Хто не го­то­вий до де­ті­ні­за­ції?

За пов­но­го охо­пле­н­ня бі­зне­су ка­со­ви­ми апа­ра­та­ми ті­ньо­вий се­ктор еко­но­мі­ки мо­же змен­ши­ти­ся до 10% ВВП, — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­їн­ська вла­да має сьо­го­дні не так вже й ба­га­то ва­рі­ан­тів, аби на­ро­щу­ва­ти ва­ло­вий вну­трі­шній про­дукт. (У зв’яз­ку з тор­го­вель­ною бло­ка­дою ОРДЛО На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни пе­ре­гля­нув ма­кро­по­ка­зни­ки на 2017 рік, по­гір­шив­ши про­гноз зро­ста­н­ня ВВП кра­ї­ни з 2,8% до 1,9%.) Чи не най­до­сту­пні­ший із них — бо­роть­ба з ті­ньо­вою еко­но­мі­кою і, зокре­ма, в тор­гів­лі скла­дною по­бу­то­вою те­хні­кою. За да­ни­ми GFK, до 20% про­да­жів план­ше­тів, мо­біль­них те­ле­фо­нів та но­ут­бу­ків сьо­го­дні в ті­ні. Для фо­то­апа­ра­тів цей по­ка­зник ся­гає 25%, для хо­ло­диль­ни­ків і праль­них ма­шин — до 15%, для те­ле­ві­зо­рів — до 10%, для муль­ти­ва­рок — до 13%, для пи­ло­со­сів — до 18%.

■ Та­кі по­ка­зни­ки при­зво­дять до то­го, що бю­джет втра­чає мі­льяр­ди гри­вень до­хо­дів. « Якщо при­пу­сти­ти, що ли­ше 15% про­да­жів те­хні­ки пе­ре­бу­ва­ють у ті­ні, то 2015 ро­ку ( за за­галь­но­го об­ся­гу рин­ку по­бу­то­вої те­хні­ки та еле­ктро­ні­ки 47 мі­льяр­дів гри­вень) бю­джет втра­тив 1,2 мі­льяр­да гри­вень, 2016 ро­ку — 1,35 мі­льяр­да», — під­ра­ху­ва­ла ко­ор­ди­на­тор ко­мі­те­ту по­бу­то­вої еле­ктро­ні­ки Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції Ві­кто­рія КУЛИКОВА.

«Мі­ні­мі­за­ція сі­ро­го та чор­но­го ім­пор­ту — най­силь­ні­ший сти­мул для вен­до­ра ( ком­па­нії, що ви­го­тов­ляє та по­ста­чає то­ва­ри, про­ду­кти, по­слу­ги під сво­єю тор­го­вель­ною мар­кою) збіль­шу­ва­ти ін­ве­сти­ції в ри­нок Укра­ї­ни. І що швид­ше ми на­ве­де­мо тут лад, то швид­ше по­вер­не­мо­ся до тих об­ся­гів, що їх ма­ла на­ша ком­па­нія за кра­щих ча­сів » , — за­зна­чає Оле­ксандр ШАБАНОВ, пред­став­ник ком­па­нії LG, яка че­рез про­бле­ми ті­ньо­во­го се­кто­ру істо­тно ско­ро­ти­ла свою при­су­тність в Укра­ї­ні.

■ На дум­ку чле­нів Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції, на де­ті­ні­за­ції і ле­га­лі­за­ції се­кто­ру про­да­жів по­бу­то­вої еле­ктро­ні­ки має ду­же по­зи­тив­но по­зна­чи­ти­ся за­про­ва­дже­н­ня з 1 кві­тня всі­ма без ви­ня­тку про­дав­ця­ми су­ча­сних ка­со­вих апа­ра­тів чи, від­по­від­но до офі­цій­ної тер­мі­но­ло­гії, ре­є­стра­то­рів роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій (РРО). Пред­став­ни­ки EBA до­мо­гли­ся змін до про­е­кту по­ста­но­ви Дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної слу­жби про спи­сок скла­дної те­хні­ки на га­ран­тії, для про­да­жу якої РРО є обов’яз­ко­ви­ми. «Зокре­ма, бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня ви­лу­чи­ти з цьо­го пе­ре­лі­ку від­но­сно не­до­ро­гі то­ва­ри ма­со­во­го спо­жи­ва­н­ня, які про­да­ю­ться у під­зем­них пе­ре­хо­дах, як, на­при­клад, ди­ски, фле­шки чи лам­пи, — роз­по­від­ає Куликова. — Во­дно­час ми ви­сту­па­є­мо про­ти то­го, аби вво­ди­ти в цей проект до­да­тко­во гро­шо­ві обме­же­н­ня. На­при­клад, про те, що ви­ко­ри­ста­н­ня РРО не обов’яз­ко­ве для то­ва­рів, які ко­шту­ють менш ніж, на­при­клад, п’ять ти­сяч гри­вень. Ми вва­жа­є­мо, що не­до­бро­со­ві­сні суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть прив’яз­ки до гро­шо­вої су­ми, аби обі­йти ви­мо­ги за­ко­но­дав­ства».

«Ми від­кри­ва­є­мо за­вод у Чер­ка­сах з ін­ве­сти­ці­єю $23 міль­йо­ни — це мі­кро­хви­льо­ві пе­чі, хо­ло­диль­ни­ки, ін­ші ви­ро­би — і ми як ви­ро­бни­ки пе­ред­усім за­ці­кав­ле­ні в де­ті­ні­за­ції, — ка­же пре­зи­дент KTD Group, спів­за­снов­ник ко­а­лі­ції «За де­ті­ні­за­цію еко­но­мі­ки» Оле­ксандр ГРОМИКО, — ми за­ці­кав­ле­ні в че­сній кон­ку­рен­ції на рин­ку, в одна­ко­вих пра­ви­лах гри для всіх. І у сві­ті ні­чо­го кра- що­го не при­ду­ма­ли, як за­хи­сти­ти ри­нок за до­по­мо­гою ка­со­вих апа­ра­тів. Це — на­скрі­зна пе­ре­вір­ка рин­ку — від ім­пор­те­рів до то­чок про­да­жів. Мо­жу при­пу­сти­ти: вже че­рез кіль­ка ро­ків ми всі смі­я­ти­ме­мо­ся над тим, як важ­ко розв’ язу­ва­ла­ся ця про­бле­ма, оскіль­ки у всьо­му сві­ті ка­со­ві апа­ра­ти ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться вже дав­но і скрізь».

■ За­про­ва­ди­ти РРО, пе­ре­ко­на­ний Громико, слід на всі то­ва­ри. У Єв­ро­пі ка­со­ві апа­ра­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють вже і на сіль­сько­го­спо­дар­ських рин­ках. Пре­зи­дент По­ро­шен­ко, за сло­ва­ми акти­ві­ста де­ті­ні­за­ції, роз­по­від­ав на Ра­ді ре­форм, що ко­ле­га з Бол­га­рії во­зив йо­го на про­стий ри­нок, і там ви­но­град про­да­ли із зви­чай­но­го при­лав­ка. Але при цьо­му ви­да­ли фі­скаль­ний чек. А якщо в те­бе не­має ка­со­во­го апа­ра­та і те­бе ні­хто не кон­тро­лює, то ти мо­жеш­гра­ти за пра­ви­ла­ми анек­до­ту про Ва­си­ля Іва­но­ви­ча, роз­по­від­ає Громико. У ка­зи­но Ча­па­є­ву одра­зу ж « пі­шла » кар­та, тіль­ки-но ін­ші грав­ці по­ві­до­ми­ли, що во­ни всі одне одно­му до­ві­ря­ють. Та­ка са­ма си­сте­ма пра­цює ни­ні в нас у від­но­си­нах між вла­дою і під­при­єм­ця­ми, кон­ста­тує Громико. Вла­да на­віть і без ка­со­вих апа­ра­тів «щи­ро» ві­рить, що всі про­да­ють не біль­шніж на міль­йон гри­вень на рік, а бі­знес, зві­сно, де­кла­рує, що так во­но і є. Хо­ча всі ба­чать, що у ньо­го дво­та три­по­вер­хо­ві ма­га­зи­ни.

« На­віть у то­му ра­зі, якщо при­йдуть аб­со­лю­тно че­сні по­да­тків­ці, то во­ни не змо­жуть бі­га­ти за ко­жною то­чкою про­да­жів — їм по­трі­бна про­зора си­сте­ма кон­тро­лю. А для цьо­го не обі­йти­ся без си­сте­ми кон­тро­лю по всьо­му лан­цюж­ку, — пе­ре­ко­на­ний Громико. — Ми про­по­ну­є­мо, аби не чі­па­ти най­мен­ших, тих, хто сто­їть на рин­ках, за­про­ва­джу­ва­ти ка­со­ві апа­ра­ти скрізь, де тор­го­вель­на пло­ща біль­шніж 20 ква­дра­тним ме­трів. Че­рез кіль­ка ро­ків, я га­даю, і це змі­ни­ться. У будь-яко­му ра­зі ме­траж лег­ко пе­ре­ві­ри­ти. А го­ре­зві­сний міль­йон на рік — не­мо­жли­во».

■ «У Єв­ро­пі за­раз за­не­по­ко­є­ні ін­шим, — про­дов­жує Громико, — як зму­си­ти спо­жи­ва­ча ви­ма­га­ти фі­скаль­ний чек. Адже ті­ньо­ва еко­но­мі­ка є скрізь. І на­ша ко­а­лі­ція вже пі­дго­ту­ва­ла за­ко­но­про­ект, в яко­му йде­ться про мо­ти­ва­ції ви­мо­гли­во­сті по­ку­пця. Є іта­лій­ський сце­на­рій, яким за­про­ва­джу­ю­ться штраф для по­ку­пця (250 єв­ро!), якщо ви не по­ка­зу­є­те фі­нан­со­вим ка­ра­бі­не­рам фі­скаль­ний чек. А то­чку одра­зу теж штра­фу­ють. Але вже на 500 єв­ро. А з дру­го­го ра­зу штраф зро­стає до 5 ти­сяч єв­ро чи на­віть за­кри­ва­ють то­чку. Так вже чи­нять у низ­ці європейських кра­їн. Є ще гру­зин­сько-поль­ський сце­на­рій. Там спо­жи­ва­ча мо­ти­ву­ють че­рез ло­те­рею — фі­скаль­ний чек одно­ча­сно є і дер­жав­ним ло­те­рей­ним кви­тком». «У нас не­по­оди­но­ки­ми є ви­пад­ки, ко­ли че­ки, ви­да­ні по­ку­пце­ві, на­справ­ді не є фі­скаль­ни­ми і до по­да­тко­вої не над­хо­дять, — до­дає під­при­є­мець. — У Пів­ден­ній Ко­реї зна­йшли ви­хід і для та­кої си­ту­а­ції: по­ку­пець мо­же зай­ти на сайт фі­скаль­ної слу­жби і пе­ре­ві­ри­ти отри­ма­ний чек. Якщо йо­го обду­ри­ли, він пи­ше від­по­від­ну за­яву і йо­му пов­ні­стю по­вер­та­є­ться вар­тість по­ку­пки».

■ « Це най­ді­є­ві­ший ме­ха­нізм», — пе­ре­ко­на­ний Громико. Він ка­же, що ко­а­лі­ція пі­дго­ту­ва­ла п’ять за­ко­но­про­е­ктів. «Якщо їх при­ймуть, то, за на­ши­ми роз­ра­хун­ка­ми, ті­ньо­ва еко­но­мі­ка з ни­ні­шніх 38% зни­зи­ться до 10% ВВП. І це не пів­то­ра мі­льяр­да, це 150 мі­льяр­дів гри­вень на рік. Ми до цьо­го пра­гне­мо і хо­че­мо, аби вла­да нас під­три­ма­ла, щоб де­ті­ні­зу­ва­ти еко­но­мі­ку».

Екс­перт зпи­тань по­да­тко­вої та бю­дже­тної по­лі­ти­ки РПР В’ яче­слав ЧЕРКАШИН не пов­ні­стю по­ді­ляє та­кий опти­мізм. « Хо­ча ка­со­ві апа­ра­ти упев­не­но кро­ку­ють по всій зем­ній ку­лі » , за йо­го сло­ва­ми, мрія про ті­ньо­ву еко­но­мі­ку 10% по­ки що є не­ре­аль­ною не ли­ше для Укра­ї­ни, а й для ін­ших дер­жав. Він вва­жає за мо­жли­ве по­ка­зник 14— 15%, хо­ча пра­гну­ти до 10%, на йо­го дум­ку, тре­ба. Про­те йо­го одра­зу ж ви­прав­ля­ють: у скан­ди­нав­ських кра­ї­нах тінь ста­но­вить 8- 9%. Про­те Черкашин під­три­мує Громико і по­си­ла­є­ться на рі­ше­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Ав­стрії. У від­по­відь на звер­не­н­ня низ­ки бі­зне­со­вих асо­ці­а­цій ці­єї кра­ї­ни, що по­ру­шу­ва­ли пи­та­н­ня про обме­же­н­ня під час на­силь­ни­цької фі­ска­лі­за­ції (за­про­ва­дже­н­ня РРО) сво­бод бі­зне­су і тор­гів­лі, суд ухва­лив рі­ше­н­ня, що ка­со­ві апа­ра­ти — це ін­стру­мент, який дає змо­гу за­без­пе­чи­ти де­ті­ні­за­цію еко­но­мі­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.