До ви­шу – без бю­ро­кра­тії

Den (Ukrainian) - - День України -

Уря­дов­ці за­яв­ля­ють про го­тов­ність спро­сти­ти до­ступ до осві­ти для жи­те­лів оку­по­ва­них те­ри­то­рій Укра­ї­ни

«Спіль­но з ко­ле­га­ми з Мі­но­сві­ти та Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки ми успі­шно пра­цю­є­мо над тим, щоб яко­мо­га біль­ше ді­тей з не­під­кон­троль­них те­ри­то­рій мо­гли отри­ма­ти осві­ту в укра­їн­ських на­вчаль­них за­кла­дах, — за­зна­чив мі­ністр з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій та вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб Ва­дим Чер­ниш під час не­дав­ньо­го кру­гло­го сто­лу, на яко­му уря­дов­ці ра­зом з пред­став­ни­ка­ми гро­мад­ських та між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій обго­во­рю­ва­ли цю те­му (цитата з сай­та Мі­нТОТ).

«Зі сво­го бо­ку ми го­то­ві ма­кси­маль­но спро­сти­ти бю­ро­кра­ти­чні про­це­ду­ри для об’єд­на­н­ня на­ших зу­силь», — на­го­ло­сив Ва­дим Чер­ниш.

З огля­ду на скла­дність отри­ма­н­ня ате­ста­тів, па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни та ін­ших до­ку­мен­тів для про­хо­дже­н­ня ЗНО чи всту­пу у виш на те­ри­то­рі­ях, де ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди тим­ча­со­во не здій­сню­ють пов­но­ва­жень, ме­шкан­ці не­під­кон­троль­них те­ри­то­рій і на­се­ле­них пун­ктів, на­бли­же­них до лі­нії зі­ткне­н­ня, мо­жуть зда­ти ЗНО, про­сто звер­нув­шись до осві­тніх цен­трів у сво­їх ре­гіо­нах і склав­ши іспит з укра­їн­ської мо­ви та істо­рії Укра­ї­ни, за­зна­ча­є­ться на сай­ті Мі­нТОТ.

Сьо­го­дні роз­ро­бле­на пам’ятка для абі­ту­рі­єн­тів з До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, яка ін­фор­мує про спро­ще­ну для них про­це­ду­ру всту­пу до укра­їн­ських ВНЗ, і три­ває ін­фор­ма­цій­на кам­па­нія з її роз­по­всю­дже­н­ня. Та­кож від­по­від­ну ін­фор­ма­цію мо­жна отри­ма­ти на сай­тах Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки та dostupnaosvita.com.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.