«Одно­зна­чна пе­ре­мо­га пар­тії ГЕРБ»

Ек­спер­ти «Дня» — про ре­зуль­та­ти пар­ла­мент­ських ви­бо­рів

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рах у Бол­га­рії впев­не­но пе­ре­мо­гла про­єв­ро­пей­ська пар­тія «Гро­ма­дя­ни за єв­ро­пей­ський роз­ви­ток Бол­га­рії» (ГЕРБ). Ця по­лі­ти­чна си­ла здо­бу­ває по­над 32% го­ло­сів, май­же на шість від­со­тків ви­пе­ре­див­ши основ­них кон­ку­рен­тів — Бол­гар­ську со­ці­а­лі­сти­чну пар­тію (БСП), яку вва­жа­ють про­ро­сій­ською.

До пар­ла­мен­ту та­кож про­хо­дять на­ціо­на­лі­сти­чна пар­тія «Об’єд­на­них па­трі­о­тів» (9,2%), пар­тія «Рух за пра­ва і сво­бо­ди», що пред­став­ляє ін­те­ре­си ту­ре­цької етні­чної мен­ши­ни кра­ї­ни (8,9%), а та­кож по­пу­ліст­ська пар­тія «Во­ля» (4,1%), по­ві­дом­ляє Reuters. Оста­то­чні ре­зуль­та­ти ви­бо­рів цен­тр­ви­бор­чком Бол­га­рії має опри­лю­дни­ти не пі­зні­ше че­твер­га, 30 бе­ре­зня.

На­га­да­є­мо, 24 сі­чня 2017 ро­ку пре­зи­дент Бол­га­рії Ру­мен Ра­дев ого­ло­сив про про­ве­де­н­ня по­за­чер­го­вих ви­бо­рів до пар­ла­мен­ту кра­ї­ни. Ек­с­прем’єр-мі­ністр Бол­га­рії Бой­ко Бо­ри­сов по­дав у від­став­ку пі­сля по­раз­ки кан­ди­да­тки від йо­го пар­тії Це­цки Ца­че­вої на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах, які від­бу­лись у ли­сто­па­ді 2016 ро­ку. Пе­ре­мож­цем ви­бо­рів став ко­ли­шній ке­рів­ник вій­сько­во-по­ві­тря­них сил Бол­га­рії, пред­став­ник Со­цпар­тії, ге­не­рал-ма­йор Ру­мен Ра­дев.

Пре­зи­ден­та Ра­де­ва вва­жа­ють про­ро­сій­ським по­лі­ти­ком. Як і лі­дер­ка со­ці­а­лі­стів Кор­не­лія Ні­но­ва, він ви­сту­пає за ті­сні­шу спів­пра­цю з РФ. ● «РЕЗУЛЬТАТ ВИ­БО­РІВ БУВ ДО­СИТЬ НЕСПОДІВАНИМ ДЛЯ ГЕРБ...»

Хрі­сто ГРОЗЕВ, ана­лі­тик у Risk Management Lab, Со­фія:

— Ще тро­хи ра­но ро­би­ти оста­то­чні про­гно­зи що­до ко­а­лі­ції то­му, що результат ви­бо­рів був до­сить несподіваним для ГЕРБ — жо­ден з най­більш прийня­тних пар­тне­рів по ко­а­лі­ції (яко­го ЄС хо­тів би ба­чи­ти в ко­а­лі­ції), зда­є­ться, не отри­мує біль­ше 4%, щоб по­тра­пи­ти до пар­ла­мен­ту. Схо­же на те, що три силь­но про-єв­ро­пей­ські та ан­ти­ко­ру­пцій­ні пар­тії отри­му­ють ко­жна тро­хи мен­ше 4%. Це, без­умов­но, озна­чає, що во­ни бу­дуть об’єд­ну­ва­ти­ся для на­сту­пних ви­бо­рах. На да­ний мо­мент, швид­ше за все, імо­вір­ною ви­гля­дає ко­а­лі­ція ГЕРБ + Об’єд­на­ні па­трі­о­ти (OP), за під­трим­ки (але не за член­ства в ко­а­лі­ції) Во­лі. Але щоб на та­ку ко­а­лі­цію пі­шла ГЕРБ (по­ло­ви­на) ОP по­вин­на від­мо- ви­ти­ся від сво­єї про­ро­сій­ської ри­то­ри­ки. Це бу­де ви­мо­га пар­тне­рів ГЕРБ у ЄС. Ціл­ком мо­жли­во, якщо та­ка ко­а­лі­ція бу­де сфор­мо­ва­на, то па­трі­о­ти бу­дуть роз­би­ті на про­ро­сій­ську і ан­ти­ро­сій­ську фра­кцію, від­по­від­но до їх по­ча­тко­вої іде­о­ло­гії.

Тут по­трі­бно зро­би­ти одне уто­чне­н­ня: якщо па­трі­о­ти ста­нуть ко­а­лі­цій­ним пар­тне­ром, то уряд не бу­де дов­го­три­ва­лим і то­му мо­жли­ви­ми но­ві до­стро­ко­ві ви­бо­ри. При­чи­на — в то­му, що ко­ли бу­де ухва­лю­ва­тись рі­ше­н­ня що­до про­дов­же­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії, то по­ло­ви­ні па­трі­о­тів, яких спон­со­рує Мо­сква, до­ве­де­ться «від­окре­ми­ти­ся» і пар­ла­мент не ма­ти­ме біль­шо­сті, щоб уряд міг про­дов­жу­ва­ти нор­маль­но пра­цю­ва­ти.

До вчо­ра­шньо­го дня існу­вав не­ве­ли­кий ри­зик, що ГЕРБ і БСП мо­жуть утво­ри­ти су­пер­ко­а­лі­цію, і на­віть дже­ре­ла в Брюс­се­лі да­ли зро­зу­мі­ти, що ЄС схва­лює та­кий ва­рі­ант. Однак ми­ну­лої но­чі БСП зро­би­ла за­яву, що ні за яких умов не по­го­ди­ться на та­ку ко­а­лі­цію.

Якщо під­су­му­ва­ти ре­зуль­та­ти ви­бо­рів, то мо­жна ска­за­ти, що це по­га­ний результат для мо­ло­дих осві­че-

них бол­гар, які роз­ді­ли­ли свої го­ло­си між де­кіль­ко­ма не­ве­ли­ки­ми пар­ті­я­ми. Але гар­ною но­ви­ною є те, що ГЕРБ, а не БСП бу­де фор­му­ва­ти ко­а­лі­цію, що озна­чає про­єв­ро­пей­ський і про­сан­кцій­ний курс Бол­га­рії. ● «ПОЗИТИВНИЙ СИГНАЛ ЩО­ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО І ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО КУРСУ БОЛ­ГА­РІЇ»

Ми­ко­ла БАЛТАЖИ, по­сол Укра­ї­ни в Бол­га­рії, Со­фія:

— До­стро­ко­ві ви­бо­ри не при­не­сли яки­хось не­спо­ді­ва­них ре­зуль­та­тів до пар­ла­мен­ту 44-го скли­ка­н­ня. Пе­ре­мож­цем ста­ла пар­тія ГЕРБ, а несподіваним ста­ло те, що до пар­ла­мен­ту не по­тра­пив ре­фор­ма­тор­ський блок, який був мо­лод­шим пар­тне­ром пар­тії ГЕРБ у пар­ла­мен­ті ми­ну­ло­го скли­ка­н­ня.

Про­тя­гом ти­жня-двох бу­де ухва­ле­но рі­ше­н­ня що­до фор­му­ва­н­ня ко­а­лі­ції на чо­лі з ГЕРБ. І не­за­ле­жно від но­вої кон­фі­гу­ра­ції пар­ла­мен­ту ми мо­же­мо очі­ку­ва­ти, що це одно­зна­чна пе­ре­мо­га пар­тії ГЕРБ на чо­лі з Бой­ко Бо­ри­со­вим. Це — ва­жли­вий позитивний сигнал що­до збереження євроінтеграційного і євроатлантичного курсу зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Бол­га­рії. І ми спо­ді­ва­є­мось, що ця но­ва ко­а­лі­ція про­дов­жить під­трим­ку те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, курсу ре­форм та єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції і збереження сан­кцій про­ти Ро­сії. Адже ці по­ло­же­н­ня вклю­че­но до пе­ред­ви­бор­чої пла­тфор­ми пар­тії ГЕРБ.

Одні­єю з клю­чо­вих тем під час дис­ку­сій між фа­кти­чно всі­ма уча­сни­ка­ми пе­ред­ви­бор­чих пе­ре­го­нів бу­ла те­ма про­дов­же­н­ня чи ска­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти РФ.

Існує ба­га­то при­чин, чо­му біль­шість бол­гар про­го­ло­су­ва­ла за цю по­лі­ти­чну си­лу. Це по­ясню­є­ться тим, що ГЕРБ зро­би­ла ко­ре­кти­ву у пе­ред­ви­бор­чій кам­па­нії, яка бу­ла по­бу­до­ва­на не на кон­фрон­та­ції і не на агре­сії, як це ма­ло мі­сце з бо­ку со­ці­а­лі­стів, і во­на ма­ла більш спо­кій­ний від­ті­нок, і сам лі­дер Бой­ко Бо­ри­сов у сво­їх ви­сту­пах на цьо­му на­го­ло­шу­вав, по­зи­ціо­ну­ю­чи се­бе зде­біль­шо­го як об’єд­ну­вач на­ції. Со­ці­а­лі­стам якраз цьо­го не ви­ста­чи­ло, во­ни по­зи­ціо­ну­ва­ли се­бе як аль­тер­на­ти­ва, як пар­тія, що за­про­ва­дить змі­ни і в пар­ла­мен­ті, і в кра­ї­ні, які су­спіль­ство дов­го очі­кує. Але ця по­лі­ти­чна си­ла ма­ла ан­ти­єв­ро­пей­ську ри­то­ри­ку, ду­же пе­ре­йма­лась пи­та­н­ням бло­ку­ва­н­ня ра­ти­фі­ка­ції уго­ди ЄС з Ка­на­дою чи ска­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії.

Тре­ба до­да­ти, що ГЕРБ у цен­трі і на пе­ри­фе­рії вда­ло ор­га­ні­зу­ва­ла агі­та­цію, в то­му чи­слі че­рез со­цме­ре­жі, чо­го не ви­ста­ча­ло під час пре­зи­дент­ських ви­бо­рів ГЕРБ, і їй не вда­ло­ся про­ве­сти у пре­зи­ден­ти сво­го пред­став­ни­ка. А за­раз бу­ло ви­ко­ри­ста­но вда­лі га­сла на кшталт: «Не да­мо Бол­га­рію по­вер­ну­ти до со­ці­а­лі­зму». І все це не мо­гло не впли­ну­ти як на тра­ди­цій­ний еле­кто­рат пар­тії ГЕРБ, так і лі­во­цен­трист­ський.

У пер­ший день пі­сля ви­бо­рів у кра­ї­ні від­чу­ва­є­ться, що пе­ред­ви­бор­ча ри­то­ри­ка і емо­ції по­сту­па­ю­ться мі­сцем пов­сяк­ден­ній ре­аль­но­сті, яка ви­ма­гає пра­гма­ти­зму від по­лі­ти­ків. І вла­сне, я ду­маю, що най­ближ­чим ча­сом пре­зи­дент вру­чить ман­дат лі­де­ру пар­тії ГЕРБ на фор­му­ва­н­ня уря­ду, і ця по­лі­ти­чна зро­бить ма­кси­мум, щоб сфор­му­ва­ти ко­а­лі­цію.

Хо­чу за­зна­чи­ти, що не в остан­ню чер­гу ста­біль­ність по­лі­ти­чних ін­сти­ту­цій у цій кра­ї­ні на­бу­ває осо­бли­вої ва­ги у зв’яз­ку з бол­гар­ським го­ло­ву­ва­н­ням у ЄС у пер­шій по­ло­ви­ні 2018 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.