Крок упе­ред... чи на­зад?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Змі­ни до пе­ре­лі­ку осіб, зо­бов’яза­них по­да­ва­ти еле­ктрон­ні де­кла­ра­ції про май­но та до­хо­ди, на­прав­ле­но на під­пис Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, укра­їн­ський пар­ла­мент звіль­нив вій­сько­во­слу­жбов­ців ря­до­во­го, сер­жант­сько­го, стар­шин­сько­го скла­дів і мо­лод­ших офі­це­рів від обов’яз­ку по­да­ва­ти е-де­кла­ра­ції, а та­кож зо­бов’яза­ла по­да­ва­ти та­кі де­кла­ра­ції ке­рів­ни­ків і чле­нів най­ви­щих ор­га­нів управ­лі­н­ня гро­мад­ських об’єд­нань, що за­йма­ю­ться про­ти­ді­єю ко­ру­пції, а та­кож чле­нів гро­мад­ських рад при дер­жав­них ор­га­нах і кан­ди­да­тів на ви­бор­ні по­са­ди. Де­я­кі по­лі­ти­ки вва­жа­ють, що прийня­ті змі­ни да­дуть змо­гу чи­нов­ни­кам-ко­ру­пціо­не­рам уни­кну­ти е-де­кла­ру­ва­н­ня. У по­соль­стві США в Ки­є­ві за­яви­ли, що роз­ши­ре­н­ня зга­да­но­го пе­ре­лі­ку є кро­ком на­зад у про­це­сі ре­форм в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.