День во­ди: не свя­то, а про­бле­ма

ООН пе­ред­ба­чає за­го­стре­н­ня бо­роть­би за ре­сурс, без яко­го люд­ство не мо­же жи­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ко­жна че­твер­та ди­ти­на у сві­ті ( 600 міль­йо­нів ді­тей) до 2040 ро­ку жи­ти­ме в ра­йо­нах із над­зви­чай­ною не­ста­чею во­дних ре­сур­сів, іде­ться в до­по­віді ди­тя­чо­го фон­ду ООН (ЮНІСЕФ). Бо­роть­ба за цей ре­сурс, на дум­ку екс­пер­тів ЮНІСЕФ, за­го­стрю­ва­ти­ме­ться. Кри­ти­чний де­фі­цит во­ди спо­сте­рі­га­є­ться в окре­мих ра­йо­нах Ефі­о­пії, Ні­ге­рії, Со­ма­лі, Пів­ден­но­го Су­да­ну та Єме­ну. В на­шій кра­ї­ні си­ту­а­ція з во­дою по­ки не ви­кли­кає осо­бли­вих по­бо­ю­вань. На­чаль­ник управ­лі­н­ня во­дних ре­сур­сів Дер­жво­д­агент­ства Укра­ї­ни Оль­га Ли­сюк ска­за­ла «Дню»: «Хо­ча за на­яв­ні­стю мі­сце­вих сто­ків Укра­ї­на на­ле­жить до ма­ло­за­без­пе­че­них кра­їн, на­ша про­бле­ма в то­му, що во­дні ре­сур­си у нас ду­же не­рів­но­мір­но роз­по­ді­ле­ні. У за­хі­дних і пів­ні­чних обла­стях во­ди ви­ста­чає, а схід і пів­день во­дою не за­без­пе­че­ні. Та все ж за­гро­зи не­має. У нас є мо­жли­вість пе­ре­ки­да­н­ня сто­ків. І за­галь­ний ба­ланс во­ди в нас у прин­ци­пі по­зи­тив­ний».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.