27 мі­льяр­дів ку­бів – за­по­ру­ка незалежності

Усіх умов для до­ся­гне­н­ня ці­єї ме­ти по­ки що не­має, — фа­хів­ці га­лу­зі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко за­твер­див план ро­та­ції го­ло­ви та чле­нів На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, ко­тра здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг. Ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з па­лив­но­енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу Оле­ксандр Дом­бров­ський роз­ці­нив це як ду­же при­єм­ну і над­зви­чай­но ва­жли­ву но­ви­ну. Мо­жна спо­ді­ва­ти­ся, що во­на по­зи­тив­но по­зна­чи­ться і на ви­ко­нан­ні зав­да­н­ня, по­став­ле­но­го пе­ред па­лив­но­енер­ге­ти­чним ком­пле­ксом кра­ї­ни: до­ве­сти до 2020 ро­ку ві­тчи­зня­ний ви­до­бу­ток при­ро­дно­го га­зу до 27 мі­льяр­дів ку­бі­чних ме­трів. Ке­рів­ник ко­мі­те­ту на­га­дує про існу­ва­н­ня ба­га­тьох ви­кли­ків у цій сфе­рі, але на­зи­ває зро­ста­н­ня вла­сно­го ви­до­бу­тку прин­ци­по­вим, ам­бі­тним і на­віть клю­чо­вим рі­ше­н­ням для Укра­ї­ни.

« Пи­та­н­ня під­ви­ще­н­ня ви­до­бу­тку укра­їн­сько­го га­зу, — на­го­ло­шує ві­це-прем’єр­мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир КІСТІОН, — це скла­до­ва за­без­пе­че­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки». «Для цьо­го у на­шої дер­жа­ви є всі від­по­від­ні під­ста­ви, всі мо­жли­во­сті, — уто­чнює уря­до­вець, — то­му що за­раз роз­ві­да­но і за­ре­є­стро­ва­но біль­ше 900 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів укра­їн­сько­го га­зу. По­трі­бна ли­ше зла­го­дже­на ро­бо­та де­пу­тат­сько­го кор­пу­су, уря­дов­ців, га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній»...

Се­ред за­хо­дів, які зро­бле­ні уря­дом для за­без­пе­че­н­ня успі­шної ро­бо­ти на цьо­му на­пря­мі, Кістіон на­зи­ває за­про­ва­дже­н­ня єди­ної ці­ни на при­ро­дний газ, що, на йо­го дум­ку, до­зво­ли­ло зу­пи­ни­ти схе­ми, які роз­хи­ту­ва­ли си­ту­а­цію у га­зо­во­му се­кто­рі, і ство­ри­ло пер­спе­кти­ву для га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній. Ана­ло­гі­чний вплив ма­ти­ме рі­ше­н­ня про де­цен­тра­лі­за­цію рен­ти, згі­дно з яким ча­сти­на її бу­де за­ли­ша­ти­ся у ре­гіо­нах, де про­ва­ди­ться ви­до­бу­ток ко­ри­сних ко­па­лин, чим, на дум­ку ві­це- прем’ єра, вда­сться сти­му­лю­ва­ти мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди на плі­дне спів­ро­бі­тни­цтво з ви­до­був­ни­ми ком­па­ні­я­ми.

Однак пред­став­ни­ки цих ком­па­ній по­ки що осо­бли­вої пер­спе­кти­ви не ба­чать. Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній Укра­ї­ни Ро­ман ОПІМАХ по­рів­нює вплив ре­кла­мо­ва­них уря­дом змін у на­фто­га­зо­вій га­лу­зі на сфе­ри ри­тей­лу й ви­ро­бни­цтва. У пер­шій в остан­ні ро­ки з’ яви­ло­ся ду­же ба­га­то но­вих ком­па­ній та ін­ве­сто­рів. У ча­сти­ні ви­до­бу­тку йо­го висновки нев­ті­шні.

Ри­нок, який існує в Укра­ї­ні, він на­зи­ває не­дру­жнім до ви­до­був­ни­ків, а ба­зо­ве за­ко­но­дав­ство роз­рі­зне­ним і за­ста­рі­лим. До­звіль­на си­сте­ма, на йо­го дум­ку, за­ре­гу­льо­ва­на та не про­зора. Рен­та, яку ма­ють спла­чу­ва­ти укра­їн­ські га­зо­ви­до­був­ни­ки, най­ви­ща в Єв­ро­пі. Сти­му­лів для ін­ве­сто­рів не­до­ста­тньо. Вна­слі­док цьо­го іно­зем­ні грав­ці, за сло­ва­ми Опі­ма­ха, за­ли­ша­ють ри­нок.

Об­сяг ви­до­бу­тку че­рез усе це по­чи­нає ста­гну­ва­ти. За 2016 рік він зріс ли­ше на 1%. На це, зокре­ма впли­ну­ло до­да­тко­ве фі­нан­со­ве на­ван­та­же­н­ня, а са­ме ди­фе­рен­ці­а­ція рен­ти на при­ро­дний газ і на га­зо­вий кон­ден­сат, хо­ча на­справ­ді це один і той же про­дукт. По­ту­жним уда­ром по га­лу­зі до­бу­ва­н­ня він вва­жає вве­де­н­ня но­вих транс­порт­них та­ри­фів. За транс­пор­ту­ва­н­ня ку­бо­ме­тра га­зу до­ве­де­ться спла­чу­ва­ти $ 12,5, що спів­став­но з вве­де­н­ням 6% до­да­тко­вої рен­ти. Як на­слі­док, в кра­ї­ні не пра­цю­ють 40% ви­да­них на ви­до­бу­ток лі­цен­зій. Опімах на­зи­ває їх спля­чи­ми.

За­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту з ТЕК Оль­га БЕЛЬКОВА встав­ляє ре­плі­ку: « В цих умо- вах вся на­дія на « Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня » . Ба­га­то над чим по­трі­бно пра­цю­ва­ти пар­ла­мен­ту та уря­ду, щоб ство­ри­ти нор­маль­ні умо­ви для га­зо­ви­до­був­ни­ків, від­по­від­ає го­ло­ва « Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня » Олег ПРОХОРЕНКО. Він вка­зує, що УГВ ви­до­бу­ває 75% укра­їн­сько­го га­зу і са­ме на ньо­го при­па­дає 90% до­да­тко­во­го йо­го об­ся­гу, який має бу­ти за­без­пе­че­ний до 2020 ро­ку.

2016 ро­ку під­при­єм­ство до­да­ло 0,5 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів га­зу. Цьо­го ро­ку пла­ну­є­ться до­да­тко­во ви­до­бу­ти близь­ко 2 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Та чи до­ста­тні та­кі тем­пи, щоб ви­йти на ру­біж 27 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів до 2020 ро­ку? Прохоренко впев­не­ний, що зав­да­н­ня уря­ду мо­жна ви­ко­на­ти, якщо на­ла­го­ди­ти мас­шта­бне но­ве бу­рі­н­ня роз­ві­ду­валь­них та екс­плу­а­та­цій­них свер­дло­вин. Але для цьо­го ком­па­нія ма­ла б отри­ма­ти но­ві лі­цен­зії та гео­ло­гі­чну ін­фор­ма­цію, має бу­ти спро­ще­не пи­та­н­ня ви­ді­ле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, на­ла­го­дже­на ро­бо­та су­про­від­них сер­ві­сів.

Прохоренко зу­пи­ня­є­ться на пе­ре­по­нах, які за­ва­жа­ють «Укр­га­зви­до­бу­ван­ню» вже сьо­го­дні пра­цю­ва­ти на пов­ну си­лу. На йо­го дум­ку, це пра­кти­ка пе­ре­оцін­ки за­па­сів ро­до­вищ ко­жні п’ять ро­ків, яка ви­ма­гає від ком­па­нії чи­ма­лих фі­нан­со­вих ви­трат у то­му ра­зі, якщо в хо­ді екс­плу­а­та­ції ви­яви­ло­ся, що за­па­си ро­до­ви­ща біль­ші, ніж вва­жа­ло­ся ра­ні­ше. Він та­кож вва­жає яв­но на­дмір­ною пла­ту за про­дов­же­н­ня лі­цен­зій, яка ся­гає 20% вар­то­сті ви­до­бу­тку і до­хо­дить до 5, а той й 12 мі­льяр­дів гри­вень. Ке­рів­ник УГВ вва­жає це при­хо­ва­ним по­да­тком. Він та­кож на­го­ло­шує на від­су­тно­сті сти­му­лів для роз­роб­ки важ­ко дося­жних гли­бо­ких по­кла­дів, а та­кож — по­кла­дів у щіль­них по­ро­дах. Во­дно­час, на дум­ку Про­хо­рен­ка, Укра­ї­ні вже час пов­ні­стю пе­ре­хо­ди­ти на між­на­ро­дну си­сте­му облі­ку за­па­сів у по­кла­дах. Адже із за­ста­рі­лою, ще ра­дян­ською си­сте­мою, на між­на­ро­дний ри­нок не ви­йдеш й ін­ве­сто­ра не за­лу­чиш.

Ця про­по­зи­ція пра­кти­ка не мо­гла не зна­йти під­трим­ку у го­ло­ви ком­па­нії DiXi Group Оле­ни ПАВЛЕНКО, яка роз­по­ві­ла про дру­гий звіт Іні­ці­а­ти­ви про­зо­ро­сті у на­фто­га­зо­вій сфе­рі Укра­ї­ни. Се­ред йо­го ви­снов­ків, зокре­ма, дум­ка про те, що під­ви­ще­н­ня рен­ти за ви­до­бу­ток ву­гле­во­днів сут­тє­во змен­шує ін­те­рес ін­ве­сто­рів до на­фто­га­зо­во­го се­кто­ру Укра­ї­ни. У той же час у зві­ті на­зва­ні ком­па­нії га­лу­зі, які, ігно­ру­ю­чи ви­мо­ги що­до про­зо­ро­сті бі­зне­су, при­хо­ву­ють да­ні що­до сво­їх бе­не­фі­ці­а­рів. «Бу­ти за ку­лі­са­ми — це не­че­сні пра­ви­ла гри», — за­зна­чає Павленко. Во­на ви­сту­пає за за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­ної зві­тно­сті для ком­па­ній на­фто­га­зо­во­го се­кто­ру, що спро­щує ро­бо­ту від­по­від­них пра­ців­ни­ків, а та­кож роз­по­від­ає про за­ко­но­про­ект що­до за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті у ви­до­був­них га­лу­зях. Во­на звер­та­є­ться до на­ро­дних де­пу­та­тів і за­кли­кає їх не допу­сти­ти, щоб за­кон, який не пе­ред­ба­чає за­хо­дів по­ка­ра­н­ня, мо­жна бу­ло ігно­ру­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.