Вбив­ча ха­ла­тність

Хи­бною пра­кти­кою си­ло­ви­ків є схиль­ність спи­су­ва­ти вла­сну не­дба­лість на дії во­ро­га

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ми­ну­лий ти­ждень для укра­їн­ської ар­мії та спец­служб став нев­ті­шним ла­кму­со­вим па­пір­цем. Вбив­ство цін­но­го свід­ка Де­ни­са Во­ро­нен­ко­ва (при­найм­ні так йо­го анон­су­вав Юрій Лу­цен­ко), в той же день ви­бу­хи на скла­дах боє­при­па­сів в Ба­ла­клії Хар­ків­ської обла­сті та, зре­штою, ава­рія вій­сько­во­го вер­то­льо­та Мі- 2 із п’ ятьма укра­їн­ця­ми на бор­ту. Офі­цій­не по­ясне­н­ня тра­ге­дії — ге­лі­ко­птер на низь­кій ви­со­ті за­че­пив­ся за лі­нію еле­ктро­пе­ре­дач. У ви­пад­ку з Во­ро­нен­ко­вим: на­віть він сам до за­ги­бе­лі ствер­джу­вав, що для ньо­го бу­ло ве­ли­ким зди­ву­ва­н­ням, що Ген­про­ку­рор роз­по­вів на за­гал про те, що він є го­лов­ним свід­ком у спра­ві Яну­ко­ви­ча. Ви­яв­ля­є­ться, це ма­ло бу­ти та­єм­ни­цею аж до са­мо­го про­це­су над екс-пре­зи­ден­том- вті­ка­чем Укра­ї­ни.

« Ви­ток че­рез ген­про­ку­ро­ра Лу­цен­ка не був за­пла­но­ва­ний, і для Де­ни­са це бу­ло шо­ком і не­спо­ді­ван­кою, — за­явив ро­сій­ський опо­зи­ціо­нер Іл­ля По­но­ма­рьов у ро­сій­ській «Но­вій га­зе­ті», який, на від­мі­ну від Во­ро­нен­ко­ва, не го­ло­су­вав за при­єд­на­н­ня Кри­му до РФ. — Вій­сько­ві про­ку­ро­ри ма­ли на ува­зі, що про Во­ро­нен­ко­ва ста­не ві­до­мо вже на про- це­сі, ко­ли там ого­ло­сять йо­го по­ка­зи. Во­ни з Ма­шею роз­ра­хо­ву­ва­ли за цей час при­кри­ти всі хво­сти в Ро­сії. Про­даж квар­ти­ри, у ньо­го за­ли­шав­ся син у су­во­ров­сько­му учи­ли­щі, у Ма­ші бу­ли спра­ви й т.д.».

То чо­му ж Юрій Лу­цен­ко, лю­ди­на, яка обі­ймає одну з най­ви­щих по­сад у дер­жа­ві, до­зво­ляє со­бі ро­би­ти за­яви, від яких за­ле­жить до­ля лю­ди­ни? Зло­чин­на ха­ла­тність чи при­від до сер­йо­зно­го слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня? І чи не за­над­то ба­га­то по­лі­ти­ки та по­пу­лі­зму в сфе­рі, яка по­тре­бує ви­ва­же­но­сті, про­фе­сій­но­сті і ви­ня­тко­вої да­ле­ко­гля­дно­сті в спе­ци­фі­чно­му се­кто­рі роз­слі­ду­ва­н­ня і обви­ну­ва­че­н­ня?

Ніч під Хар­ко­вом в Ба­ла­клії 23 бе­ре­зня ста­ла пе­кель­ною. Пі­сля по­ді­бної тра­ге­дії в Сва­то­во­му ще на­при­кін­ці жов­тня 2015 ро­ку, зда­ва­лось, ма­ли б бу­ти вжи­ті від­по­від­ні за­хо­ди. То­ді, на­га­да­є­мо, мі­ністр обо­ро­ни Сте­пан Пол­то­рак че­рез кіль­ка го­дин пі­сля ви­бу­ху за­вив про ди­вер­сію во­ро­га. Як зго­дом ви­яви­ло слід­ство, це від­бу­ло­ся че­рез ха­ла­тність ря­до­вих вій­сько­вих. Ми­ну­ло­го чет- вер­га, пі­сля то­го як боє­при­па­си в Ба­ла­клії вно­чі зле­ті­ли в по­ві­тря, вже во­єн­ний про­ку­рор Ана­то­лій Ма­ті­ос за­явив на­че під каль­ку із Пол­то­ра­ком про те, що во­рог но­ча­ми не спить і вчи­нив ди­вер­сію че­рез без­пі­ло­тник. Ось тіль­ки якщо взя­ти від­стань від Сва­то­ва до кор­до­ну з РФ, то у вер­сію з без­пі­ло­тни­ком ві­ри­лось би біль­ше. У ви­пад­ку з Ба­ла­клі­єю на­віть са­ме при­пу­ще­н­ня що­до ди­вер­сій­но­го без­пі­ло­тни­ка ви­ма­гає від­по­від­них ви­снов­ків і по­ка­рань зов­сім не ря­до­вих вій­сько­вих.

Наш спів­бе­сі­дник в мі­ні­стер­стві обо­ро­ни по­яснив «Дню», що факт від­су­тно­сті на­ле­жної си­сте­ми обо­ро­ни стра­те­гі­чних об’єктів в ти­лу, як-то вій­сько­ві скла­ди, є на­галь­ною про­бле­мою і має бу­ти ви­рі­ше­но тер­мі­но­во, адже в сві­ті існу­ють від­по­від­ні ефе­ктив­ні си­сте­ми.

«Зви­чай­но, я б не став змі­шу­ва­ти тра­ге­дію Мі-2 із ін­ши­ми ви­пад­ка­ми ми­ло­го ти­жня, адже вій­на, на жаль, пе­ред­ба­чає не бо­йо­ві втра­ти і в пе­рі­од, ко­ли бо­йо­ва актив­ність по­рів­ня­но із пов­но­мас­шта­бни­ми бо­йо­ви­ми ді­я­ми не­ве­ли­ка, не­бо­йо­ві втра­ти все одно бу­дуть по­мі­тни­ми, — го­во­рить «Дню» на­ро­дний де­пу­тат від «На­ро­дно­го фрон­ту» Дми­тро Тим­чук. — Якщо актив­ність зро­стає, то не­бо­йо­ві жер­тви все одно бу­дуть. Та­кі ре­а­лії. Про­те вбив­ство Во­ро­нен­ко­ва і ви­бу­хи в Ба­ла­клії мо­жуть бу­ти вза­є­мо­пов’яза­ні. На­га­даю, що ці тра­ге­дії ста­лись під 25-ту рі­чни­цю СБУ. Мо­жна спра­ве­дли­во ви­су­ну­ти вер­сію про те, що центр прийня­т­тя рі­шень тут один. Але це ні­як не ви­прав­до­вує на­шу сто­ро­ну. Мо­жли­во, де­хто за­бу­ває про те, що у нас існує пер­ма­нен­тна за­гро­за і ми ма­є­мо бу­ти го­то­ві до рі­зно­ма­ні­тних ви­пад­ків. Я мо­жу зро­зу­мі­ти, чо­му мі­ні­стер­ство обо­ро­ни і во­єн­на про­ку­ра­ту­ра з са­мо­го по­ча­тку про­су­ва­ють вер­сію ди­вер­сії. Але чо­мусь у на­ших си­ло­ви­ків існує хи­бний під­хід — якщо ди­вер­сія, то на неї все мо­жна спи­са­ти. Я не ба­чу ло­гі­ки в та­ко­му під­хо­ді. На­віть якщо це ди­вер­сія, то не мо­жна не зва­жа­ти на результат ха­ла­тно­сті та не­на­дій­ної охо­ро­ни стра­те­гі­чно­го об’єкта. Що ж до охо­ро­ни, то тут важ­ко спи­са­ти цей факт на не­на­ле­жне фі­нан­су­ва­н­ня. Я, як член ко­мі­те­ту з нац­без­пе­ки і обо­ро­ни, не чув, щоб у кра­ї­ні не­до­фі­нан­со­ву­ва­ли ті чи ін­ші про­гра­ми з обо­ро­ни».

От­же, зга­да­ні тра­ге­дії свід­чать про си­стем­ну не­дба­лість або зра­ду. Зви­чай­но, про остан­нє го­во­ри­ти при­кро, тим біль­ше в ру­слі то­го, чим тер­мін «зра­да» ові­я­ний зав­дя­ки со­ці­аль­ним ме­ре­жам.

ФОТО З САЙТА YouTube UKRAINE NEWS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.