Мо­ре «Дня» у Ма­рі­у­по­лі

Цьо­го ти­жня на­ша фо­то­ви­став­ка ви­ру­шає на пів­день До­не­цької обла­сті

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Впер­ше на ма­пі по­до­ро­жей ви­став­ки «Дня» — Ма­рі­у­поль, ве­ли­ке мі­сто на пів­дні До­неч­чи­ни, яке за час вій­ни зви­кли на­зи­ва­ти фор­по­стом Укра­ї­ни на схо­ді. Мі­сто пе­ре­бу­ва­ло під кон­тро­лем бо­йо­ви­ків «ДНР» із 13 кві­тня до 13 черв­ня 2014 ро­ку. Ми­ну­ло май­же три ро­ки, але й сьо­го­дні тут три­во­жно: да­є­ться взна­ки близь­кість фрон­ту. От цитата зі зве­де­н­ня шта­бу АТО вран­ці 28 бе­ре­зня: «На Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку по опор­них пун­ктах укра­їн­ських військ по­бли­зу Кра­сно­го­рів­ки та Мар’їн­ки во­рог бив із мі­но­ме­тів ка­лі­бру 82 мм і гр­ана­то­ме­тів. А по обо­рон­цях Но­во­гри­го­рів­ки та Во­дя­но­го — з кру­пно­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів. Мор­ських пі­хо­тин­ців у Ши­ро­ки­но­му во­рог об­стрі­ляв із зе­ні­тної уста­нов­ки ЗУ-23-2, а по за­хи­сни­ках Пав­ло­по­ля та Гну­то­во­го бив во­ро­жий снай­пер...»

Але по­за тим Ма­рі­у­поль — мі­сто з істо­ри­чни­ми бу­дів­ля­ми, на­при­клад ста­рою во­до­на­пір­ною ве­жею, схо­жою на фор­те­цю; тут на­ро­див­ся ху­до­жник Ар­хип Ку­їн­джі, тут мо­ре за­во­дів і про­сто мо­ре — Азов­ське. Тож на цю по­їзд­ку ми че­ка­є­мо. Тим біль­ше, про­сві­тни­цькі про­е­кти не­об­хі­дні для змі­цне­н­ня мі­ста.

Зро­зумі­ла річ — на сьо­го­дні ба­га­то ва­жить діа­лог з лю­дьми на схо­ді, ва­жли­во зна­ти їхні по­тре­би і три­во­ги. Крім від­кри­т­тя XVIII Фо­то­ви­став­ки «День-2016», яка три­ва­ти­ме з 31 бе­ре­зня до 14 кві­тня в Цен­трі су­ча­сно­го ми­сте­цтва і куль­ту­ри іме­ні А. І. Ку­їн­джі, на­ші жур­на­лі­сти про­ве­дуть зу­стрі­чі з актив­ни­ми гро­ма­дя­на­ми і сту­ден­та­ми. Так, 30 бе­ре­зня, о 18.30 у Віль­но­му про­сто­рі «Ха­ла­бу­да» від­бу­де­ться зу­стріч-дис­ку­сія на те­му «На­ціо­наль­ний діа­лог», на якій бу­дуть пред­став­ле­ні книж­ко­ві но­вин­ки на­шої Бі­блі­о­те­ки. А 31 бе­ре­зня, об 11.30 в акто­вій за­лі Ма­рі­у­поль­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту жур­на­лі­сти «Дня» про­ве­дуть зу­стріч зі сту­ден­та­ми й ви­кла­да­ча­ми МДУ.

«ПО­ТРІ­БНА ПОСТІЙНА ЩОДЕННА РО­БО­ТА»

Сві­тла­на БЕЗЧОТНІКОВА, де­кан фа­куль­те­ту фі­ло­ло­гії та ма­со­вих ко­му­ні­ка­цій Ма­рі­у­поль­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту, пе­ре­ко­на­на, що осві­тні про­е­кти сьо­го­дні осо­бли­во акту­аль­ні для мі­ста. «Є на­галь­на по­тре­ба в під­трим­ці про­це­су за галь но дер жав них ре форм, у розв’язан­ні про­блем без­пе­ки, пси­хо­ло­гі­чної ада­пта­ції пе­ре­се­лен­ців, гро­ма­дян, по­стра­жда­лих вна­слі­док кон­флі­кту, — про­дов­жує Сві­тла­на Во­ло­ди­ми­рів­на. — Ма­рі­у­поль — мі­сто при­мор­ське, при­кор­дон­не, а сьо­го­дні ще й на­бли­же­не до лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня із зо­ною бо­йо­вих дій. То­му для ма­рі­у­поль­ців над­зви­чай­но ва­жли­во за­раз від­чу­ва­ти се­бе ча­сти­ною єди­ної Укра­ї­ни, від­чу­ва­ти під­трим­ку і тур­бо­ту спів­ві­тчи­зни­ків у скру­тну хви­ли­ну. А уні­вер­си­тет­ська мо­лодь, не­зва­жа­ю­чи на тру­дно­щі, по­вин­на ба­чи­ти пер­спе­кти­ву роз­ви­тку, мо­жли­во­сті по­кра­ще­н­ня жи­т­тя в на­шій дер­жа­ві. Са­ме зав­дя­ки осві­тнім про­е­ктам мо­жли­во бу­де до­сяг­ти цих не­про­стих ці­лей».

Ще одним міс­тком із остро­ва «Дня» че­рез мо­ре «зрад» (да­ле­ко не та­ке ла­гі­дне, як Азов­ське) до Ма­рі­у­по­ля ста­нуть книж­ки на­шої Бі­блі­о­те­ки. Дру­зі «Дня» за­ку­пи­ли чи­ма­ло їхніх ком п лек тів. Зок ре ма, Ми хай ло ПОЖИВАНОВ, по­лі­тик, гро­мад­ський ді­яч, мі­ський го­ло­ва Ма­рі­у­по­ля в 1994 — 1998 рр.

«Що­до про­сві­тни­цтва — пе­ре­ко­на­ний, що всі ба­га­то мо­жуть і по­вин­ні ро­би­ти, — акцен­тує Ми­хай­ло Оле­ксан­дро­вич. — Як­би про­тя­гом всіх ро­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни та­ка ро­бо­та про­во­ди­ла­ся на Дон­ба­сі, сьо­го­дні ситуація бу­ла б зов­сім ін­шою. Чи­ма­ло та­ких про­е­ктів бу­ло за­по­ча­тко- ва­но 1994 ро­ку, ко­ли я пра­цю­вав ма­рі­у­поль­ським мі­ським го­ло­вою. Зокре­ма, на­ша спів­пра­ця зі Льво­вом — обмін ді­тьми, за­про­ше­н­ня укра­ї­но­мов­них учи­те­лів із рі­зних пре­дме­тів на ро­бо­ту до на­ших шкіл. Та­кі про­е­кти плі­дно ді­я­ли до 1998-го, а по­тім ця про­гра­ма бу­ла пов­ні­стю за­вер­ше­на, і ми ма­є­мо те, що ма­є­мо». По­лі­тик під­три­мує іні­ці­а­ти­ви «Дня» че­рез «пра­виль­ну укра­їн­ську спря­мо­ва­ність ви­да­н­ня».

На дум­ку Ми­хай­ла По­жи­ва­но­ва, у си­сте­мі осві­ти Ма­рі­у­по­ля тре­ба ба­га­то ро­би­ти, на­сам­пе­ред роз’ясню­ва­ти ба­тькам і ді­тям, що нор­маль­на укра­їн­ська осві­та — це їхнє май­бу­тнє. «Зав­дя­ки та­кій осві­ті в май­бу­тньо­му ді­ти змо­жуть пра­цю­ва­ти де зав­го­дно і від­чу­ва­ти се­бе гі­дни­ми гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни. Але все-та­ки це по­трі­бно роз’ясню­ва­ти. Бо та сто­ро­на ба­га­то чо­го по­яснює, а від на­ших ін­фор­ма­ції мен­ше. Вва­жа­ють, якщо раз на квар­тал про­ве­сти кон­церт, на який при­йдуть 200 лю­дей, то це ви­рі­шить си­ту­а­цію. На­справ­ді — ні. По­трі­бна постійна щоденна ро­бо­та — не на­їзда­ми. І во­лон­тер­сько­го ру­ху, і про­сві­тни­цько­го», — кон­ста­тує по­лі­тик.

«МАРІУПОЛЬЦІ ГЛОБАЛЬНІШЕ ВІДЧУЮТЬ ЖИ­Т­ТЯ УКРА­Ї­НИ»

На­ши­ми очи­ма в Ма­рі­у­по­лі кіль­ка ро­ків є фо­то­граф Єв­ген СОСНОВСЬКИЙ. Він дві­чі брав участь у фо­то­кон­кур­сах «Дня», йо­го сві­тли­ни є в екс­по­зи­ції, що по­їха­ла до мі­ста.

Єв­ген теж на­го­ло­шує на ва­жли­во­сті про­сві­тни­цьких за­хо­дів у Ма­рі­у­по­лі. Бо як­би в цен­трі кра­ї­ни біль­ше ці­ка­ви­ли­ся жи­т­тям схо­ду, як­би на Дон­бас при­їзди­ло біль­ше укра­їн­ських те­а­трів, му­зи­кан­тів, жур­на­лі­стів, роз­ви­ток про­це­сів, за­пу­ще­них на­ве­сні 2014 ро­ку, був би ін­шим. Те­пер на­до­лу­жу­ють втра­че­не. «До Ма­рі­у­по­ля при­їжджа­ють те­а­три зі Льво­ва та Ки­є­ва, му­зи­кан­ти — гур­ти «Бум­бокс», «СКАЙ», «Ан­ти­ті­ла». Во­ни не про­сто да­ють кон­цер­ти, а зу­стрі­ча­ю­ться і спіл­ку­ю­ться з лю­дьми. Це по­зи­тив­но. При­найм­ні, мо­лодь по­чи­нає іна­кше спри­йма­ти Укра­ї­ну», — ка­же фо­то­граф.

За сло­ва­ми Євгена, в Ма­рі­у­по­лі отри­ма­ти «День» мо­жна ли­ше за пе­ред­пла­тою. Тож наш при­їзд ва­жли­вий ще й то­му, що до­по­мо­же за­га­лу по­зна­йо­ми­ти­ся з га­зе­тою.

«Ко­ли їздив на фо­то­ви­став­ки «Дня» у сто­ли­ці, зав­жди дя­ку­вав за мо­жли­вість по­ка­за­ти Ма­рі­у­поль у Ки­є­ві. Де­ся­ток пред­став­ле­них там знім­ків із Ма­рі­у­по­ля — ма­ла час­тка то го, що хо ті­ло ся б по ка­за­ти лю­дям. Але вже те, що ва­ша ви­став­ка зби­рає сві­тли­ни із усі­єї кра­ї­ни і скла­дає «Сі­мей­ний аль­бом Укра­ї­ни», як на­зва­ли цю ви­став­ку «Дня», — ду­же до­бре. Ра­дий, що в цьо­му «аль­бо­мі» зна­йшло­ся мі­сце для ма­рі­у­поль­ських фо­то­гра­фів, — ствер­джує Єв­ген Сосновський. — А цьо­го ро­ку і маріупольці по­ба­чать всю кра­ї­ну на ва­ших фо­то­гра­фі­ях. Пев­но, глобальніше відчують те, що за­раз від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні».

Зав­дя­ки те­хно­ло­гі­ям ми сфор­му­ва­ли в Ма­рі­у­по­лі ко­ло дру­зів. На­при­клад, у мі­сті до­бре зна­ють жур­на­лі­ста від­ді­лу по­лі­ти­ки Ва - лен­ти­на Тор­бу. «Пе­ре­пи­су­вав­ся з одною мі­сце­вою жур­на­ліс­ткою, і во­на роз­по­ві­ла, що знає Ва­лен­ти­на Тор­бу, во­ни дав­но спіл­ку­ю­ться че­рез Facebook і от на­ре­шті зу­стрі­ну­ться на­жи­во. До­бре, що Дні «Дня» до­по­мо­жуть на­ла­го­ди­ти без­по­се­ре­дній кон­такт», — вва­жає Єв­ген.

От­же, до 14 кві­тня обов’яз­ко­во за­ві­тай­те до Цен­тру су­ча­сно­го ми­сте­цтва і куль­ту­ри іме­ні А. І. Ку­їн­джі, щоб по­ба­чи­ти «Сі­мей­ний аль­бом Укра­ї­ни», де є мі­сце і вій­ні, і по­лі­ти­чним ін­три­гам, і — ра­до­щам жи­т­тя. В іде­а­лі — при­ходь­те на уро­чи­сте від­кри­т­тя 31 бе­ре­зня, о 14.00. Вхід віль­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.