За ра­ху­нок мі­сько­го бю­дже­ту

УВін­ни­ці по­ча­ли стра­ху­ва­ти вій­сько­вих, які пі­дуть слу­жи­ти у зо­ну АТО

Den (Ukrainian) - - День України -

Шість вій­сько­во­слу­жбов­ців, які під­пи­са­ла кон­тракт із Зброй­ни­ми си­ла­ми Укра­ї­ни, за­стра­ху­ва­ли за ра­ху­нок ко­штів мі­сько­го бю­дже­ту. Це пер­ші уча­сни­ки про­гра­ми стра­ху­ва­н­ня, яку то­рік ухва­ли­ли де­пу­та­ти Він­ни­цької мі­ської ра­ди, за­клав­ши до бю­дже­ту один міль­йон гри­вень. Тен­дер на про­ве­де­н­ня стра­ху­ва­н­ня ви­гра­ла му­ні­ци­паль­на стра­хо­ва ком­па­нія «Мі­сто». «По­ді­бно­го стра­хо­во­го про­ду­кту в Укра­ї­ні не­має. До ці­єї новації ми йшли май­же рік. Суть її по­ля­гає в то­му, що ко­жен він­ни­ча­нин, який ви­рі­шить слу­жи­ти в AТО, бу­де за­стра­хо­ва­ним від не­ща­сно­го ви­пад­ку, — по­яснює ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор під­при­єм­ства Юлія Фе­ди­на. — Про­це­ду­ра оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів спро­ще­на і за­ймає мі­ні­мум ча­су. Стра­хо­вий по­ліс на одно­го він­ни­ча­ни­на ко­штує 100 ти­сяч гри­вень. А ме­ха­нізм стра­ху­ва­н­ня до­зво­ляє отри­ма­ти ви­пла­ти до кіль­кох днів. До ко­жно­го бій­ця бу­де ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід — стра­хов­ка ді­я­ти­ме від по­ла­ма­но­го паль­ця до важ­ких по­ра­нень. Від­по­від­но і су­ма ко­штів ви­пла­чу­ва­ти­ме­ться рі­зна. На­ша ме­та — зро­би­ти все мо­жли­ве і не­мо­жли­ве, щоб на­ші бій­ці від­чу­ва­ли під­трим­ку гро­ма­ди. Ми не змо­же­мо за­хи­сти­ти їх від куль, але у ра­зі бі­ди за­без­пе­чи­мо ма­те­рі­аль­но».

Одним з пер­ших за­стра­ху­вав своє жи­т­тя та здо­ров’я Оле­ксандр Іщук. Він вже під­пи­сав кон­тракт на вій­сько­ву слу­жбу і за кіль­ка днів ви­ру­шає до на­вчаль­но­го цен­тру на Львів­щи­ну. Слу­жи­ти пла­нує у су­хо­пу­тних вій­ськах. «Ві­двер­то був зди­во­ва­ний, що мі­сто бе­ре на се­бе всі фі­нан­со­ві ви­тра­ти. Те­пер по­чу­ва­ю­ся зна­чно спо­кій­ні­ше, бо маю хоч якусь га­ран­тію то­го, що у ра­зі по­ра­не­н­ня мої рі­дні не шу­ка­ти­муть гро­ші на лі­ку­ва­н­ня, а їх ви­ді­лить стра­хо­ва ком­па­нія», — роз­по­від­ає Оле­ксандр.

До­сі Він­ни­цька мі­ська ра­да по­ра­не­ним бій­цям ви­ді­ля­ла ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу у роз­мі­рі 25 ти­сяч гри­вень, сім’ї за­ги­блих отри­му­ва­ли по 100 ти­сяч гри­вень. Те­пер він­ни­ча­ни, які пі­шли слу­жи­ти до вій­ська цьо­го ро­ку, отри­му­ва­ти­муть ви­пла­ти тіль­ки че­рез стра­хо­ву ком­па­нію «Мі­сто».

Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.