Суд під­три­мав ін­ве­сто­ра Юзів­ської пло­щі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд Ки­є­ва ви­знав не­за­кон­ним рі­ше­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від­мо­ви­ти Yuzgaz B. V. (Ні­дер­лан­ди) в уча­сті в уго­ді про роз­по­діл про­ду­кції (СРП) Юзів­ської пло­щі (Хар­ків­ська і До­не­цька обл.) і зо­бов’язав уряд від­но­ви­ти роз­гляд від­по­від­ної за­яв­ки. Суд вста­но­вив, що ком­па­нія Yuzgaz ін­ве­сту­ва­ла ко­шти у при­дба­н­ня кон­кур­сної до­ку­мен­та­ції, пов’яза­ної з УРП . За­галь­на су­ма вкла­де­них ко­штів пе­ре­ви­щує $100 ти­сяч. Окрім то­го, ком­па­нія вне­сла по­пе­ре­дню пла­ту за участь в УРП у роз­мі­рі $800 ти­сяч. Суд по­си­ла­є­ться на ста­т­тю 6 «Уго­ди про спри­я­н­ня і вза­єм­ний за­хист ін­ве­сти­цій між Укра­ї­ною і Ні­дер­лан­да­ми», яка пе­ред­ба­чає, що жо­дна зі сто­рін до­го­во­ру не вжи­ва­ти­ме за­хо­дів, що по­збав­ля­ють пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но гро­ма­дян ін­шої сто­ро­ни до­го­во­ру їхніх ін­ве­сти­цій. Суд ді­йшов ви­снов­ку, що Ка­бмін, ухва­лив­ши оскар­жу­ва­не рі­ше­н­ня, фа­кти­чно по­зба­вив по­зи­ва­ча пра­ва на пов­но­цін­не ви­ко­ри­ста­н­ня йо­го ін­ве­сти­цій­но­го по­тен­ці­а­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.