Вря­ту­ва­ти «Зне­сі­н­ня» від зни­ще­н­ня

Де­сять ро­ків пра­во­за­хи­сни­ки бо­ро­нять ча­сти­ну об’єкта спад­щи­ни ЮНЕСКО від за­бу­дов­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Центр Льво­ва вне­се­ний до спи­ску Все­сві­тньої куль­тур­ної спад­щи­ни ЮНЕСКО. До йо­го скла­ду вхо­дить ре­гіо­наль­ний ланд­ша­фтний парк «Зне­сі­н­ня», який не пер­ший рік по­тер­пає від по­ся­гань за­бу­дов­ни­ків. Не­дав­но про йо­го про­бле­ми на­га­да­ли під час ві­део­кон­фе­рен­ції «Ки­їв — Львів. Що від­бу­ва­є­ться з істо­ри­чни­ми пам’ятка­ми в Укра­ї­ні?».

«Ця ді­лян­ка — одна з трьох адрес, про які йшло­ся на 37-й і 39-й се­сі­ях ЮНЕСКО у 2013 та 2015 ро­ках. На 37-й се­сії про­зву­ча­ло, що на цій ді­лян­ці тре­ба зу­пи­ни­ти бу­дів­ни­цтво, а на 39-й, у 2015 ро­ці, Укра­ї­на по­да­ла звіт, що бу­дів­ни­цтво при­пи­не­но. І це при то­му, що за ці два ро­ки в пар­ку зни­кло ба­га­то зе­ле­них на­са­джень. А пі­сля зві­ту у «Зне­сі­н­ня» за­їха­ла те­хні­ка й зно­ву по­ча­ли­ся бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, — роз­по­від­ає за­сту­пник ке­рів­ни­ка гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Пра­во­за­хи­сний центр іме­ні ге­не­ра­ла УНР Во­ло­ди­ми­ра Сі­ке­ви­ча» Ро­ман КУРОВЕЦЬ. — Із са­мо­го по­ча­тку йшло­ся про бу­дів­ни­цтво жи­тло­во­го квар­та­лу. У 2010-му, ду­маю, фор­маль­но, змі­ни­ли на­зву — на бу­дів­ни­цтво го­тель­но-ре­кре­а­цій­но­го ком­пле­ксу. За­бу­до­ву­ю­ться фа­кти­чно всі три ге­кта­ри. На­го­ло­шую, що парк «Зне­сі­н­ня» є ча­сти­ною при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду, йо­го при­зна­че­н­ня ре­кре­а­цій­не та куль­тур­не, це те­ри­то­рія пам’ятки ЮНЕСКО, ра­зом із цен­траль­ною ча­сти­ною Льво­ва. Спо­ді­ва­є­мо­ся, це пи­та­н­ня до­ве­дуть до ві­до­ма екс­пер­тів ЮНЕСКО, і во­ни змо­жуть впли­ну­ти на дер­жа­ву, щоб во­на від­ре­а­гу­ва­ла на си­ту­а­цію».

За сло­ва­ми Романа Ку­ров­ця, він ра­зом із пра­во­за­хи­сни­ка­ми упро­довж де­ся­ти ро­ків веде су­до­ву тя­жбу, щоб це бу­дів­ни­цтво ви­зна­ли не­за­кон­ним, про­те до­сі жо­ден суд не прийняв яко­гось рі­ше­н­ня по су­ті. «Нас під­три­мує і про­ку­ра­ту­ра, і пев­ним чи­ном мі­ська ра­да, але рі­ше­н­ня по су­ті не­має», — кон­ста­тує він.

«В Укра­ї­ні чин­ний за­кон « Про охо­ро­ну куль­тур­ної спад­щи­ни» вза­га­лі не ре­гу­лює і не ви­зна­чає ба­га­то ре­чей: на­при­клад, що та­ке бу­фер­на зо­на, що та­ке пам’ятка ЮНЕСКО. Та­кож не за­зна­че­но, які ма­ють бу­ти ор­га­ни управ­лі­н­ня ци­ми об’єкта­ми, хто упов­но­ва­же­ний ро­би­ти ті чи ін­ші до­ку­мен­ти, які від нас ви­ма­гає Центр все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО, — акцен­тує Ан­дрій САЛЮК, го­ло­ва Львів­сько­го осе­ред­ку Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’ яток істо­рії та куль­ту­ри. — Від­по­від­но, якщо ми не ма­ти­ме­мо узго­дже­н­ня та­ких ва­жли­вих пи­тань, це за­ли­ша­ти­ме­ться на від­куп мі­сце­вим ор­га­нам вла­ди, чи­нов­ни­кам. То­му тре­ба вне­сти змі­ни до чин­но­го за­ко­ну або прийня­ти но­вий, де бу­де вре­гу­льо­ва­не пи­та­н­ня, що та­ке пам’ятка ЮНЕСКО, бу­де ви­зна­че­но її ста­тус. Ду­же скла­дним є пи­та­н­ня ор­га­нів управ­лі­н­ня пам’ятка­ми ЮНЕСКО — нам слід по­пра­цю­ва­ти і над цим. Та­кож над­зви­чай­но ва­жли­вим є ана­ліз на­да­них до­зво­лів на бу­дів­ни­цтво в бу­фер­них зо­нах і при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті осіб, які не­пра­во­мір­но їх на­да­ли. Це зем­лі істо­ри­ко- куль­тур­но­го при­зна­че­н­ня, і їхнє ви­лу­че­н­ня мо­же від­бу­ва­ти­ся тіль­ки за зго­ди Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.