Чи бу­ти за­по­від­ни­ку «Ро­ди­на Си­ми­рен­ків»?

На­у­ков­ці за­кли­ка­ють збе­рег­ти спад­щи­ну ви­да­тних са­дів­ни­чих

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

На по­ча­тку цьо­го ро­ку «День» пи­сав про не­спо­ді­ва­ні змі­ни у Млі­є­ві: Ін­сти­тут по­мо­ло­гії ім. Л.П. Си­ми­рен­ка НААН за рі­ше­н­ням ке­рів­ни­цтва ака­де­мії бу­ло пе­ре­йме­но­ва­но на До­слі­дну стан­цію по­мо­ло­гії ім. Л.П. Си­ми­рен­ка з подаль­шим під­по­ряд­ку­ва­н­ням Ін­сти­ту­ту са­дів­ни­цтва НААН (див. «День» № 2 від 12 сі­чня 2017 ро­ку). Ми за­зна­ча­ли, що ця си­ту­а­ція не на жарт стри­во­жи­ла ви­да­тно­го си­ми­рен­ко­знав­ця, вче­но­го Пе­тра Воль­ва­ча, який вва­жає, що та­ку опти­мі­за­цію (як на­пи­са­ли нам із ака­де­мії у від­по­віді на за­пит) про­ве­де­но «з ме­тою під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті про­ве­де­н­ня на­у­ко­вих до­слі­джень, роз­ви­тку ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті, ство­ре­н­ня но­вих ком­пле­ксних кон­ку­рен­то­спро­мо­жних на­у­ко­вих роз­ро­бок на осно­ві кон­цен­тра­ції фі­нан­со­вих і ка­дро­вих ре­сур­сів». Це мо­же ста­ти пер­шим кро­ком до зни­кне­н­ня єди­ної на те­ре­нах Єв­ро­пи уста­но­ви, яка цін­на і на­у­ко­ви­ми здо­бу­тка­ми (хоч в остан­ні ро­ки пе­ре­жи­ває не най­кра­щі ча­си), і як осе­ре­док пам’яті про жи­т­тя та до­ся­гне­н­ня ви­да­тних на­у­ков­ців-са­дів­ни­чих Лев­ка та Во­ло­ди­ми­ра Си­ми­рен­ків. Адже те­ри­то­рія, на якій роз­та­шо­ва­на стан­ція по­мо­ло­гії, — ла­сий шма­ток для орен­да­рів, якщо цю зем­лю роз­дер­жав­лять.

Від­так Пе­тро Воль­вач за­бив на спо­лох і отри­мав чи­ма­лу під­трим­ку і на Чер­ка­щи­ні, й у сто­ли­чних на­у­ко­вих ко­лах. Так, «День» пу­блі­ку­вав звер­не­н­ня Го­ро­ди­щен­ських ра­йон­них держ­адмі­ні­стра­ції та ра­ди, які ви­сту­па­ють за збе­ре­же­н­ня Ін­сти­ту­ту по­мо­ло­гії іме­ні Л. Си­ми­рен­ка (див. № 5 від 17 сі­чня ц.р.). На по­ча­тку бе­ре­зня до ке­рів­ни­цтва На­ціо­наль­ної ака­де­мії аграр­них на- ук та Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри звер­ну­ли­ся з Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті. Зокре­ма, в ли­сті за під­пи­сом Во­ло­ди­ми­ра В’ятро­ви­ча (ко­пію яко­го «Дню» на­дав ака­де­мік Воль­вач) іде­ться: «До Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті звер­нув­ся го­ло­ва Крим­ської фі­лії НТШ Пе­тро Воль­вач... Він про­по­нує ство­ре­н­ня на­ціо­наль­но­го істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка із вклю­че­н­ням до ньо­го са­ди­би Пла­то­нів ху­тір по­бли­зу м. Го­ро­ди­ще Чер­ка­ської обла­сті, са­ди­би Ва­си­ля Си­ми­рен­ка у с. Си­до­рів­ка у Кор­сунь-Шев­чен­ків­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті та ко­ли­шньо­го По­мо­ло­гі­чно­го роз­са­дни­ка Льва Си­ми­рен­ка (ни­ні — в стру­кту­рі Ін­сти­ту­ту по­мо­ло­гії ім. Л.П. Си­ми­рен­ка НААН). Зва­жа­ю­чи на ви­зна­чну роль ро­ди­ни Си­ми­рен­ків в укра­їн­сько­му гро­мад­сько-по­лі­ти­чно­му жит­ті кін­ця ХХ — по­ча­тку ХХ сто­літь, вва­жа­є­мо, що не­об­хі­дно до­кла­сти ма­кси­маль­них зу­силь для збе­ре­же­н­ня істо­ри­ко-куль­тур­ної спад­щи­ни ви­да­тно­го укра­їн­сько­го ро­ду».

Ана­ло­гі­чний лист до аграр­ної ака­де­мії та­кож спря­му­вав го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди Між­на­ро­дно­го бла­го­дій­но­го фон­ду на­ціо­наль­ної пам’ яті Укра­ї­ни, ака­де­мік Сер­гій Ко­мі­са­рен­ко, який під­три­мує ідею Пе­тра Воль­ва­ча про «при­сво­є­н­ня Ін­сти­ту­ту са­дів­ни­цтва, який пе­ре­бу­ває в під­по­ряд­ку­ван­ні На­ціо­наль­ної аграр­ної ака­де­мії Укра­ї­ни, іме­ні йо­го пер­шо­го ке­рів­ни­ка та на­у­ко­во­го іде­о­ло­га Во­ло­ди­ми­ра Си­ми­рен­ка » . І це бу­ло б ду­же акту­аль­но, адже 2017-го від­зна­ча­ють 130-річ­чя уні­каль­но­го пло­до­во­го роз­са­дни­ка.

Як сприйня­ли в ака­де­мії за­зна­че­ні іні­ці­а­ти­ви, спря­мо­ва­ні на за­хист си­ми­рен­ків­ської спад­щи­ни, « День » по­ві­до­мить, щой­но отри­має від­по­відь на свій ін­фор­ма­цій­ний за­пит.

Во­ло­ди­мир Си­ми­рен­ко

Лев­ко Си­ми­рен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.