Ма­ло­по­ту­жні лі­кар­ні пе­ре­про­фі­лю­ють

Дер­жа­ва пла­ти­ти­ме за ме­ди­чну по­слу­гу, а не «ліж­ко», — за­сту­пник мі­ні­стра

Den (Ukrainian) - - День України -

Про це за­явив за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Пав­ло Ков­то­нюк, від­по­від­а­ю­чи на пи­та­н­ня пред­став­ни­ків Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни про роз­по­діл від­по­від­аль­но­сті дер­жа­ви та гро­мад за утри­ма­н­ня лі­ка­рень в ре­гіо­нах.

«Ми пе­ре­хо­ди­мо в си­сте­му го­спо­дар­сько­го пра­ва, ко­ли дер­жа­ва в ме­жах га­ран­то­ва­но­го па­ке­ту мед­по­слуг ви­сту­па­ти­ме за­мов­ни­ком, а ме­дза­клад — по­ста­чаль­ни­ком. На сьо­го­дні май­же всі лі­кар­ні пе­ре­бу­ва­ють у вла­сно­сті гро­мад, то­му й утри­ма­н­ня їх — зо­на від­по­від­аль­но­сті мі­сце­вої вла­ди. Пі­сля впро­ва­дже­н­ня ре­фор­ми ме­ди­чний за­клад отри­му­ва­ти­ме пев­ний до­хід, в то­му чи­слі і від На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’я, і з цьо­го до­хо­ду він по­ви­нен пе­ред­ба­чи­ти ко­шти на утри­ма­н­ня. Та­ри­фи на ме­ди­чні по­слу­ги бу­дуть та­кі, щоб всі опе­ра­цій­ні ви­да­тки на на­да­н­ня по­слуг бу­ли за­без­пе­че­ні. Але крім то­го, гро­ма­да мо­же до­да­тко­во до­по­ма­га­ти в осна­щен­ні лі­кар­ні чи за­ку­пів­лі не­об­хі­дно­го обла­дна­н­ня», — за­зна­чив Пав­ло КОВ­ТО­НЮК, по­ві­дом­ляє www.moz.gov.ua.

Ра­зом з тим, дер­жа­ва за­мов­ля­ти­ме по­слу­ги ли­ше в то­му ме­ди­чно­му за­кла­ді, де во­ни від­по­від­а­ти­муть на­ле­жно­му ба­зо­во­му рів­ню яко­сті. У ви­пад­ку, ко­ли в ра­йон­ній лі­кар­ня при­йма­ють 10 по­ло­гів на мі­сяць, по­слу­гу за­мов­ля­ти і опла­чу­ва­ти не бу­дуть, оскіль­ки фах лі­ка­рів мо­же ста­но­ви­ти за­гро­зу жи­т­тю ма­те­рі і ди­ти­ни.

На пи­та­н­ня, яка до­ля че­ка­ти­ме лі­кар­ні, що не від­по­від­а­ють роз­ро­бле­ним МОЗ ви­мо­гам, та які мі­сце­ва вла­да ви­рі­шить за­ли­ши­ти в ни­ні­шньо­му ста­ту­сі, Пав­ло Ков­то­нюк на­го­ло­сив: «Не­у­хва­ле­н­ня пла­ну роз­ви­тку го­спі­таль­но­го окру­гу ні­як не впли­не на дер­жав­не за­мов­ле­н­ня по­слуг. Але це впли­не на роз­ви­ток гро­ма­ди, адже ін­ве­сти­ції в ін­фра­стру­кту­ру по­вин­ні спря­мо­ву­ва­тись в ме­ре­жу. Не в ко­жен за­клад окре­мо, а в спла­но­ва­ну ме­ре­жу, яка є за­кін­че­ним ци­клом ста­ціо­нар­них по­слуг. То­му ті ін­ве­сти- ції, які ви­ді­ля­ти­ме уряд та іно­зем­ні ін­ве­сто­ри, бу­дуть да­ва­ти ви­клю­чно під ме­ре­жу. Якщо якась гро­ма­да не під­три­мує ство­ре­н­ня ме­ре­жі, то во­на зі сво­го бю­дже­ту са­ма ін­ве­сту­ва­ти­ме у за­клад».

За­сту­пник мі­ні­стра та­кож на­га­дав, що дер­жа­ва пла­ти­ти­ме за ме­ди­чну по­слу­гу, а не «ліж­ко», то­му ма­ло­по­ту­жні лі­кар­ні до­ве­де­ться пе­ре­про­фі­лю­ва­ти на за­кла­ди, де на­да­ють ті по­слу­ги, на які є по­пит у гро­ма­ди: Цен­три здо­ров’я, ре­а­бі­лі­та­цій­ні за­кла­ди, за­кла­ди по ме­ди­чно­му до­гля­ду, хо­спі­си то­що. У ра­зі, якщо мі­сце­ва вла­да не ухва­лить рі­ше­н­ня про пе­ре­про­фі­лю­ва­н­ня лі­ка­рень, во­на по­вин­на по­дба­ти про до­да­тко­ві дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня цьо­го за­кла­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.