Трамп дасть сво­є­му зя­те­ві ре­фор­му­ва­ти дер­жав­ні стру­кту­ри США

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки До­нальд Трамп пла­нує ство­ри­ти но­ве управ­лі­н­ня у сво­їй адмі­ні­стра­ції, зав­да­н­ням яко­го бу­де ре­фор­му­ва­н­ня дер­жав­них стру­ктур у США. За ін­фор­ма­ці­єю ви­да­н­ня Washington Post (WP) та ін­форм­агент­ства AP, ке­рів­ни­ком но­во­го управ­лі­н­ня пре­зи­дент США має на­мір при­зна­чи­ти сво­го зя­тя Джа­ре­да Ку­шне­ра. За да­ни­ми WP, но­ва стру­кту­ра на­зи­ва­ти­ме­ться Управ­лі­н­ням з ін­но­ва­цій в США і за­йма­ти­ме­ться пов­ним пе­ре­гля­дом ро­бо­ти стру­ктур фе­де­раль­ної вла­ди в США та ім­пле­мен­та­ці­єю ідей бі­зне­су в адмі­ні­стра­цію кра­ї­ни. AP з по­си­ла­н­ням на вла­сні дже­ре­ла у Бі­ло­му до­мі по­ві­дом­ляє, що Трамп ство­рить но­ве управ­лі­н­ня вже у по­не­ді­лок, 27 бе­ре­зня, та при­зна­чить її ке­рів­ни­ком Ку­шне­ра. «Уряд має пра­цю­ва­ти як ве­ли­ка аме­ри­кан­ська ком­па­нія. Ми спо­ді­ва­є­мось, що до­ся­гне­мо успі­ху та ефе­ктив­но­сті для на­ших клі­єн­тів, яки­ми є гро­ма­дя­ни», — ска­зав Ку­шнер у ко­мен­та­рі WP. За ін­фор­ма­ці­єю ЗМІ, Бі­лий дім узго­див пла­ни ство­ри­ти но­ве ві­дом­ство з ке­рів­ни­ка­ми най­біль­ших ком­па­ній у Си­лі­ко­но­вій до­ли­ні в США, зок ре ма, з ке рів ни ком Apple Ті­мом Ку­ком, за­снов­ни­ком Microsoft Біл­лом Гей­тсом та за­снов­ни­ком Tesla Ело­ном Ма­ском.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.