ГОЛОС ІЗ «ФЕЙСБУКУ»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Важ­ко при­ду­ма­ти кращий да­ру­нок ви­бор­цям Пу­ті­на до 2018 р., ніж но­вий суб’єкт РФ і роз­ши­ре­н­ня те­ри­то­рії на за­хід.

То­му або Бі­ло­русь де­мо­кра­ти­зу­є­ться, або її по­гли­не Ро­сія най­ближ­чим ча­сом. Ймо­вір­ність ін­ших сце­на­рі­їв — у ме­жах ста­ти­сти­чної по­грі­шно­сті.

Учо­ра­шній роз­гін мир­ної акції за­свід­чив, що Лу­ка­шен­ко цьо­го не ба­чить.

Про­єв­ро­пей­ський про­тест тре­ба не при­ду­шу­ва­ти, а від­кри­ти­ся для діа­ло­гу й очо­ли­ти.

Тіль­ки цей шлях мо­же ста­ти по­ря­тун­ком для кра­ї­ни. Про­те, на жаль. По­ки що Лу­ка­шен­ко все ро­бить нав­па­ки. Elena GALKINA (https://www. facebook.com/elena.galkina.1690 /posts/1502021866497956)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.