Пе­ре­мож­ці те­а­траль­ної пре­мії «Ки­їв­ська пе­кто­раль»

Den (Ukrainian) - - Культура -

«КРАЩА ДРАМАТИЧНА ВИ­СТА­ВА»

О. Остров­ський «Без ви­ни вин­ні», ре­жи­сер Ві­ктор Ги­рич (Ки­їв­ський ака­де­мі­чний те­атр юно­го гля­да­ча на Ли­пках)

«КРАЩА МУ­ЗИ­ЧНА ВИ­СТА­ВА»

Ім­ре Каль­ман «Гра­фи­ня Ма­рі­ца», ре­жи­сер Бо­г­дан Стру­тин­ський (Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр опе­ре­ти)

«КРАЩА ДИ­ТЯ­ЧА ВИ­СТА­ВА»

«Мі­стер Р-р-р», ре­жи­сер Ми­хай­ло Ярем­чук (Твор­ча май­стер­ня «Те­атр ма­ріо­не­ток») «КРАЩА КА­МЕР­НА ВИ­СТА­ВА (ВИ­СТА­ВА МАЛОЇ СЦЕ­НИ)»

На­дія Сим­чич «Ми, Май­дан», ре­жи­сер Іри­на Клі­щев­ська (Ки­їв­ський ака­де­мі­чний те­атр «Ко­ле­со»)

«КРАЩА РЕЖИСЕРСЬКА РО­БО­ТА»

Ста­ні­слав Жир­ков, ви­ста­ва «Сла­ва Ге­ро­ям» (ко­про­ду­кція Те­а­тру «Зо­ло­ті во­ро­та» та Іва­но-Фран­ків­сько­го ака­де­мі­чно­го обла­сно­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. І. Фран­ка) «КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ЧОЛОВІЧОЇ РО­ЛІ»

Бо­г­дан Бе­нюк — за роль Рі­чар­да ІІІ у ви­ста­ві «Рі­чард ІІІ», ре­жи­сер Ав­тан­діл Вар­сі­ма­шві­лі (На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний дра­ма­ти­чний те­атр ім. Іва­на Фран­ка) «КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ЖІНОЧОЇ РО­ЛІ»

Хри­сти­на Ми­ки­тин — за роль Елен у ви­ста­ві «Ме­не при­слав до­ктор Хоу», ре­жи­сер Юрій Лі­зен­ге­вич (Ки­їв­ський ака­де­мі­чний те­атр юно­го гля­да­ча на Ли­пках) «КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ЧОЛОВІЧОЇ РО­ЛІ ДРУ­ГО­ГО ПЛАНУ»

Ар­сен Кур­ба­нов — за роль Ко­ло­ма­на Зу­па­на, Ба­ро­на, Тор­гов­ця з Ва­ра­зді­на у ви­ста­ві «Гра­фи­ня Ма­рі­ца», ре­жи­сер Бо­г­дан Стру­тин­ський (Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр опе­ре­ти) «КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ЖІНОЧОЇ РО­ЛІ ДРУ­ГО­ГО ПЛАНУ»

Шо­ре­на Шо­нія — за роль Со­ба­ки у ви­ста­ві «Двоє, не вра­хо­ву­ю­чи со­ба­ки (Істо­рія со­ба­ки)», ре­жи­сер Та­рас Бе­нюк (На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки) «КРАЩЕ ПЛАСТИЧНЕ ВИ­РІ­ШЕ­Н­НЯ ВИ­СТА­ВИ»

Ані­ко Ре­хві­а­шві­лі — у ви­ста­ві «Сні­го­ва ко­ро­ле­ва» (ба­лет), ба­лет­мей­стер-по­ста­нов­ник Ані­ко Ре­хві­а­шві­лі (На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр опе­ри і ба­ле­ту Укра­ї­ни ім. Т.Г.Шев­чен­ка)

«КРАЩА СЦЕ­НО­ГРА­ФІЯ»

Мі­ро­ні Шве­лі­дзе — у ви­ста­ві «Рі­чард ІІІ», ре­жи­сер Ав­тан­діл Вар­сі­ма­шві­лі (На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний дра­ма­ти­чний те­атр ім. Іва­на Фран­ка) «КРАЩА МУ­ЗИ­ЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВИ­СТА­ВИ»

Вла­ди­слав Те­нен­ба­ум — у ви­ста­ві «Вид з мо­сту», ре­жи­сер Ки­ри­ло Ка­шлі­ков (На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки)

«КРАЩИЙ АКТОРСЬКИЙ ДЕБЮТ»

НОМІНАЦІЮ ЗНЯТО у зв’яз­ку з від­су­тні­стю но­мі­нан­тів (ли­ше один уча­сник) «КРАЩИЙ РЕЖИСЕРСЬКИЙ ДЕБЮТ»

Ва­ле­рія Фе­до­то­ва — ви­ста­ва «Ослик дол­жен быть ху­дым» (Ки­їв­ська ака­де­мі­чна май­стер­ня те­а­траль­но­го ми­сте­цтва «Су­зір’я») «ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК УРОЗВИТОК ТЕ­А­ТРАЛЬ­НО­ГО МИ­СТЕ­ЦТВА»

Ні­нель Ан­то­нів­на Би­чен­ко «ЗА ЕНЕРГІЙНИЙ МИ­СТЕ­ЦЬКИЙ ПОШУК»

«Ди­кий те­атр»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.