Два Гран-прі!

У Сє­ве­ро­до­не­цьку від­був­ся пер­ший фе­сти­валь те­а­тру «Схі­дний ExPress»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ор­га­ні­за­то­ром фо­ру­му ста­ла Фун­да­ція со­ці­аль­них ін­но­ва­цій «З кра­ї­ни в Укра­ї­ну». Бу­ло на­ді­сла­но 30 за­явок рі­зних ми­сте­цьких ко­ле­кти­вів, а ві­ді­бра­ли всьо­го дев’ять ви­став. Про­тя­гом трьох днів те­а­три з Ки­є­ва, Лу­цька, За­по­ріж­жя, Сє­ве­ро­до­не­цька, Чер­ні­го­ва та Хар­ко­ва пред­став­ля­ли свої по­ста­нов­ки. Та­кож за про­гра­мою фе­сту від­бу­лось кіль­ка май­стер-кла­сів, які про­ве­ли Бо­г­дан Бе­нюк, Яро­сла­ва Крав­чен­ко та Ан­тон Ро­ма­нов, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Так, мо­ло­да ко­ман­да «Ди­ко­го те­а­тру» з Ки­є­ва пред­ста­ви­ла но­ву ви­ста­ву «Том на фер­мі» (по­ста­нов­ка Пав­ла Ар’є). Це спіль­ний про­ект «Ди­ко­го те­а­тру» та Львів­сько­го те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки. Ви­ста­ва ство­ре­на за п’єсою зна­ме­ни­то­го ка­над­сько­го дра­ма­тур­га і сце­на­ри­ста Мі­ше­ля Мар­ка Бу­ша­ра — одно­го з най­актив­ні­ших по­бо­рю­ва­чів за то­ле­ран­тність і рів­ність у Кве­бе­ку (до ре­чі, ав­тор при­лі­тав на прем’єру до на­шої сто­ли­ці й ви- явив за­до­во­ле­н­ня сце­ні­чним про­чи­та­н­ням сво­го тво­ру). У ви­ста­ві по­ру­ше­но та­кі не­про­сті те­ми, як про­бле­ми рів­но­сті, одно­ста­те­во­го ко­ха­н­ня та фа­таль­ної си­ли со­ці­аль­них сте­ре­о­ти­пів, і це но­вий фор­мат від­по­віді на про­бле­ми ЛГБТ в Укра­ї­ні. Го­лов­ні ро­лі зі­гра­ли акто­ри: Роб Фель­дман, Ан­дрій Си­до­рен­ко, Те­тя­на Фро­ло­ва та Окса­на Бор­бат.

Хар­ків­ський «Те­атр 19» пред­ста­вив ви­ста­ву «Зві­ря­чі істо­рії» — це не­зви­чай­на, ори­гі­наль­на, до­те­пна і гли­бо­ка п’єса су­ча­сно­го аме­ри­кан­сько­го дра­ма­тур­га До­на Ні­гро, впер­ше по­став­ле­на на укра­їн­ській сце­ні. Ма­лень­кі ко­ме­дії про тва­рин, схо­жих на лю­дей, і про лю­дей, схо­жих на тва­рин...

Пі­сля пе­ре­гля­ду жу­рі фе­сти­ва­лю ви­рі­ши­ло роз­ді­ли­ти Гран-прі між дво­ма ко­ле­кти­ва­ми. Го­лов­на від­зна­ка ді­ста­ла­ся «Ди­ко­му те­а­тру» і «Те­а­тру 19». Спе­ці­аль­ну на­го­ро­ду здо­був «Те­атр пе­ре­се­лен­ця» — за ви­ста­ву «Уй­ди» Єв­ге­нії Ві­ді­ще­вої, а та­кож про­ект «Не­Те­атр» Ан­то­на Ро­ма­но­ва та ви­ста­ва «ГОДО 2.0» Сє­ве­ро­до­не­цько­го те­а­тру «Гарт і Арт».

ФОТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

Хар­ків­ський «Те­атр 19» пред­ста­вив «Зві­ря­чі істо­рії» — ма­лень­кі ко­ме­дії про тва­рин, схо­жих на лю­дей, і про лю­дей, схо­жих на тва­рин...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.