У дер­жа­ви бу­де ще один агент

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­на­лі­зо­ва­ний При­ват­банк пла­нує роз­ши­ри­ти спів­пра­цю з уря­дом у на­дан­ні на ба­зі пла­тфор­ми «При­ват24» низ­ки со­ці­аль­них по­слуг. Як по­ві­до­мив го­ло­ва фі­н­уста­но­ви Оле­ксандр Шла­пак, «При­ват» на сьо­го­дні є одним із лі­де­рів так зва­но­го ци­фро­во­го бан­кін­гу, оскіль­ки ба­га­то ро­ків по­спіль на­дає по­слу­ги, ана­ло­га яким не­має в ін­ших кра­ї­нах. За сло­ва­ми Шла­па­ка, банк на­ма­га­є­ться пе­ре­ко­на­ти уряд у то­му, що дер­жав­ні бан­ки в змо­зі і по­вин­ні ви­сту­пи­ти аген­та­ми дер­жа­ви в на­дан­ні дер­жав­них по­слуг, у кре­ди­ту­ван­ні і в ба­га­тьох дер­жав­них про­гра­мах. Низ­ка та­ких сер­ві­сів уже ре­а­лі­зо­ва­ні, зокре­ма ко­му­наль­ний ка­бі­нет, че­рез який усі, хто пра­цює з мо­біль­ним до­да­тком «При­ват24», мо­жуть опла­чу­ва­ти будь-які ко­му­наль­ні по­слу­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.