Япо­нія: ла­ви­на за­бра­ла жи­т­тя во­сьми шко­ля­рів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ві­сім япон­ських шко­ля­рів зна­йде­но без ознак жи­т­тя по схо­джен­ні ла­ви­ни на ли­жно­му ку­рор­ті бі­ля мі­ста На­су, що за 120 кі­ло­ме­трів на пів­ніч від То­кіо. По­над 30 лю­дей — шко­ля­рів та учи­те­лів — за­зна­ли по­ра­нень. За­га­лом у зо­ні схо­дже­н­ня ла­ви­ни пе­ре­бу­ва­ло близь­ко 70 осіб. Ді­ти з кіль­кох шкіл бра­ли тут участь у ве­ли­ких зма­га­н­нях зі ске­ле­ла­зі­н­ня. Смерть ді­тей на­ра­зі офі­цій­но не кон­ста­то­ва­но, бо в Япо­нії це ро­блять не на мі­сці по­дії, а в лі­кар­ні. На мі­сці схо­дже­н­ня ла­ви­ни пра­цю­ють ря­ту­валь­ни­ки. По­га­на по­го­да і сні­го­пад пе­ре­шко­джа­ють опе­ра­ції. У ре­гіо­ні нав­ко­ло На­су на ви­хі­дні ви­па­ло ба­га­то сні­гу, і си­но­пти­ки по­пе­ре­джа­ли про мо­жли­ві ла­ви­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.