Укра­їн­ські ока­ти­ші зі швей­цар­ським акцен­том до­бре про­да­ю­ться

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Гір­ни­чо­ру­дна ком­па­нія Ferrexpo з основ­ни­ми акти­ва­ми в Укра­ї­ні 2016 ро­ку отри­ма­ла $189,2 міль­йо­на чи­сто­го при­бу­тку, що біль­шніж у 6 ра­зів пе­ре­ви­щи­ло по­ка­зник за 2015 рік ($31,46 міль­йо­на). У зві­ті ком­па­нії на Лон­дон­ській фон­до­вій бір­жі за­зна­ча­є­ться, що її ви­ру­чка за ми­ну­лий рік збіль­ши­ла­ся на 2,6% — до $986,3 міль­йо­на. Швей­цар­ська ком­па­нія та­кож за­зна­чає, що їй вда­ло­ся до­би­ти­ся зни­же­н­ня чи­сто­го бор­гу на 32% — до $589 міль­йо­нів за умо­ви зро­ста­н­ня віль­них гро­шо­вих ко­штів більш ніж у 4 ра­зи — до $145 міль­йо­нів. За­галь­ний об­сяг ви­ро­бни­цтва ока­ти­шів на Ferrexpo 2016 ро­ку зни­зив­ся на 4%, але на 3% ви­ріс об­сяг про­да­жів. Основ­ни­ми спо­жи­ва­ча­ми про­ду­кції ком­па­нії є ста­ле­ли­вар­ні під­при­єм­ства Ав­стрії, Сло­вач­чи­ни, Че­хії, Ні­меч­чи­ни, Ки­таю, Ін­дії, Япо­нії, Тай­ва­ню і Пів­ден­ної Ко­реї. Ferrexpo AG на­ле­жить 99% акцій Пол­тав­сько­го і 100% акцій Ері­стов­сько­го ГЗК.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.