Чи змо­жуть Пу­тін і Лу­ка­шен­ко втри­ма­ти в ле­ща­тах сві­до­мість но­во­го по­ко­лі­н­ня?

Не ва­жли­во, за що або про­ти чо­го ви­сту­пи­ли де­мон­стран­ти, ва­жли­во, що ви­ро­сло по­ко­лі­н­ня, яке ви­ма­гає змін

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Бо­рис СОКОЛОВ, про­фе­сор, Мо­сква

Сьо­го­дні Оле­ксій На­валь­ний мо­же по­чу­ва­ти­ся пе­ре­мож­цем. Ли­ше в цен­трі Мо­скви ор­га­ні­зо­ва­ний за йо­го за­кли­ком не­сан­кціо­но­ва­ний мі­тинг про­те­сту про­ти ко­ру­пції в ро­сій­ськи­хор­га­нах вла­ди під га­слом «Він нам не Ді­мон», на­віть за яв­но за­ни­же­ни­ми оцін­ка­ми по­лі­ції, зі­брав не мен­ше 8 тис. осіб. За оцін­ка­ми ж не­за­ле­жни­х­спо­сте­рі­га­чів, у мі­тин­гу в цен­трі Мо­скви взя­ли участь як мі­ні­мум 20 тис. осіб. Із ча­сів Бо­ло­тної пло­щі та­ки­хма­со­ви­хо­по­зи­цій­ни­ха­кцій у Мо­скві ще не бу­ло. І це не­зва­жа­ю­чи на за­кли­ки МВС до лю­дей не ви­хо­ди­ти на ву­ли­ці, не­зва­жа­ю­чи на те, що в Крем­лі вза­га­лі на­зва­ли заклик На­валь­но­го «про­во­ка­ці­єю».

■ До ре­чі, На­валь­ний ствер­джує, що вва­жає акцію про­те­сту узго­дже­ною, оскіль­ки мо­сков­ська ме­рія так і не за­про­по­ну­ва­ла йо­му аль­тер­на­тив­но­го ва­рі­ан­ту що­до мі­сця про­ве­де­н­ня мі­тин­гу, від­мо­вив­ши до­зво­ли­ти йо­го на 1-й Твер­ськійЯм­ській і Твер­ській ву­ли­цях. Пі­сля чо­го лі­дер опо­зи­ції за­про­по­ну­вав сво­їм при­хиль­ни­кам вла­шту­ва­ти за вка­за­ним мар­шру­том «про­те­стну про­гу­лян­ку». А в ре­гіо­на­хяк на сан­кціо­но­ва­ні, так і на не­до­зво­ле­ні акції на під­трим­ку бо­роть­би з ко­ру­пці­єю ви­йшли де­ся­тки ти­сяч осіб. Усьо­го, за оцін­кою На­валь­но­го, в мі­тин­га­хі де­мон­стра­ці­я­х­про­ти ко­ру­пції по­вин­ні бу­ли бра­ти участь близь­ко 100 міст Ро­сії.

■ Лю­дей не на­ля­ка­ла мо­жли­вість по­вто­ре­н­ня жорс­тко­го сце­на­рію за­чис­тки де­мон­стра­ції 6 трав­ня 2012 ро­ку. У Мо­скві бу­ло за­три­ма­но по­над 860 осіб, вра­хо­ву­ю­чи са­мо­го На­валь­но­го і спів­ро­бі­тни­ків йо­го Фон­ду з бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, а та­кож не мен­ше трьох­де­ся­тків не­пов­но­лі­тніх. Се­ред остан­ні­хви­явив­ся і бри­тан­ський під­да­ний Гре­го­рі Хілл, який на­вча­є­ться у при­ва­тній шко­лі у Мо­скві, при­чо­му по­лі­цей­ські йо­го ще й не­аби­як по­би­ли. От­же, спра­ва па­хне між­на­ро­дним скан­да­лом. На На­валь­но­го офор­ми­ли про­то­кол за ча­сти­ною 1 стат­ті 20.2.2 Ко­АП (ор­га­ні­за­ція ма­со­во­го одно­ча­сно­го пе­ре­бу­ва­н­ня гро­ма­дян), що пе­ред­ба­чає до 15 діб аре­шту, і за­ли­ши­ли по­лі­ти­ка у від­ді­лен­ні по­лі­ції на ніч, до су­ду. При цьо­му кіль­ко­х­акти­ві­стів за­три­ма­ли ще за го­ди­ну до по­ча­тку мі­тин­гу.

■ У Вла­ди­во­сто­ку, Пів­ден­но­С­аха­лін­ську, Ха­ба­ров­ську, Ка­те­рин­бур­зі і де­яки­хін­ши­хмі­ста­хтеж про­йшли мі­тин­ги про­ти ко­ру­пції. Ли­ше в Пе­тер­бур­зі зі­бра­ло­ся до 15 тис. осіб. У ре­гіо­на­хтеж бу­ли за­три­ма­н­ня. Про­те по­лі­ція ді­я­ла від­но­сно м’яко, жор­сто­ки­хсу­ти­чок вда­лось уни­кну­ти, і за­три­ма­ним по­ки що за­гро­жу­ють го­лов­ним чи­ном адмі­ні­стра­тив­ні про­то­ко­ли за ча­сти­ною 5 стат­ті 20.2 Ко­АП (по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку про­ве­де­н­ня пу­блі­чни­хза­хо­дів), а не кри­мі­наль­ні спра­ви. Хо­ча пер­шу кри­мі­наль­ну спра­ву за фа­ктом за­ма­ху на жи­т­тя по­лі­цей­сько­го вже по­ру­ши­ли. За вер­сі­єю вла­ди, 33-рі­чно­му пра­во­охо­рон­цю не­ві­до­мі осо­би за­вда­ли де­кіль­ка уда­рів нев­ста­нов­ле­ним пре­дме­том по го­ло­ві, і він пе­ре­бу­ває в лі­кар­ні у важ­ко­му ста­ні. Ціл­ком мо­жли­во, що ми справ­ді ма­є­мо спра­ву з ви­лаз­кою екс­тре­мі­стів-про­во­ка­то­рів, які на­ма­га­ю­ться ви­кли­ка­ти ре­пре­сії вла­ди для ра­ди­ка­лі­за­ції про­те­стів. До їхчи­сла міг на­ле­жа­ти й не­ві­до­мий, який роз­пи­лю­вав на Пу­шкін­ській «газ по­дра­зли­вої дії», хо­ча в да­но­му ви­пад­ку мо­же йти­ся і про по­лі­цей­сько­го аген­та.

■ Про­те зде­біль­шо­го про­те­сти про­йшли мир­но. Але сам факт, що вла­да допу­сти­ла та­кий чи­слен­ний опо­зи­цій­ний мі­тинг на Твер­ській ву­ли­ці і Пу­шкін­ській пло­щі, — ба­га­то в чо­му зна­ко­ва подія. Адже за ба­жа­н­ня по­лі­цей­ські мо­гли жорс­тко бло­ку­ва­ти ра­йон про­ве­де­н­ня мі­тин­гу і по­ча­ти ма­со­ві за­три­ма­н­ня ще до- ро­гою до мі­сця збо­ру. Та­ку та­кти­ку, до­ре­чно за­ува­жи­ти, дав­но вже пра­кти­ку­ють бі­ло­ру­ські пра­во­охо­рон­ці. Але Пу­ті­ну на­ра­зі най­мен­ше хо­че­ться бу­ти схо­жим на Лукашенка і ля­ка­ти май­бу­тні­хсво­ї­хви­бор­ців. І, хо­ча ще зран­ку у не­ді­лю по­лі­цей­ські пі­ді­гна­ли ав­то­за­ки до стан­цій ме­тро «Бі­ло­ру­ська», «Ма­я­ков­ська» і «Твер­ська», а та­кож на Ма­не­жну пло­щу, про­ве­де­н­ня мі­тин­гу во­ни допу­сти­ли.

■ Оче­ви­дно, в Крем­лі ви­рі­ши­ли, що тре­ба да­ти мо­жли­вість ви­пу­сти­ти па­ру на­ко­пи­че­ни­х­про­те­стних на­стро­їв. Швид­ше за все, ва­жли­ву роль ві­ді­гра­ло те, що го­лов­ною мі­шен­ню акцій про­те­сту став не Во­ван, а Ді­мон, не пре­зи­дент Пу­тін, а прем’єр Ме­две­дєв. Дми­тро Ана­то­лі­йо­вич дав­но вже і не­бе­з­успі­шно ві­ді­грає роль гро­мо­від­во­ду, по­кли- ка­но­го від­ве­сти кри­ти­ку від стар­шо­го то­ва­ри­ша. Адже мі­тинг був спро­во­ко­ва­ний роз­слі­ду­ва­н­ням фон­ду На­валь­но­го про та­єм­ні ба­га­то­мі­льяр­дні акти­ви ро­сій­сько­го прем’єра. І сам Ме­две­дєв у день мі­тин­гу по­ро­див істо­ри­чну фра­зу: «Ну, ша­хра­їв-то у нас ви­ста­чає, це ми ро­зу­мі­є­мо».

■ По­за сум­ні­вом, про­те­сти йо­го не ля­ка­ють, і він вва­жає своє ста­но­ви­ще у прем’єр­сько­му крі­слі мі­цним. Як ме­ні вже не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ло­ся пи­са­ти, Пу­тін ні­ко­ли не зні­ме Ме­две­дє­ва з ці­єї по­са­ди, про­сто че­рез стра­хпа­ла­цо­во­го пе­ре­во­ро­ту. Те­о­ре­ти­чно мо­жна при­пу­сти­ти, що в ра­зі по­ча­тку справ­жньої на­ро­дної ре­во­лю­ції Ді­мо­на спро­бу­ють при­бра­ти, щоб вря­ту­ва­ти Во­ва­на, але то­ді вже то­чно бу­де пі­зно. По­ки ж Пу­тін у жо­дно­му ра­зі не пі­де на йо­го від­став- ку, тим біль­ше, якщо во­на бу­де спро­во­ко­ва­на про­те­стни­ми акці­я­ми опо­зи­ції. Де­мон­стру­ва­ти слаб­ке мі­сце Во­ло­ди­мир Во­ло­ди­ми­ро­вич вва­жає не­при­пу­сти­мим. Ймо­вір­но, в Крем­лі спо­ді­ва­ю­ться, що за­раз, за рік до ви­бо­рів, про­те­сти опо­зи­ції, на­віть ма­со­ві, не та­кі стра­шні. Не­хай по­ки що по­гра­ю­ться, все одно про­тест втра­тить шанс, а до ви­бо­рів сил в опо­зи­ції вже не за­ли­ши­ться. Лю­ди втом­ля­ться, по­ба­чив­ши, що в ре­зуль­та­ті про­те­стів ні­чо­го не змі­ню­є­ться, і пе­ре­ста­нуть ви­хо­ди­ти на ву­ли­цю. Ну, а ви­бо­ри прой­дуть під пов­ним кон­тро­лем вла­ди, яка по­ра­хує го­ло­си на­ле­жним чи­ном. Про­те ра­зом із по­ді­бним ми­ло­сти­вим сце­на­рі­єм існує й ін­ший, не­пе­ре­дба­чу­ва­ний. Про­те­сти на­ро­ста­ти­муть, осо­бли­во якщо еко­но­мі­чний стан по­гір­шу­ва­ти­ме­ться, і то­ді вже вла­да опи­ни­ться пе­ред сер­йо­зною про­бле­мою: або жорс­тко

при­ду­шу­ва­ли про­те­сти, не ра­ху­ю­чи жертв, або йти на якісь ком­про­мі­си, не уяв­ля­ю­чи, ку­ди це мо­же у ре­зуль­та­ті за­ве­сти.

■ Але, в будь-яко­му ра­зі, сьо­го­дні На­валь­ний про­де­мон­стру­вав свою си­лу. Він — єди­ний по­лі­тик у Ро­сії, зда­тний ви­ве­сти на ву­ли­ці міст де­ся­тки і со­тні ти­сяч лю­дей. Зві­сно, да­ле­ко не всім по­до­ба­є­ться ім­пер­ський на­ціо­на­лізм Олексія Ана­то­лі­йо­ви­ча, йо­го по­зи­ція що­до Кри­му і від­вер­тий по­пу­лізм з еле­мен­та­ми ксе­но­фо­бії (і це об­ґрун­то­ва­но). Але ін­шо­го опо­нен­та Пу­ті­на, по­рів­нян­но­го з На­валь­ним за впли­вом і по­пу­ляр­ні­стю, сьо­го­дні не­має. І Кремль зму­ше­ний бу­де з ним ра­ху­ва­ти­ся, що за­гро­жує Оле­ксію На­валь­но­му по­вто­ре­н­ням тра­гі­чної до­лі Бо­ри­са Нєм­цо­ва.

■ ДО РЕ­ЧІ

Дер­жде­пар­та­мент США за­су­див ма­со­ві за­три­ма­н­ня уча­сни­ків акцій про­те­сту в Ро­сії, по­ві­дом­ляє CNN. Офі­цій­ний пред­став­ник аме­ри­кан­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства Марк То­нер на­звав те, що ста­ло­ся, обра­зою де­мо­кра­ти­чних цін­но­стей. «Спо­лу­че­ні Шта­ти рі­шу­че за­су­джу­ють арешт со­тень мир­них де­мон­стран­тів по всій Ро­сії в не­ді­лю. За­три­ма­н­ня мир­них­де­мон­стран­тів, пра­во­за­хи­сни­ків і жур­на­лі­стів є обра­зою основ­них­де­мо­кра­ти­чних цін­но­стей, — йде­ться в за­яві. — Ми із три­во­гою ді­зна­ли­ся про арешт опо­зи­ціо­не­ра Олексія На­валь­но­го пі­сля йо­го при­бу­т­тя на де­мон­стра­цію, а та­кож про по­лі­цей­ські рей­ди в ор­га­ні­за­ції по бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, яку він очо­лює». «США від­сте­жу­ва­ти­муть цю си­ту­а­цію, і ми за­кли­ка­є­мо вла­ду Ро­сії не­гай­но звіль­ни­ти всі­хмир­них­де­мон­стран­тів», — на­го­ло­сив То­нер.

Єв­ро­пей­ський Со­юз за­кли­кав вла­ду Ро­сії не­гай­но звіль­ни­ти всі­хза­три­ма­ни­ху­ча­сни­ків ан­ти­ко­ру­пцій­ни­ха­кцій про­те­сту 26 бе­ре­зня. У за­яві на сай­ті пред­став­ни­цтва ЄС у Ро­сії йде­ться, що по­лі­цей­ські за­ва­ди­ли ре­а­лі­за­ції основ­ни­хсво­бод, за­крі­пле­ни­ху ро­сій­ській кон­сти­ту­ції, — сво­бо­ди сло­ва і мир­ни­хзбо­рів. Єв­ро­со­юз за­кли­кав ро­сій­ську вла­ду пов­ні­стю до­три­му­ва­ти­ся між­на­ро­дни­хзо­бов’язань, зокре­ма пе­ред Ра­дою Єв­ро­пи і Ор­га­ні­за­ці­єю з без­пе­ки і спів­пра­ці в Єв­ро­пі, від­сто­ю­ва­ти пра­ва лю­ди­ни і не­гай­но звіль­ни­ти мир­них­де­мон­стран­тів, яки­хбу­ло за­три­ма­но, на­го­ло­шу­є­ться в за­яві.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.