Ра­зом силь­ні­ші

На ші гім­наст ки здо­бу ли від ра­зу три ме да лі на ета­пі Гран-прі у Тьє

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

■ У фран­цузь­ко­му мі­сті Тьє від­був­ся етап Гран-прі з ху­до­жньої гім­на­сти­ки, на яко­му укра­їн­ські спортс­мен­ки здо­бу­ли від­ра­зу 3 на­го­ро­ди — срі­бло та дві брон­зи. Як по­ві­до­ми­ли «Дню» в На­ціо­наль­но­му олім­пій­сько­му ко­мі­те­тів Укра­ї­ни, срі­бну ме­даль на­шій збір­ній в ін­ди­ві­ду­аль­но­му ви­сту­пі при­не­сла Ві­кто­рія Ма­зур, яка ста­ла дру­гою у впра­ві з м’ячем. Оцін­ка Ма­зур (18, 650) ста­ла най­кра­щою в її кар’єрі. Силь­ні­ше неї ви­сту­пи­ла ли­ше ро­сі­ян­ка Ді­на Аве­рі­на (18.900). Дві брон­зо­ві ме­да­лі на ра­хун­ку на­ших дів­чат в гру­по­ви­хв­пра­вах . Укра­їн­ки ста­ли тре­ті­ми у ба­га­то­бор­стві та у фі­на­лі впра­ви із 3-ма м’яча­ми та 2-ма ска­кал­ка­ми.

■ Ці­ка­во, що укра­їн­ки по­сі­ли пер­ше мі­сце за су­мою ре­зуль­та­тів за ін­ди­ві­ду­аль­ну і гру­по­ву про­гра­му ій отри­ма­ли пам’ятний ку­бок з рук ме­ра мі­ста Тьє. На­га­да­є­мо, що Гран-прі у Фран­ції від­бу­вав­ся 24—26 бе­ре­зня.

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ ХРИСТИНИ ПОГРАНИЧНОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.