До­лю тран­зи­ту ви­рі­шить гру­па екс­пер­тів СОТ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ор­ган із вре­гу­лю­ва­н­ня су­пе­ре­чок СОТ прийняв рі­ше­н­ня ство­ри­ти гру­пу екс­пер­тів у су­пе­ре­чці за по­зо­вом Укра­ї­ни до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції що­до обме­же­н­ня тран­зи­ту з Укра­ї­ни те­ри­то­рі­єю РФ, зокре­ма, до Ка­зах­ста­ну і Кир­ги­зії, по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі — тор­го­вель­ний пред­став­ник Укра­ї­ни На­та­лія Мі­коль­ська. За її сло­ва­ми, нас під­три­му­ють кра­ї­ни ЄС, США, Бра­зи­лія, Ін­дія, Ту­реч­чи­на, Ки­тай, Нор­ве­гія, Япо­нія, Ка­на­да, Ко­рея, Сін­га­пур, Па­ра­гвай, то­му що ро­зу­мі­ють, що агре­сія РФ що­до Укра­ї­ни є гру­бою зне­ва­гою всіх норм і пра­вил між­на­ро­дної тор­гів­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.