Про що свід­чить від­став­ка Гри­ні­ва?

«Най­імо­вір­ні­ше, він скла­де ман­дат на­ро­дно­го де­пу­та­та і ста­не за­сту­пни­ком го­ло­ви АП чи про­сто ра­дни­ком Пре­зи­ден­та», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

І нфор­ма­ції про те, що Ігор Гри­нів за­ли­шає по­са­ду го­ло­ви пре­зи­дент­ської фра­кції « Блок Пе­тро По­ро­шен­ко » , вже май­же ти­ждень. Але сам очіль­ник фра­кції її ще не ко­мен­ту­вав ( на те­ле­фон­ні дзвін­ки не від­по­від­ає). За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви фра­кції Сер­гія Бе­ре­зен­ка (за­явив «в ефі­рі про­гра­ми «Лі­вий бе­рег із Со­нею Ко­шкі­ною » ) , своє рі­ше­н­ня Гри­нів озву­чив ко­ле­гам на за­сі­дан­ні фра­кції БПП в ми­ну­лий че­твер. І пов’яза­не во­но з тим, ка­же Бе­ре­зен­ко, що Гри­нів хо­че зо­се­ре­ди­ти­ся на ро­бо- ті ра­дни­ка Пре­зи­ден­та зі стра­те­гі­чних пи­тань.

«Гри­нів дав­но про­сив Пре­зи­ден­та до­зво­ли­ти йо­му пі­ти з по­са­ди го­ло­ви фра­кції БПП, — ко­мен­тує «Дню» по­лі­ти­чний кон­суль­тант Та­рас Бе­ре­зо­вець. — Йо­му не­ком­фор­тно бу­ти на пу­блі­чних по­са­дах, то­му що за сво­єю при­ро­дою він є «сі­рим кар­ди­на­лом». Йо­го при­зна­че­н­ня на по­са­ду го­ло­ви фра­кції сво­го ча­су бу­ло ви­му­ше­ним кро­ком Пре­зи­ден­та. Пі­сля пе­ре­хо­ду Юрія Лу­цен­ка на по­са­ду ген­про­ку­ро­ра, не бу­ло кан­ди­да­ту­ри, яка б вла­што­ву­ва­ла і По­ро­шен­ка, і рі­зно­шер­сту пу­блі­ку все­ре­ди­ні фра­кції. Ми зна­є­мо, що від­но­си­ни в БПП на­пру­же­ні — є ча­сти­на так зва­них єв­ро­опти­мі­стів, які ви­хо­ди­ти з фра­кції від­мов­ля­ю­ться, бо не хо­чуть по­збу­ти­ся ман­да­тів, але по­стій­но під­ки­да­ють про­блем для са­мо­го Пре­зи­ден­та. Є лю­ди, які орі­єн­то­ва­ні на Пре­зи­ден­та, на­при­клад, Ар­тур Ге­ра­си­мов, Оле­ксій Гон­ча­рен­ко, є лю­ди, які ви­пад­ко­во опи­ни­ли­ся у фра­кції... То­му на чо­лі фра­кції по­трі­бна лю­ди­на, яка б мо­гла зба­лан­су­ва­ти рі­зні гру­пи».

«На­справ­ді кіль­ка мі­ся­ців то­му Гри­нів дав від­по­відь, чо­му він зби­ра­є­ться іти з ці­єї по­са­ди, — про­дов­жує екс­перт. — Він ска­зав, що Пре­зи­дент ба­ло­ту­ва­ти­ме­ться на дру­гий тер­мін, і він, як ке­рів­ник йо­го по­пе­ре­дньої ви­бор­чої кам­па­нії, бу­де за­йма­ти­ся цим і на­да­лі. Еква­тор тер­мі­ну Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка ми­нув, на­сту­пні пре­зи­дент­ські ви­бо­ри, ско­рі­ше, бу­дуть у жов­тні 2019 р., як чер­го­ві ви­бо­ри. Оскіль­ки Гри­ні­ву по­трі­бно ке­ру­ва­ти обла­сни­ми шта­ба­ми й адмі­ні­стра­ці­я­ми, го­ту­ю­чись до цих ви­бо­рів, йо­му по­трі­бен офі­цій­ний ста­тус. То­му, швид­ше за все, він скла­де ман­дат на­ро­дно­го де­пу­та­та і ста­не, на­при­клад, за­сту­пни­ком го­ло­ви АП чи про­сто ра­дни­ком Пре­зи­ден­та».

Хто мо­же за­мі­ни­ти Гри­ні­ва? З при­во­ду цьо­го дис­ку­сії три­ва­ють. На­зи­ва­ють рі­зні прі­зви­ща: і зга­да­но­го Сер­гія Бе­ре­зен­ка, й Іго­ря Ко­но­нен­ка, та­кож лу­на­ли іме­на Іри­ни Лу­цен­ко, Окса­ни Про­дан, Іри­ни Ге­ра­щен­ко та пред­став­ни­ка Пре­зи­ден­та в пар­ла­мен­ті — Ар­ту­ра Ге­ра­си­мо­ва. Де­які з них (Іри­на Лу­цен­ко, Іри­на Ге­ра­щен­ко) на­віть уже всти­гли «від­хре­сти­ти­ся».

«Це скла­дний ви­бір, то­му що він має вла­што­ву­ва­ти і Пре­зи­ден­та, і са­му фра­кцію, — ка­же Та­рас Бе­ре­зо­вець. — На мою дум­ку, най­більш ві­ро­гі­дни­ми кан­ди­да­та­ми на по­са­ду го­ло­ви фра­кції є Ар­тур Ге­ра­си­мов або, все ж та­ки, Іри­на Лу­цен­ко. Кан­ди­да­ту­ру Бе­ре­зен­ка я б не роз­гля­дав, то­му що це одіо­зна осо­ба — на цій по­са­ді він для Пре­зи­ден­та бу­де більш шкі­дли­вий, ніж ко­ри­сний. Або мо­жли­вий і ін­ший ва­рі­ант, якщо по­пе­ре­дні не бу­дуть вла­што­ву­ва­ти всі сто­ро­ни, ко­ли з’яви­ться кан­ди­да­ту­ра, яка за­раз не фі­гу­рує у спи­сках кан­ди­да­тів. та оста­то­чне сло­во все одно бу­де за Пре­зи­ден­том».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.