за те­бя мо­люсь», «Ака­пуль­ко» та ін­ші) і но­ві ком­по­зи­ції, на­пи­са­ні рі­зни­ми ком­по­зи­то­ра­ми. Ра­зом із Лай­мою ви­сту­па­ти­муть укра­їн­ські тан­ців­ни­ки. Спів­а­чка обі­цяє, що пі­дго­ту­ва­ла ори­гі­наль­ні но­ме­ри, екс­тра­ва­ган - тне кон­цер­тне вбра­н­ня і сві­тло­ві спе­це­фе­кти, які про­де­мон­струє на шоу.

ФОТО З САЙТА LAIMA.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.