Про­те­сти в День Во­лі

На За­хо­ді за­су­ди­ли бі­ло­ру­ську вла­ду за жорс­ткі дії си­ло­ви­ків про­ти мир­них де­мон­стран­тів

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

УБі­ло­ру­сії під час акції про­те­сту в день Во­лі ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми за­три­ма­но кіль­ка со­тень осіб, за­яв­ля­ють пра­во­за­хи­сни­ки. За­три­ма­н­ня роз­по­ча­ли­ся пі­сля не­сан­кціо­но­ва­ної ву­ли­чної акції опо­зи­ції. Се­ред за­три­ма­них — жур­на­лі­сти низ­ки мі­сце­вих і ро­сій­ських ви­дань. За­галь­на кіль­кість за­три­ма­них жур­на­лі­сти оці­ню­ють у 100—150 осіб. Про­те пра­во­за­хи­сни­ки за­яв­ля­ють, що їх зна­чно біль­ше. У пра­во­за­хи­сно­му цен­трі « Ве­сна » , в офі­сі яко­го від­був­ся об­шук, ка­жуть про 700 до­прав­ле­них до рі­зних УВС. Про­те­сту­валь­ни­ки скан­ду­ва­ли « Жыве Бе­ло­русь » , «Гань­ба!» і «Фа­ши­сты!». По до­ро­зі до пло­щі Яку­ба Ко­ло­са мі­лі­ція ви­ста­ви­ла пе­ред ко­ло­ною уча­сни­ків кор­дон зі щи­та­ми. Та­кож ко­ло­ну за­бло­ку­ва­ли з тиль­но­го бо­ку, і роз­по­ча­ли­ся за­три­ма­н­ня. Пі­сля то­го, як бу­ло за­три­ма­но кіль­кох де­ся­тків акти­ві­стів, про­хід ко­ло­ні про­те­сту­валь­ни­ків зно­ву звіль­ни­ли. У цен­трі Мін­ська бу­ло по­си­ле­но за­хо­ди без­пе­ки — на ву­ли­ці ви­їха­ли бро­ньо­ва­ні ав­то­мо­бі­лі і си­ла-си­лен­на ав­то­за­ків. Спів­ро­бі­тни­ки ОМОНу за­три­ма­ли кіль­кох осіб, які пря­му­ва­ли до мі­сця про­ве­де­н­ня акції. У Мін­ську за­три­ма­но бри­тан­сько­го жур­на­лі­ста Фі­ліп­па Вор­ві­ка. Пі­сля звіль­не­н­ня він роз­по­вів, що йо­го за­ку­ва­ли в кай­дан­ки, би­ли по облич­чю, не до­зво­ля­ли зв’яза­ти­ся з по­соль­ством. У РУВС одно­го з ра­йо­нів йо­го про­три­ма­ли шість го­дин по­спіль, те­пер він на во­лі.

Єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські по­лі­ти­ки роз­кри­ти­ку­ва­ли по­ве­дін­ку бі­ло­ру­ської вла­ди та си­ло­ви­ків. У від­по­відь на це прес-се­кре­тар МЗС Дми­тро Ми­рон­чик за­явив, що дії си­ло­ви­ків що­до де­мон­стран­тів бу­ли « ціл­ком аде­ква­тни­ми», а єв­ро­пей­ським по­лі­ти­кам по­ра­ди­ли звер­ну­ти ува­гу на ро­бо­ту сво­їх пра­во­охо­рон­них ор­га­нів під час роз­го­ну ма­со­вих де­мон­стра­цій.

У Сі­вер­сько­до­не­цьку укра­їн­ці ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти бі­ло­ру­сів своє­рі­дним фле­шмо­бом із га­слом: « Ва­ша сва­бо­да ва­жная для нас, трымай­це­ся ся­бры, мы з ва­мі».

«НА­РОД ВІДЧУВАЄ, ЩО «ПРО­ЕКТ ЛУКАШЕНКА» ВЕДЕ У ГЛУХИЙ КУТ»

Ва­ле­рій КАРБАЛЕВИЧ, по­лі­то­лог, Мінськ:

— Про тест ні ак ції озна ча ють не вдо во ле ність на се лен ня, сус - піль ст ва со ці аль но- еко но міч ною си ту а ці­єю, яка скла ла ся в Бі ло - ру сі пі сля по чат ку де мон ст ра цій, зу мов ле них прий нят тям уря дом де кре ту про дар мо ї дів, які ма ли спла чу ва ти по да ток у роз мі рі 200 до ла рів. Все це спри чи ни ло обу - рен ня, до то го ж ка та лі за то ром акцій ста­ло по­га­не со­ці­аль­но-еко­но міч не ста но ви ще в кра ї ні. Тре­тій рік по спіль три ває спад усіх по каз ни ків, і все це свід чить про те, що бі ло русь ка со ці аль но­еко но міч на мо дель опи ни ла ся в кри зі.

На се лен ня від чу ває, що со ці - аль ний про ект, який Лу ка шен ко на ма гав ся ре алі зу ва ти в Бі ло ру сі з до мі ну ван ням дер жа ви в еко но - мі ці, ве де у глу хий кут. Три ва - лий час бі ло русь ко му лі де ро ві вда ва ло ся під три му ва ти йо го за - вдя ки ро сійсь ким до та ці ям, які ско ро ти ли ся, і кра ї на пе ре жи ває со ці аль но- еко но міч ну і на віть пси хо ло гіч ну кри зу. Фак тич но сус піль ст во по вер ну ло ся до си ту - а ції 1990- х ро ків, ко ли бі ло ру си ма ли де що схо жу пси хо ло гіч ну кри зу у зв’ яз ку з роз па дом Ра - дянсь ко го Со ю зу.

Де мон ст ра ції бу ли ціл ко ви то мир­ни­ми, жо­дних си­ло­вих дій де­мон­стран­ти не чи­ни­ли, але вла­да все одно вда­ла­ся до ду­же жор­сто­ко го роз го ну, до то го ж із де мон - ст ра тив ною жор с то кіс тю, що яв - но ви­хо­дить за ме­жі до­зво­ле­но­го, оскіль­ки жо­дної за­гро­зи для вла­ди во ни не ста но ви ли. Пи тан ня ски­да­н­ня вла­ди не сто­я­ло.

Що до при пу щень, що ці про - те­сти мо­жуть бу­ти на ру­ку Ро­сії, мо­жу ска­за­ти та­ке: Ро­сія жо­дним чи­ном не від­ре­а­гу­ва­ла на ці акції на офі­цій­но­му рів­ні.

Тут мо­жна дов­го ро­би­ти усі­ля­кі при­пу­ще­н­ня, але во­ни на жо­дних фак тах не ба зу ють ся. А роз - мо­ви про те, осла­блю­ють во­ни по­зи цію Бі ло ру сі чи ні, ні чо го не озна­ча­ють, бо і в Мо­скві про­те­сти бу ло при ду ше но з та кою ча сою жор­сто­кі­стю. Тут са­ме мо­же пра­цю­ва­ти чин­ник со­лі­дар­но­сті ди­кта то рів. Ро сійсь кий чин ник тут на­справ­ді жо­дним чи­ном не при­сут ній, хі ба що у ви гля ді пев них те­о­ре­ти­чних мір­ку­вань.

Тут мо­жна за­зна­чи­ти, що по­лі­цейсь кі дер жа ви ді ють за од ні­єю схе­мою і за одни­ми пра­ви­ла­ми: су­во­рий кон­троль над су­спіль­ством, що на­ба­га­то пе­ре­ви­щує за­гро­зу.

Що­до ре­а­кції ЄС на по­дії в Бі­ло­ру­сі, то во­на зна­чно слаб­ша по­рів­ня­но з тим, якою во­на бу­ла пі­сля 19 гру­дня 2010 ро­ку, ко­ли та­кож жор с то ко бу ло при ду ше но ви сту пи опо зи ції. Ця по рів ня на м’якість зу­мов­ле­на кіль­ко­ма при­чи на ми. Са ме ци ми ви хід ни ми від бу ли ся ак ції в ін ших міс тах: Ри­мі, Лон­до­ні, Мо­скві і Бі­шке­ку. І там теж бу ли зі ткнен ня з по лі - ці­єю, і то му бі ло русь ка си ту а ція тріш ки за гу би ла ся на цьо му тлі. По тім не прос тою є си ту а ція і в ЄС, їм про­сто не до Бі­ло­ру­сі.

Пі сля анек сії Кри му Ро сі­єю і кон­флі­кту Ро­сії з Укра­ї­ною, Ро­сії із За­хо­дом Бі­ло­русь зайня­ла по­зи­цію ней т ра лі те ту. За хід це оці - нив. Про­те те­пер гео­по­лі­ти­ка ви­тіс ни ла пи тан ня про цін нос ті, пра ва лю ди ни, де мо кра тію і остан­нім ча­сом на За­хо­ді змі­нив­ся сам кон цеп ту аль ний під хід до та­ких по­дій — де­мон­стра­цій в Бі­ло­ру­сі. Ра­ні­ше вва­жа­ло­ся, що на­род на пло­щі зав­жди пра­вий. Але остан нім ча сом та кий прин цип тріш ки під ко ри гу вав ся, і пі сля араб­ської ве­сни за­хі­дні по­лі­ти­ки до ньо го по ча ли обе реж ні ше ста - ви­ти­ся, ко­ли з’ясу­ва­ло­ся, що ав­то­ри­тар­ні ре­жи­ми ні­би ста­бі­лі­зу­ва­ли си­ту­а­цію, а їх ски­да­н­ня при­зве ло до де ста бі лі за ції всьо го Близь ко го Схо ду і зро стан ня іс - лам­сько­го екс­тре­міз му.

Що­до подаль­шо­го роз­ви­тку си­ту­а­ції в Бі­ло­ру­сі, мо­жна ска­за­ти, що та­ке жор­сто­ке при­ду­ше­н­ня де­мон­стра­ції ві­ді­гра­ло свою роль, осо­бли­во в ре­гіо­нах, де лю­ди не зви­кли до та­ких дій. Ціл­ком мо­жли­во, що акції пі­дуть на спад. Ін­ша річ, що сти­ска­ти пру­жи­ну — вель­ми не­без­пе­чна спра­ва. Осо­бли­во в умо­вах кри­зи, ко­ли ре­пре­сії ли­ше по­си­лять не­вдо­во­ле­н­ня су­спіль­ства вла­дою. Мо­жна бу­ло роз­гля­да­ти ре­пре­сії про­ти опо­зи­ції як кон­флікт між вла­дою і опо­зи­ці­єю, але за­раз ці акції ма­ють со­ці­аль­ний ха­ра­ктер, за­раз це мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на кон­флікт вла­ди з на­ро­дом. А це зав­жди на­ба­га­то не­без­пе­чні­ше для вла­ди, то­му, окрім ре­пре­сій, по­трі­бні ін­ші кро­ки, аби пом’якши­ти си­ту­а­цію.

ФОТО З «ФЕЙСБУК»-СТОРІНКИ ЄВ­ГЕ­НА ВАСИЛ’ЄВА

У Сі­вер­сько­до­не­цьку укра­їн­ці ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти бі­ло­ру­сів своє­рі­дним фле­шмо­бом із га­слом: «Ва­ша сва­бо­да ва­жная для нас, трымай­це­ся, ся­бры, мы з ва­мі»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.