Ка­тар ін­ве­стує J5 у «гло­баль­ну Бри­та­нію»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Вчо­ра за­ява прем’єр-мі­ні­стра Ка­та­ру Шейх Абдул­ли бін На­се­ра аль-Та­ні ін­ве­сту­ва­ти 5 млрд бри­тан­ських фун­тів упро­довж на­сту­пних п’яти ро­ків зна­чно по­си­ли­ли ам­бі­ції гла­ви бри­тан­сько­го уря­ду Те­ре­зи Мей ство­ри­ти «гло­баль­ну Бри­та­нію». Згі­дно із за­явою ка­тар­сько­го прем’єра на прес-кон­фе­рен­ції у Бір­мін­ге­мі, де про­хо­дить бі­знес-фо­рум Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство — Ка­тар, ін­ве­сти­ції бу­дуть роз­по­ді­ле­но по всіх ча­сти­нах Ве­ли­кої Бри­та­нії, вклю­ча­ю­чи Шо­тлан­дію. «На­ші ін­ве­сти­ції в Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство бу­дуть фо­к­усу­ва­тись на енер­ге­ти­ці, ін­фра­стру­кту­рі, не­ру­хо­мо­сті, по­слу­гах та ін­ших се­кто­рах», — на­го­ло­сив Аль-Та­ні. Зі сво­го бо­ку Мей по­ві­до­ми­ла, що Бри­та­нія ство­рює спіль­ну еко­но­мі­чно-тор­го­вель­ну ко­мі­сію, щоб укла­сти в май­бу­тньо­му тор­го­вель­ну уго­ду з Ка­та­ром і ре­штою кра­їн Пер­ської За­то­ки. За її сло­ва­ми, мо­ва йде про по­гли­бле­н­ня від­но­син з Ка­та­ром у та­ких сфе­рах, як обо­ро­на, осві­та, охо­ро­на здо­ров’я, енер­ге­ти­ка і фі­нан­со­ві по­слу­ги. «Я спо­ді­ва­юсь, що ми змо­же­мо про­кла­сти шлях до ам­бі­тної тор­го­вель­ної уго­ди, щоб пі­сля ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС укла­сти по­ді­бні уго­ди з ре­штою кра­їн Пер­ської за­то­ки», — на­го­ло­си­ла во­на.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.