За­мість бра­зиль­сько­го про­е­кту – ка­над­ський?

Дні­пров­ські ра­ке­то­бу­дів­ни­ки пред­ста­ви­ли но­ве ді­ти­ще — ра­ке­ту-но­сій «Ци­клон-4М»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Як по­ві­дом­ля­ють у прес-цен­трі КБ«Пів­ден­не», мо­дер­ні­зо­ва­на дво­сту­пін­ча­та ра­ке­та се­ре­дньо­го кла­су при­зна­че­на для розв’яза­н­ня ці­лої низ­ки зав­дань що­до за­пу­ску ко­смі­чних апа­ра­тів. За роз­ра­хун­ка­ми фа­хів­ців, но­ва ра­ке­та має ви­во­ди­ти ко­ри­сний ван­таж на низь­кі нав­ко­ло­зем­ні ор­бі­ти, до­прав­ля­ти один або кіль­ка ко­смі­чних апа­ра­тів для роз­гор­та­н­ня су­пу­тни­ко­вих угру­по­вань, мо­же пра­цю­ва­ти на еко­ло­гі­чно чи­стих ком­по­нен­тах па­ли­ва. Остан­нє ви­гі­дно від­рі­зняє но­вий но­сій від йо­го по­пе­ре­дни­ків із се­рії «Ци­клон». Окрім то­го, ра­ке­та «Ци­клон-4М» ви­го­тов­ля­ти­ме­ться ви­клю­чно си­ла­ми укра­їн­ських під­при­ємств, що осо­бли­во ва­жли­во для ра­ке­то­бу­дів­ної га­лу­зі.

До но­вої ко­о­пе­ра­ції зі ство­ре­н­ня ра­ке­тно-ко­смі­чно­го ком­пле­ксу ма­ють на­мір при­єд­на­ти­ся низ­ка ка­над­ських та аме­ри­кан­ських ком­па­ній. Зокре­ма, ка­над­ська ком­па­нія Maritime Launch Services Ltd. (MLS) ви­сло­ви­ла за­ці­кав­ле­ність і пла­нує ре­а­лі­за­цію про­е­кту ви­клю­чно за ра­ху­нок вла­сних ко­штів та фі­нан­со­вих ін­ве­сти­цій, за­лу­че­них із ко­мер­цій­них дже­рел. У та­ко­му про­е­кті КБ«Пів­ден­не» від­по­від­а­ти­ме за роз­роб­ку та екс­плу­а­та­цію ра­ке­ти-но­сія, об’єктів і си­стем на­зем­но­го ком­пле­ксу, а «Пів­ден­маш» має ста­ти по­ста­чаль­ни­ком ра­ке­ти-но­сія для ком­па­нії MLS, по­ві­дом­ля­ють по­дро­би­ці у прес-цен­трі КБ. На­ра­зі ві­до­мо, що пла­но­вий тер­мін вве­де­н­ня в до­слі­дну екс­плу­а­та­цію но­во­го ра­ке­тно­го ком­пле­ксу — 2020 рік. Сам пу­ско­вий ком­плекс хо­чуть по­бу­ду­ва­ти на атлан­ти­чно­му узбе­реж­жі про­він­ції Но­ва Шо­тлан­дія у Ка­на­ді. За да­ни­ми прес-цен­тру КБП, ком­па­нія MLS вже пра­цює над отри­ма­н­ням до­зво­лу на орен­ду дер­жав­ної зем­лі для ство­ре­н­ня на­зем­но­го ком­пле­ксу. Роз­по­ча­то про­це­ду­ру оформ­ле­н­ня по­трі­бних для цьо­го до­ку­мен­тів.

«За оцін­кою КБ«Пів­ден­не», ре­а­лі­за­ція про­е­кту «Ци­кло­ну-4М» дасть змо­гу ство­ри­ти до­да­тко­ві умо­ви для роз­ви­тку ра­ке­тно-ко­смі­чної га­лу­зі Укра­ї­ни. Зокре­ма, «Пів­ден­ний ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод» ді­ста­не мо­жли­вість по­сту­по­во збіль­ши­ти за­ван­та­же­н­ня під­при­єм­ства, по­чи­на­ю­чи з ви­го­тов­ле­н­ня екс­пе­ри­мен­таль­ної ма­те­рі­аль­ної ча­сти­ни і за­кін­чу­ю­чи подаль­шим пе­ре­хо­дом до се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва 6—8 ра­ке­ти-но­сі­їв що­ро­ку», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-цен­тру.

Як ві­до­мо, по­пе­ре­дни­цю но­во­го но­сія — ра­ке­та «Ци­клон-4» роз­ро­бля­ли в КБ«Пів­ден­не» для уча­сті в спіль­но­му укра­їн­сько-бра­зиль­сько­му про­е­кті за­пу­сків з еква­то­рі­аль­но­го ко­смо­дро­му «Ал­кан­та­ра». Про­те че­рез хро­ні­чне не­до­фі­нан­су­ва­н­ня та низ­ку ін­ших про­блем зга­да­ний про­ект за­галь­му­вав­ся на пів­то­ра де­ся­ти­лі­т­тя, по­ки бра­зиль­ське ке­рів­ни­цтво не ви­рі­ши­ло від­мо­ви­ти­ся від спів­пра­ці з укра­їн­ськи­ми пар­тне­ра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.