У Са­ар пар­тія Мер­кель за­вда­ла уда­ру імі­джу Шуль­ца

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Чин­на прем’єр-мі­ні­стер­ка ні­ме­цької фе­де­раль­ної зем­лі Са­а­ру, пред­став­ни­ця Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чно­го со­ю­зу (ХДС) Ан­не­ґрет Крамп-Кар­рен­ба­у­ер за­яв­ляє, що пе­ре­мо­га її пар­тії на ви­бо­рах до зе­мель­но­го пар­ла­мен­ту за­вда­ла уда­ру по пе­ре­мо­жно­му імі­джу но­во­го лі­де­ра Со­ці­ал­де мо кра тич ної пар тії Ні меч чи ни (СДПН) Мар­ті­на Шуль­ца. «Мар­ті­на Шуль­ца мо­жна пе­ре­ма­га­ти», — за­яви­ла Крамп-Кар­рен­ба­у­ер учо­ра в ко­мен­та­рі аген­ції dpa. Під час мі­сце­вих ви­бо­рів до ланд­та­гу Са­а­ру, які від­бу­лись на­пе­ре­до­дні, 26 бе­ре­зня, пар­тія чин­ної кан­цлер­ки ФРН Анґе­ли Мер­кель здо­бу­ла 40,7% го­ло­сів ви­бор­ців, а СДПН — 29,6 %. На дум­ку Крамп-Кар­рен­ба­у­ер, СДПН не отри­ма­ла «ціл­ко­ви­ту під­трим­ку» ви­бор­ців че­рез свої мо­жли­ві пла­ни ство­ри­ти «чер­во­ну ко­а­лі­цію» ра­зом з Лі­вою пар­ті­єю, а ХДС, нав­па­ки, по­ка­за­ла, що мо­же мо­бі­лі­зу­ва­ти сво­їх ви­бор­ців. У свою чер­гу, ге­не­раль­на се­кре­тар­ка Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни (СДПН) Ка­та­рі­на Бар­лі не вва­жає, що до по­раз­ки її пар­тії на ви­бо­рах у Са­а­рі при­зве­ла ви­бор­ча про­гра­ма Мар­ті­на Шуль­ца, яку кри­ти­ки до­сі ча­сом на­зи ва ють ма ло зміс тов ною. « Мар тін Шульц про­тя­гом двох остан­ніх мі­ся­ців ви­дав біль­ше змі­сту, ніж я мо­жу при­га­да­ти від па­ні Мер­кель», — за­яви­ла во­на у по­не­ді­лок в ефі­рі ка­на­лу ZDF. Утім, во­на ви­зна­ла, що ХДС у Са­а­рі вда­ло­ся мо­бі­лі­зу­ва­ти біль­ше ви­бор­ців, на­звав­ши пе­ре­мо­гу пар­тії «за­слу­же­ною».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.