«Фото з пер­шим, дру­гим і тре­тім пла­на­ми...»

Дні «Дня» ста­ли куль­тур­ною по­ді­єю для Слов’ян­ська

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ана­ста­сія РУДЕНКО, Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

«Л юди ди­ви­ли­ся і бу­ли ду­же вра­же­ні. За­ли­ша­ли по­зи­тив­ні від­гу­ки: ви­став­ка ду­же про­фе­сій­на, ду­же силь­на, на­си­че­на сми­сла­ми», — роз­по­від­ає Ла­ри­са МАМЕДОВА, ди­ре­ктор Цен­траль­ної бі­бліо­те­ки мі­ста Слов’ян­ська, де від­бу­ва­ла­ся фо­то­ви­став­ка «Дня». За не­ве­ли­кий від­ти­нок ча­су її екс­по­ну­ва­н­ня (а це ли­ше 10 днів) бі­бліо­те­ку від­ві­да­ли ду­же ба­га­то шко­ля­рів, мо­ло­ді, а та­кож — лю­ди стар­шо­го ві­ку. Ве­ли­кий ін­те­рес во­на ви­кли­ка­ла і в лю­дей, ко­трі за­йма­ю­ться фо­то­гра­фі­єю, — та­кі зу­пи­ня­ли­ся бі­ля ро­біт чи не най­дов­ше, за­гли­блю­ва­ли­ся в її «і пер­ший, і дру­гий, і тре­тій пла­ни»... Ла­ри­са Ми­ко­ла­їв­на шко­дує, що так ма­ло ча­су екс­по­зи­ція по­бу­ла у Слов’ян­ську. Ду­же ці­ка­во бу­ло спо­сте­рі­га­ти за ре­а­кці­єю шко­ля­рів на фо­то­гра­фії. Ди­ре­ктор бі­бліо­те­ки ро­бить ви­сно­вок: «Це ду­же ва­жли­во в наш час, ко­ли по­трі­бно ви­хо­ву­ва­ти па­трі­о­ти­чних ді­тей. І нас ду­же ра­дує, що та­кі ді­тки в нас є. Це ми по­ба­чи­ли під час фо­то­ви­став­ки».

За­ли­ша­ться у слов’ян­ців і ро­зум­ні кни­ги, а в цен­траль­ній бі­бліо­те­ці — й екс­клю­зив­ний по­да­рун­ко­вий ек­зем­пляр но­вин­ки «Се­стра моя, Со­фія...» з осо­бли­вим ав­то­гра­фом від Ла­ри­си Ів­ши­ної. І ці ви­да­н­ня «пра­цю­ва­ти­муть» на роз­ви­ток гро­ма­ди. На­га­да­є­мо, що зав­дя­ки акції «По­да­руй Бі­бліо­те­ку «Дня» рі­дній шко­лі», яку під­три­ма­ли пред­став­ни­ки бі­зне­су мі­ста — го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди під­при­єм­ства «Ке­ра­мі­чні ма­си Дон­ба­су» Ві­ктор Ле­віт, го­ло­ва ком­па­нії «СДС» Сер­гій Ку­шна­рьов і го­ло­ва ГО «Со­юз ви­ро­бни­ків ху­до­жньої ке­ра­мі­ки Слов’ян­ська» Оле­ксандр Се­ме­нець — усі бі­бліо­те­ки мі­ста та 20 мі­сце­вих шкіл отри­ма­ли на­ші книж­ки та пе­ред­пла­ту на свій «День».

Сер­гій Ку­шна­рьов та­кож при­єм­но вра­же­ний акці­єю « Дня » у Слов’ян­ську. Він при­дбав на­бо­ри книг із Бі­бліо­те­ки га­зе­ти для на­вчаль­них за­кла­дів, бо, як го­во­рить, зав­жди під­три­мує «осві­тні про­е­кти і все, що пов’яза­но з укра­ї­ні­за­ці­єю та ро­бо­тою з по­си­ле­н­ня са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ції укра­їн­ців». «Мо­лодь за­раз мен­ше чи­тає, біль­ше ві­зу­аль­но спри­ймає ін­фор­ма­цію. Але ті, хто «ді­йде» до кни­ги, ма­ти­муть справ­ді які­сну «по­жи­ву» для ро­зу­му, — го­во­рить Сер­гій Ми­ко­ла­йо­вич. — Кни­ги є кни­ги. Це ду­же пре­сти­жно за­раз. І це ду­же по­трі­бно. Тож ми зі сво­го бо­ку що мо­же­мо, те ро­би­мо». ● «ЦЕ ВЕ­ЛИ­КА КУЛЬТУРНОПАТРІОТИЧНА РО­БО­ТА»

«Слов’янськ остан­ні кіль­ка ро­ків від­чув до се­бе та­ку ува­гу, яку не отри­му­вав всі ро­ки незалежності. І ця тен­ден­ція сто­су­є­ться всіх міст Дон­ба­су. «За­кон­сер­во­ва­ність» краю до вій­ни бу­ла ка­та­стро­фі­чно ве­ли­кою, і мо­жли­во, як­би ма­ла мі­сце біль­ша від­кри­тість — не бу­ло б ці­єї тра­ге­дії. Че­рез те, що Дон­бас був за­кри­тий, став мо­жли­вим роз­ви­ток мі­фів, яки­ми ля­ка­ли, вкла­да­ли лю­дям в го­ло­ву, що по­де­ку­ди за­ли­ши­лись і за­раз, пра­цю­ю­чи про­ти Укра­ї­ни. «День» зро­бив ду­же ці­ка­ву до­бір­ку фо­то­гра­фій, яка пов’язує ми­ну­ле й ни­ні­шнє, уосо­блює гли­бо­кі обра­зи, зна­ко­ві мо­мен­ти в на­шій істо­рії від по­лі­ти­ки до жи­т­тя укра­їн­ців, які за­раз за­хи­ща­ють не­за­ле­жність або ро­блять все мо­жли­ве в ти­лу. Це ве­ли­ка куль­тур­но-па­трі­о­ти­чна ро­бо­та. Про ко­жно­го ге­роя ми по­вин­ні зна­ти і пам’ята­ти», — ді­ли­ться вра­же­н­ням на­ро­дний де­пу­тат На­та­лія ВЕСЕЛОВА, яка ро­дом зі Слов’ян­ська. На­га­да­є­мо, го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» та­кож на­го­ло­шує, що сво­го ча­су Дон­бас «бу­ло від­да­но у лі­зинг» олі­гар­хі­чним гру­пам, і ви­дан­ню до­во­ди­ло­ся до­кла­да­ти ве­ли­че­зних зу­силь, щоб хо­ча б то­чко­во до­ла­ти цю гу­ма­ні­тар­ну про­бле­му. Дер­жа­ва ж свою час­тку ро­бо­ти не зро­би­ла...

«День» ПІДШТОВХУЄ ДО ОСМИСЛЕННЯ ПЕВ­НИХ ЯВИЩ В ІСТО­РІЇ»

«Ро­бо­ти з про­е­кту га­зе­ти «День» на­ди­ха­ють, під­штов­ху­ють до осмислення, ви­зна­че­н­ня сво­го став­ле­н­ня до пев­них явищ в істо­рії на­шої кра­ї­ни. Фото — це «му­мі­фі­ко­ва­ний» час. Яскра­ви­ми ілю­стра­ці­я­ми за­сти­глих ха­ра­кте­рів є при­єм­не гар­мо­ній­не облич­чя во­ї­на на Мар­ші не­ско­ре­них і фото Ку­чми з пе­ре­ля­ком в очах. «День» ві­до­мий сво­ї­ми сер­йо­зни­ми і стра­те­гі­чни­ми прин­ци­па­ми ро­бо­ти, і ця йо­го ха­ра­ктер­на озна­ка зна­хо­дить вті­ле­н­ня у фо­то­ви­став­ці. Ду­же до­бре, що ви при­їха­ли і пра­цю­є­те над ін­те­ле­кту­аль­ним рів­нем мі­сце­вих гро­мад», — дя­кує Фе­дір, пе­да­гог зі Слов’ян­ська. Йо­го ко­ле­га з Ми­ко­ла­їв­ки Те­тя­на Ру­сло­ва до­дає: «Ди­во­ви­жна свя­тко­ва атмо­сфе­ра на від­крит­ті, ці­ка­ве спіл­ку­ва­н­ня, не­ймо­вір­ні сві­тли­ни зро­би­ли при­їзд Фо­то­ви­став­ки по­ді­єю №1 у Слов’ян­сько­му ра­йо­ні. Три­ва­лий час з ці­ка­ві­стю чи­та­є­мо га­зе­ту «День», адже вва­жа­є­мо її одним із кра­щих ме­діа. Те­пер бу­де­мо осво­ю­ва­ти Бі­бліо­те­ку ви­да­н­ня і до­но­си­ти про­чи­та­не мо­ло­ді».

Вла­сне, юні від­ві­ду­ва­чі скла­ли ве­ли­ку час­тку ау­ди­то­рії фо­то­ви­став­ки у Слов’ян­ську. Адже чи­ма­ло пе­да­го­гів про­во­ди­ли бі­ля екс­по­зи­ції ви­їзні уро­ки. А оди­над­ця­ти­кла­сни­ки шко­ли №13 по­ді­ли­ли­ся сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми пи­сьмо­во. За­вуч ці­єї шко­ли Ла­ри­са Бу­тко­ва на­ді­сла­ла їх у ре­да­кцію.

*** За під­сум­ком гля­да­цько­го го­ло­су­ва­н­ня (у яко­му, до ре­чі, слов’ян­ці бра­ли участь ду­же охо­че) пер­ше мі­сце отри­ма­ла ро­бо­та «На­о­дин­ці з дру­гом» Ана­ста­сії Іва­но­вої (і та­кий же ви­бір зро­би­ли ме­шкан­ці При­лук, а сум­ча­ни «при­су­ди­ли» їй дру­ге мі­сце), дру­ге і тре­тє від­по­від­но — «Арт-об’єкт» Оле­га Ба­тра­ка та «Сер­це Кар­пат» Єв­ге­на Ма­ло­лє­тки (на­га­да­є­мо, у Дні­прі і Су­мах остан­нє фото зайня­ло пер­ше мі­сце). На­ра­зі ж уже мо­же­мо по­мір­ку­ва­ти: а що най­біль­ше спо­до­ба­є­ться ма­рі­у­поль­цям? Са­ме при­фрон­то­вий Ма­рі­у­поль ста­не на­сту­пною то­чкою на кар­ті мар­шру­ту Фо­то­ви­став­ки «День»-2016. Від­кри­т­тя ви­став­ки — 31 бе­ре­зня о 14.00 у Цен­трі су­ча­сно­го ми­сте­цтва ім. А.І. Ку­їн­джі» (просп. Ме­та­лур­гів, 25). Слід­куй­те за на­ши­ми анон­са­ми!

ФОТО ОЛЕКСІЯ ЛЕБІДЯ

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.