«Не­се рі­ка...», Олег Ясе­нєв — га­ле­рея «АВС-арт»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це но­ва жи­во­пи­сна се­рія ві­до­мо­го ки­їв­сько­го ху­до­жни­ка Оле­га Ясе­нє­ва. Як за­зна­чає ав­тор, ім­пуль­сом до ство­ре­н­ня ро­біт ста­ла ви­пад­ко­во зна­йде­на ним ста­ра чор­но-бі­ла фо­то­гра­фія, на якій за­фі­ксо­ва­на во­дя­на гла­дінь. Са­ме ця сві­тли­на да­ла по­штовх твор­чій фан­та­зії... За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів вер­ні­са­жу, Олег Ясе­нєв у жи­во­пи­сі спо­від­ує фі­ло­со­фію ви­шу­ка­ної про­сто­ти, за якою від­кри­ва­є­ться гли­би­на ми­сте­цької дум­ки й чут­тє­ва на­пов­не­ність. Аква - рель­на лег­кість пи­сьма пе­ре­гу­ку­є­ться з вну­трі­шнім го­ло­сом сво­бо­ди ко­льо­ру. М’якість про­зо­рих і сві­тлих то­нів врів­но­ва­жу­є­ться із си­лою тем­них та на­си­че­них, акцен­ту­ю­чи на емо­цій­них ню­ан­сах... Ви­став­ку мо­жна по­ба­чи ти до 8 кві­тня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ГАЛЕРЕЄЮ «АВС-АРТ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.