ЄБРР під­три­має укра­їн­ські сіль­сько­го­спо­дар­ські ко­опе­ра­ти­ви

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку 2017 ро­ку пла­нує ін­ве­сту­ва­ти в сіль­ське го­спо­дар­ство Укра­ї­ни 150—200 міль­йо­нів єв­ро. «Че­ка­є­мо від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­чної актив­но­сті і, як результат, під­ви­ще­н­ня по­тре­би ком­па­ній в ро­бо­чо­му ка­пі­та­лі та ін­ве­сти­ці­ях», — ци­ту­є­ться в по­ві­дом­лен­ні Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни го­ло­ва пред­став­ни­цтва ЄБРР в Укра­ї­ні Шев­кі Аджу­нер. За йо­го сло­ва­ми, ЄБРР пла­нує і на­да­лі під­три­му­ва­ти ди­вер­си­фі­ка­цію агро­бі­зне­су в Укра­ї­ні, йо­го ви­хід на но­вий рі­вень роз­ви­тку, зокре­ма й шля­хом змі­цне­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських ко­опе­ра­ти­вів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.