Ла­у­ре­ат пе­ре­дав на­го­ро­ду ве­те­ра­нам сце­ни

У Дні­прі під­би­ли під­сум­ки ви­щої те­а­траль­ної пре­мії При­дні­пров’я — «Сі­че­слав­на-2017»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Приз за най­кра­щу чо­ло­ві­чу роль у дра­мі «Зо­на», а та­кож Гран-прі фе­сти­ва­лю ді­ста­ли­ся акто­ро­ві те­а­тру ім. Т. Шев­чен­ка, за­слу­же­но­му ар­ти­сто­ві Укра­ї­ни Ві­кто­ру Гунь­кі­ну. За до­ру­че­н­ням мі­сько­го го­ло­ви Бо­ри­са Фі­ла­то­ва йо­го за­сту­пник вру­чив пе­ре­мож­це­ві гро­шо­вий приз — 30 ти­сяч гри­вень. Про­те актор по­вів­ся у цій си­ту­а­ції не­спо­ді­ва­но. «Сьо­го­дні я ду­же ща­сли­вий, зі­знав­ся ла­у­ре­ат. — У ме­не є дах над го­ло­вою, є ро­ди­на, є ро­бо­та. Я хо­чу від­да­ти ці гро­ші тим, хто жи­ве за ме­жею бі­дно­сті». Кон­верт із грі­шми за­бра­ла го­ло­ва Дні­пров­ської ор­га­ні­за­ції НСТД Ма­рія Про­цен­ко і по­обі­ця­ла від­да­ти їх ве­те­ра­нам сце­ни, які за­зна­ють ма­те­рі­аль­ної скру­ти.

Тим ча­сом, на­пе­ре­до­дні Мі­жна­ро­дно­го дня те­а­тру дні­пров­ські акто­ри ви­хо­ди­ли на акцію про­те­сту, оскіль­ки з бе­ре­зня, за їхні­ми сло­ва­ми, пра­ців­ни­кам те­а­трів на 40% урі­за­ли зар­пла­ту. Обу­ре­ні ар­ти­сти Те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту, обла­сної фі­лар­мо­нії, Те­а­тру дра­ми і ко­ме­дії, Мо­ло­ді­жно­го те­а­тру ор­га­ні­зу­ва­ли бі­ля вхо­ду до обла­сної ра- ди «кон­церт-ре­кві­єм з по­хо­ва­н­ням куль­ту­ри». Як роз­по­від­а­ли уча­сни­ки акції, про ре­мон­ти те­а­трів, ре­кві­зит, де­ко­ра­ції, ко­стю­ми ні­хто на­віть не за­їка­є­ться, а пре­мії ар­ти­сти не ба­чи­ли вже кіль­ка ро­ків. «Фор­маль­но те­а­три на­ле­жать обла­сті, але мі­сто всі­ля­ко під­три­мує ар­ти­стів. Ми хо­ди­ли до обл­адмі­ні­стра­ції і про­си­ли не еко­но­ми­ти на куль­ту­рі. Тим па­че, що гро­ші за­га­лом є, і по­ки не пі­зно, тре­ба на­до­лу­жи­ти втра­че­не і не да­ти зни­кну­ти те­а­трам. Адже так ми втра­ти­мо ар­ти­стів — во­ни про­сто роз’їду­ться», — вва­жає ра­дник ме­ра Дні­пра Єв­ген Ген­дін.

У Дні­про­пе­тров­ській обл­ра­ді тим ча­сом по­ясню­ють, що обла­сний бю­джет де­пу­та­ти за­твер­ди­ли ще на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку і змі­ни­ти йо­го скла­дно. Ви­хід ба­чать у то­му, що влі­тку до бю­дже­тно­го ко­де­ксу вно­си­ти­муть по­прав­ки і в той час мо­жна бу­де до­да­ти по­трі­бні ко­шти на за­ро­бі­тну пла­ту ар­ти­стам. А по­ки що ке­рів­ни­ки те­а­трів по­вин­ні пе­ре­гля­ну­ти ко­шти, які за­ро­бля­ють, і зна­йти мо­жли­вість збіль­ши­ти зар­пла­ти спів­ро­бі­тни­кам, так би мо­ви­ти, за ра­ху­нок вну­трі­шніх ре­сур­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.