Від кла­си­ки до комп’ютер­ної гри

Укра­їн­ський муль­тфільм «Мав­ка. Лі­со­ва пі­сня» при­вер­нув ува­гу зна­чних грав­ців ані­ма­цій­но­го рин­ку

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Алі­са АНТОНЕНКО

Про­від­не ані­ма­цій­не ви­да­н­ня Animation Magazine вне­сло укра­їн­ський муль­тфільм «Мав­ка. Лі­со­ва пі­сня» до спи­ску най­ва­жли­ві­ших но­вин. Це ста­ло­ся пі­сля то­го, як проект бу­ло пре­зен­то­ва­но на най­біль­шо­му ані­ма­цій­но­му фо­ру­мі Єв­ро­пи Cartoon Movie, по­ві­дом­ляє FILM.UA Group. Го­лов­на ге­ро­ї­ня муль­тфіль­му «Мав­ка» при­кра­си­ла бе­ре­зне­ву об­кла­дин­ку цьо­го ви­да­н­ня (офі­цій­но­го пар­тне­ра за­хо­ду), яке ве­ли­ким ти­ра­жем роз­по­всю­джу­ва­ло­ся на фо­ру­мі в Бор­до, Фран­ція. Це за­без­пе­чи­ло ко­ман­ді твор­ців ефе­ктив­ний пітч і по­штовх до роз­ви­тку.

«Го­лос Аме­ри­ки» за­зна­чає, що муль­тфільм при­вер­нув ува­гу по­тен­цій­них європейських ко-про­да­кшн пар­тне­рів, ін­ве­сто­рів, дистриб’юто­рів і брод­ка­сте­рів.

У тра­ди­цій­но­му для фо­ру­му ан­ке­ту­ван­ні ба­га­то з уча­сни­ків на­зва­ли пітч «Мав­ки» най­кра­щим із 50-ти про­е­ктів. Про­дю­се­ри отри­ма­ли від­гу- ки від зна­чних грав­ців ані­ма­цій­но­го рин­ку, се­ред яких The Walt Disney Company (Germany, Switzerland& Austria). Усі во­ни від­зна­чи­ли по­ту­жність та уні­каль­ність го­лов­ної ге­ро­ї­ні, ви­со­ку якість ві­зу­аль­них ма­те­рі­а­лів, ве­ли­че­зний мі­жна­ро­дний по­тен­ці­ал про­е­кту. На­ра­зі три­ває роз- роб­ка пов­но­ме­тра­жно­го муль­тфіль­му, ре­ліз пла­ну­є­ться на 2019 рік.

На­га­да­є­мо, стрі­чка «Мав­ка. Лі­со­ва пі­сня » ство­рю­є­ться за мо- ти­ва­ми одно­ймен­ної п’ єси Ле­сі Укра­їн­ки, а та­кож на осно­ві укра­їн­ських мі­фів та куль­тур­них тра­ди­цій.

Ни­ні ек­спер­ти про­від­них етно­гра­фі­чних ін­сти­ту­цій пра­цю­ють у скла­ді зні­маль­ної гру­пи філь­му над ін­тер­пре­та­ці­єю укра­їн­ських мі­фів, ле­генд, зви­ча­їв, обря­дів та ві­зу­аль­ної куль­ту­ри в уні­каль­но­му ані­ма­цій­но­му сві­ті «Мав­ки».

ФОТО З САЙТА MAVKA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.