Бро­не­транс­пор­тер, пе­ред яким і танк не всто­їть

«Укр­обо­рон­пром» го­ту­є­ться пе­ре­да­ти ВСУ но­ві бо­йо­ві ма­ши­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Чер­го­ва пар­тія но­вих бро­не­транс­пор­те­рів БТР3ДА, що ви­го­тов­ля­ю­ться в рам­ках дер­ж­обо­рон­за­мов­ле­н­ня на по­ту­жно­стях держ­під­при­єм­ства «Ки­їв­ський бро­не­тан­ко­вий за­вод» (КБТЗ), успі­шно про­йшла один з ета­пів при­ймаль­но-зда­валь­них ви­про­бу­вань пе­ред пе­ре­да­чею ВСУ. Під час ви­про­бу­вань за уча­стю пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, по­ві­дом­ляє прес- слу­жба держ­кон­цер­ну «Укр­обо­рон­пром», пе­ре­ві­ря­ла­ся то­чність ве­де­н­ня во­гню і ро­бо­та бо­йо­во­го мо­ду­ля «Штур­мМ» но­вих БТР. «Зав­дя­ки на­ве­ден­ню озбро­є­н­ня за до­по­мо­гою су­ча­сно­го ци­фро­во­го ком­пле­ксу, осна­ще­но­го ла­зер­ним да­ле­ко­мі­ром, а та­кож ста­бі­лі­за­то­ру гар­ма­ти, вда­є­ться до­сяг­ти ви­со­кої то­чно­сті й ку­пча­сто­сті во­гню на всіх ре­жи­мах. Окрім то­го, бо­йо­вий мо­дуль «Штурм- М» осна­ще­ний та­кож 7,62-мм ку­ле­ме­том і ав­то­ма­ти­чним гр­ана­то­ме­том, ком­пле­ксом ке­ро­ва­но­го озбро­є­н­ня « Бар’ єр » , ко­трий за­без­пе­чує бро­не­про­бив­ність не менш як 800 мм на від­ста­ні до 5 км, що дає змо­гу зни­щу­ва­ти будь-яку бро­не­те­хні­ку про­тив­ни­ка » , — на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні «Укр­обо­рон­про­му».

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.