I сміх, і сльо­зи...

28 бе­ре­зня зна­ко­ву ви­ста­ву «Кай­да­ше­ва сі­мя» фран­ків­ці зі­гра­ють у 200-й раз!

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, 2007 ро­ку ві­до­му п’ єсу укра­їн­сько­го кла­си­ка Іва­на Не­чуя- Ле­ви­цько­го по­ста­вив у На­ціо­наль­но­му те­а­трі ім. І. Фран­ка зна­ний ре­жи­сер Пе­тро Іль­чен­ко ( сце­но­гра­фія Ан­дрія Але­ксан­дро­ви­ча- До­чев­сько­го), і від пер­шо­го по­ка­зу й до­те­пер ця ви­ста­ва про­хо­дить з су­пе­ран­шла­га­ми, а кви­тки важ­ко ді­ста­ти. «Кай­да­ше­ву сім’ю» лю­блять гра­ти акто­ри, її обо­жнює пу­блі­ка — мо­жна ди­ви­ти­ся по кіль­ка ра­зів і весь час зна­хо­ди­ти якісь но­ві акцен­ти, бо в ній по­ру­шу­є­ться те­ма, яка ли­ша­є­ться акту­аль­ною, — кон­флікт ба­тьків і ді­тей.

«Кай­да­ше­ва сім’я» на­пи­са­на 139 ро­ків то­му, але й до­сі акту­аль­ні сло­ва Іва­на Фран­ка, який за­зна­чав, що по­вість «з огля­ду на ви­со­ко ар­ти­сти­чне зма­лю­ва­н­ня се­лян­сько­го жи­т­тя» на­ле­жить «до най­кра­щих оздоб укра­їн­сько­го пи­сьмен­ства». З ве­ли­кою ху­до­жньою си­лою і прав­ди­ві­стю І. Не­чуй-Ле­ви­цький роз­крив у цьо­му тво­рі ду­хов­ні цін­но­сті, які скла­ли­ся впро­довж сто­літь в укра­їн­ській ро­ди­ні. Но­ва­тор­ство пи­сьмен­ни­ка якраз ви­яви­ло­ся в то­му, що він по­ка­зав руй­ну­ва­н­ня на­бу­тої ду­хов­но­сті тру­дно­ща­ми що­ден­но­го жи­т­тя, від­тво­рив та­кий стан укра­їн­сько­го се­лян­ства, який ні­ве­чить справ­жню суть йо­го «на­ро­дно­го ду­ху». Це чи не най­по­пу­ляр­ні­ший твір І. Не­чуя-Ле­ви­цько­го, про що свід­чить ве­ли­ка кіль­кість йо­го пе­ре­ви­дань і пе­ре­кла­дів ін­ши­ми мо­ва­ми.

Про «Кай­да­ше­ву сім’ю» мо­жна ска­за­ти, що це ви­ста­ва, в якій крізь сміх про­би­ва­ю­ться сльо­зи...

Зір­кою по­ста­нов­ки є На­та­лія Сум­ська, яка ство­ри­ла ко­ло­ри­тний образ Кай­да­ши­хи і грає без ду­бле­рів уже впро­довж май­же де­ся­ти ро­ків! Ни­ні актри­са ви­йде на сце­ну дво­хсо­тий раз.

«Ма­ру­ся Кай­да­ши­ха у ви­ко­нан­ні На­та­лі Сум­ської ні­би зі­йшла зі сто­рі­нок кла­си­чної по­ві­сті зі сво­ї­ми кло­по­та­ми про ве­ли­ку ро­ди­ну. Її ге­ро­ї­ня — силь­на і не­ор­ди­нар­на на­ту­ра, яка у бу­дья­кій си­ту­а­ції мо­же за­хи­сти­ти й збе­рег­ти своє ро­дин­не гні­здо, — під­кре­слює На­та­лія ПОНОМА- РЕНКО, ке­рів­ник лі­те­ра­тур­но­дра­ма­ти­чної ча­сти­ни На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка. — Ці­лий ка­скад актор­ських зна­хі­док, без­ме­жність твор­чої фан­та­зії, аб­со­лю­тне від­чу­т­тя жан­ру і сти­лю, вір­ту­о­зність ім­про­ві­за­ції де­мон­струє Сум­ська».

У цій ви­ста­ві ко­жен образ — «сма­чний» і ко­ло­ри­тний. У вів­то­рок гра­ти­ме зір­ко­вий склад фран­ків­ців — Во­ло­ди­мир Ко­ля­да (Кай­даш), На­та­лія Сум­ська (Кай­да­ши­ха), Оле­ксандр Фор­ман­чук (Кар­по), На­зар За­дні­пров­ський (Лав- рін), Оле­на Мам­чур (Мо­тря), Ксе­нія Ба­ша-Дов­жен­ко (Ме­ла­шка), Ні­на Гі­ля­ров­ська (ба­ба Па­ра­ска), Зі­на­ї­да Це­са­рен­ко (ба­ба Па­лаж­ка), Во­ло­ди­мир Аба­зо­пу­ло (При­вид хер­сон­сько­го чу­ма­ка) та ін­ші.

На­га­да­є­мо, ця ви­ста­ва ста­ла зна­ко­вою для ко­ле­кти­ву те­а­тру. Її з успі­хом пред­став­ля­ли на чи­слен­них між­на­ро­дних фе­сти­ва­лях і фо­ру­мах. А її твор­ці бу­ли удо­сто­є­ні Пре­мії Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни ім. Ле­сі Укра­їн­ки.

ФОТО МАРІЇ МАСИЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.