«Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції ві­ді­гра­ють клю­чо­ву роль у мо­дер­ні­за­ції су­спіль­ства...»

По­сол ЄС в Укра­ї­ні різ­ко ви­сло­вив­ся про­ти де­кла­ру­ва­н­ня гро­мад­ських акти­ві­стів

Den (Ukrainian) - - День України - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

28 бе­ре­зня по­сол ЄС в Укра­ї­ні Х’юґ Мі­нґа­рел­лі пе­ре­бу­вав з офі­цій­ним ві­зи­том у Льво­ві. Під час зу­стрі­чі з го­ло­вою Львів­ської ОДА Оле­гом Си­ню­ткою він обго­во­рив пи­та­н­ня бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, де­цен­тра­лі­за­цію та спів­пра­цю у сфе­рі ви­щої осві­ти. Крім то­го по­сол під­твер­див, що ЄС ро­би­ти­ме усе мо­жли­ве для під­трим­ки Укра­ї­ни в її про­ти­дії ро­сій­ській агре­сії.

«Не­що­дав­но у Льво­ві спіль­но з ЄБРР був від­кри­тий центр під­трим­ки бі­зне­су. Цей центр до­по­ма­га­ти­ме під­при­єм­цям отри­му­ва­ти до­ступ до кре­ди­ту­ва­н­ня. Крім то­го, на на­шу під­трим­ку мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти об’єд­на­ні те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди. Що ж до ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, то Єв­ро­пей­ський Со­юз уже ви­ді­лив на ці ці­лі кіль­ка міль­йо­нів єв­ро і во­ни актив­но осво­ю­ю­ться», — роз­по­вів Х’юґ Мі­нґа­рел­лі.

Крім то­го, бу­ло по­ру­ше­но пи­та­н­ня і про без­віз для Укра­ї­ни. За сло­ва­ми ди­пло­ма­та, він спо­ді­ва­є­ться, що без­ві­зо­вий ре­жим для Укра­ї­ни за­пра­цює до кін­ця черв­ня. Адже на­ша кра­ї­на ви­ко­на­ла усі зо­бов’яза­н­ня, по­став­ле­ні пе­ред нею ЄС, то­му сут­тє­вих пе­ре­пон у прийнят­ті по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня в цьо­му пи­тан­ні для нас не­має.

Та­кож по­сол ви­сло­вив­ся що­до де­кла­ру­ва­н­ня гро­мад­ських акти­ві­стів. За йо­го сло­ва­ми, та­ке рі­ше­н­ня є не­при­пу­сти­мим у де­мо­кра­ти­чно­му та гро­ма­дян­сько­му су­спіль­стві. «Де­кла­ру­ва­н­ня май­но­во­го ста­ну має бу­ти обов’яз­ко­вим для тих, хто ке­рує бю­дже­тни­ми ко­шта­ми, а не для пред­став­ни­ків не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій. Ні­чо­го не по­вин­но від­бу­ва­ти­ся та­ко­го, що мо­гло б роз­ці­ню­ва­ти­ся як тиск чи за­гро­за для гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції ві­ді­гра­ють клю­чо­ву роль у мо­дер­ні­за­ції су­спіль­ства, то­му їх не­за­ле­жність має збе­рі­га­ти­ся. Ми бу­де­мо ува­жно від­сте­жу­ва­ти це пи­та­н­ня, на­го­ло­сив він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.