У зруй­но­ва­не се­ло по­вер­та­є­ться пам’ять

На Во­ли­ні му­зей УПА по­пов­нив­ся ав­тен­ти­чною ха­тою

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Уцій ха­ті, як роз­ка­зує один з во­лон­те­рів і ор­га­ні­за­то­рів ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу в ур­очи­щі Вов­чак, лі­кар Сер­гій При­ходь­ко, вже ро­ків де­сять ні­хто не жив і сто­я­ла во­на пус­ткою. Але за збі­гом об­ста­вин са­ме на по­двір’ї ці­єї ха­ти у се­лі Ре­ву­шки Ту­рій­сько­го ра­йо­ну «сво­бо­дів­ці», які і від­нов­лю­ють ко­ли­шню сто­ян­ку УПА, сво­го ча­су і вста­но­ви­ли та­бли­чку-вка­зів­ник «Вов­чак». Те­пер ха­та і пе­ре­їха­ла у Вов­чак і ста­не му­зей­ним екс­по­на­том. Пе­ре­їха­ла у пов­но­му зна­чен­ні сло­ва. Її під­ня­ли, під­кла­ли під неї ду­бо­ві бру­си, скрі­пи­ли їх і ви­йшли та­кі со­бі са­ни, яки­ми за до­по­мо­гою те­хні­ки і до­ста­ви­ли дім у Вов­чак.

Від ко­ли­шньо­го се­ла з на­звою Вов­чак за­ли­ши­ло­ся на­ра­зі ли­ше кіль­ка мо­гил на кла­до­ви­щі. Се­ло і лі­со­ве ур­очи­ще з одно­ймен­ною на­звою ста­ли мі­сцем дис­ло­ка­ції пер­ших за­го­нів Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії. Опі­сля і пі­сня бу­ла ство­ре­на зі сло­ва­ми «Десь там да­ле­ко на Во­ли­ні ро­ди­лась ар­мія УПА...» Ра­дян­ська вла­да тра­кто­ра­ми і буль­до­зе­ра­ми зни­щи­ла се­ло та сто­ян­ку УПА, але не зни­щи­ла пам’яті. Те­пер у Вов­ча­ку діє му­зей під від­кри­тим не­бом: збу­ду­ва­ли ка­пли­чку, від­но­ви­ли око­пи, блін­да­жі та пов­стан­ські кри­їв­ки. Вже обла­што­ва­но, ка­же Сер­гій При­ходь­ко, мі­сце для па­ла­тко­во­го мі­сте­чка, для чо­го ви­ру­ба­ли вер­бо­ліз. У Вов­ча­ку то­рік від­був­ся обла­сний фе­сти­валь па­трі­о­ти­чної і пов­стан­ської пі­сні, по­стій­но про­во­дя­ться рі­зно­го ро­ду ви­шко­ли. Влі­тку пла­ну­ють тут про­ве­сти все­укра­їн­ський фе­сти­валь «Зви­тя­га». «Сво­бо­дів­ці», їхні до­бро­віль­ні по­мі­чни­ки (адже тут все ро­би­ться на ен­ту­зі­а­змі) обла­што­ву­ють і дві сму­ги пе­ре­шкод. Одну — для ді­тво­ри, а ін­шу, три­кі­ло­ме­тро­ву, для до­ро­слих. До­ро­слим — скла­дні­шу, з до­ла­н­ням во­дно­го пле­са. Та­ким чи­ном на те­ри­то­рії ур­очи­ща мо­жна бу­де і при­лу­чи­ти­ся до істо­рії, і по­тре­ну­ва­ти своє ті­ло. А ор­га­ні­за­то­ри ма­ють на­мір «пе­ре­се­ли­ти» у му­зей під від­кри­тим не­бом ще одну ста­ру ха­ту. Цьо­го ра­зу — «рі­дну» вов­ча­ків­ську. Ко­лись її пе­ре­ве­зли з се­ла Вов­чак у Ре­ву­шки, а те­пер во­на має по­вер­ну­ти­ся до­до­му і ста­ти мі­сцем, де обла­шту­ють му­зей­ну екс­по­зи­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.