При­тча про рі­ку

Ми­сте­цьке до­слі­дже­н­ня на осно­ві на­їв­них пей­за­жів ді­ду­ся ство­рив Олег Гри­щен­ко

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

■ На­при­кін­ці 1950-хро­ків Гнат Та­ра­сюк, сіль­ський учи­тель із Жи­то­мир­ської обла­сті, на­ма­лю­вав кіль­ка схо­жих кар­тин. Пер­со­на­жі по­вто­рю­ю­ться: жін­ка в чер­во­но­му і чо­ло­вік у чор­но­му, чов­ник, у яко­му во­ни пли­вуть, ле­бе­ді, рі­чка, де­ре­ва... Ма­лю­вав не з на­ту­ри, по­ка­зу­вав своє уяв­ле­н­ня про іде­аль­ний рі­чко­вий пей­заж. «Щоб він ви­сів у ха­ті і при­но­сив лю­дям ра­дість», — за­ува­жує ху­до­жник Олег Гри­щен­ко, онук Гна­та Та­ра­сю­ка.

■ Че­рез ба­га­то ро­ків Олег ство­рює кіль­ка се­рій, об’єд­на­них у про­е­кті «Ко­ло Рі­ки», по­штов­хом до яко­го ста­ли ці пей­за­жі. Ху­до­жник роз­кла­дає по­ша­ро­во їхні сю­же­ти, ство­рює окре­мі істо­рії про рі­чку, ре­чі на її дні, де­ре­ва нав­ко­ло, па­ру в чов­ні... Ме­та — шир­ше по­ка­за­ти світ, квін­те­сен­цію яко­го яв­ляє на­їв­ний жи­во­пис.

■ Про­ект скла­да­є­ться з кіль­ко­хча­стин, на ви­став­ці в арт­цен­трі «Я Га­ле­рея» в Ки­є­ві пред­ста­ви­ли се­рії, при­свя­че­ні Рі­ці та Де­ре­вам по той бік Рі­ки (хо­че­ться ска­за­ти — по­той­бі­чним). Ро­бо­ти ство­рю­ва­ли­ся в ми­сте­цькій ре­зи­ден­ції «Ве­ли­кий Пе­ре­віз», в одно­ймен­но­му се­лі на Пол­тав­щи­ні, над рі­чкою Псел. У ре­аль­ни­ху­мо­вахх удо­жник від­тво­рю­вав умов­ний пей­заж на­ро­дни­хкар­тин. Що­дня Олег при­хо­див до рі­чки і ма­лю­вав май­же те са­ме. «Та­кі по­вто­ри з не­ве­ли­ки­ми змі­на­ми де­та­лей. Ні­би рі­ка з дня на день та са­ма, але во­на по­стій­но змі­ню­є­ться», — усмі­ха­є­ться Олег Гри­щен­ко.

■ Основ­ний еле­мент ви­став­ки — « Кни­га ху­до­жни­ка » , справ­жній що­ден­ник з но­та­тка­ми, за­ма­льов­ка­ми, роз­мір­ко­ву­ва­н­ня­ми що­до про­е­кту і про жи­т­тя, який ху­до­жник вів під час ре­зи­ден­ції. «Тут мо­жна спо­гля­да­ти за пе­ре­бі­гом мо­їх­ду­мок, як во­ни змі­ню­ва­ли­ся під час виконання про­е­кту», — ко­мен­тує Олег. Ці­ка­во спо­гля­да­ти, як ху­до­жник, ска­жі­мо, шу­кав фор­му для чов­на, роз­мір­ко­ву­вав про ма­те­рі­а­ли, з яки­ми пра­цює.

■ У ми­сте­цько­му що­ден­ни­ку ро­бо­ти Оле­га Гри­щен­ка чер­гу­ю­ться з ци­та­та­ми з «По­до­ро­жі уче­но­го до­кто­ра Ле­о­нар­до і йо­го май­бу­тньої ко­хан­ки пре­кра­сної Аль­че­сти до Сло­бо­жан­ської Швей­ца­рії » Май­ка Йо­ган­се­на. Вла­сне, ци­та­та із тво­ру по­слу­жи­ла епі­гра­фом до про­е­кту. Ці сло­ва ри­му­ю­ться з іде­єю « Ко­ло Рі­ки » , зокре­ма в «По­до­ро­жі...» ствер­джу­є­ться: « От­же, ланд­шафт не мо­жна з до­ста­тнім успі­хом тра­кту­ва­ти в лі­те­ра­ту­рі у зви­чай­ний опи­со­вий спо­сіб. Та ко­ли б якийсь пи­сьмен­ник на­пав на дум­ку пе­ре­су­ну­ти вза­єм­ні ро­лі ланд­ша­фту і ді­йо­ви­хо­сіб, то це бу­ла б зов­сім ін­ша річ... » Та­кож у « Кни­зі ху­до­жни­ка » мі­стя­ться гра­вю­ри до тво­ру Йо­ган­се­на.

■ Ще одна спро­ба за­фі­ксу­ва­ти твор­чий про­цес — у ві­део, сво­го ро­ду ре­кон­стру­кції сю­же­тів кар­тин, ви­ко­на­ній під час по­до­ро­жі рі­чкою. Ав­тор за­ува­жує, що, по су­ті, це до­ку­мен­та­лі­сти­ка, «те, що на кар­ти­нах, але на­жи­во».

■ На від­мі­ну від мі­фі­чної Ле­ти, що не­се за­бу­т­тя, рі­ка Оле­га Гри­щен­ка ожив­ляє дав­ні ро­дин­ні істо­рії. «Про­ект ще не був за­кін­че­ний, ро­бив пре­зен­та­цію то­го, чим за­йма­юсь, і про­а­нон­су­вав йо­го. Май­же всі при­су­тні ка­за­ли, що в їхніх ро­ди­на­хтеж є кар­ти­ни, по­ді­бні до тих, що ма­лю­вав мій ді­дусь. По­чи­на­ли зга­ду­ва­ти, чи­ї­ми во­ни бу­ли, — роз­по­від­ає Олег. — Пра­цю­ва­ти з та­ким кла­сно, на­че про­ект-ре­кон­стру­кція, ко­ли ти че­рез своє ми­сте­цтво на­ма­га­є­шся від­чу­ти умов­ні на­їв­ні пей­за­жі».

■ За­раз пред­став­ле­на пер­ша ча­сти­на «Ко­ло Рі­ки». Дру­гу — про лю­дей у чов­ні та сам чо­вен — ху­до­жник обі­цяє по­ка­за­ти в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» під час гру­по­вої ви­став­ки про укра­їн­ський на­їв.

Ви­став­ка «Ко­ло Рі­ки» в «Я Га­ле­реї» три­ває до 11 кві­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.